Anayasa [Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Anayasa dersinin amacı, siyasal düzenin arka planında işleyen hukuksal normların bilinmesidir. Siyasal düzen bir taraftan, partiler, seçimler, kanunlar, parlamentolar yoluyla işlerken; diğer yandan başta anayasal normlar ve teamüller olmak üzere hukuksal normlar bunu hem düzenli hem de görünür kılmaktadır. Anayasa dersi, siyasetin hukukunu kavramayı amaçlar. Siyasal düzene egemen olan temel kaidelerin belirlenmesi yanında anayasanın bir diğer işlevi, bireyin devlete karşı korumasıdır.

Bu ders İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölümlerinde okutulan Anayasa Hukuku derslerinden farklı olarak, sadece anayasa genel teorisine yer vermektedir. Türk anayasa hukuku meseleleri, genel teori için örneklerle anlatılmakta, son üç hafta Türk anayasa hukuku dogmatiğine çok kısaca yer verilmektedir.

Derse katılacak öğrencilerin önerilen kitaplardan en az birini temin etmeleri ve haftalık programa uygun olarak okuma yaptıktan sonra derse gelmeleri beklenir.

Haftalık İzlence

1. Hafta Siyasal iktidar, egemenlik, devlet ve hukuk düzeni
2. Hafta Anayasa türleri, anayasal devlet ve kurucu iktidar
3. Hafta Anayasanın değiştirilmesi ve yorumlanması
4. Hafta Kanunların anayasaya uygunluk denetimi: Anayasa yargısı
5. Hafta Yasama organı ve yasama fonksiyonu
6. Hafta Yürütme organı ve yürütme fonksiyonu
7. Hafta Yasama-Yürütme İlişkisi (Hükümet Sistemleri)
8. Hafta Temel hak ve özgürlükler
9. Hafta Demokrasi
10. Hafta Seçimler ve seçim sistemleri
11. Hafta Hukuk düzeninde siyasal partiler
12. Hafta Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri
13. Hafta Türk anayasasının temel ilkeleri
14. Hafta Türk anayasal düzenine genel bir bakış

Ders Kitapları [Önerilen]

anayasa genel esaslar

Kemal Gözler, Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı)Ekin Yayınevi [Bursa], 2018

Bu kitap Anayasa Hukukunun genel esaslarının birçok konusunu kapsayan, ders kitabı olarak yazılmış, tablo, grafik ve şemalar yer veren öğretici bir kitaptır.

kaboğlu anayasa

İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal [İstanbul], 2017

Anayasa Hukuku Beta

Erdoğan Teziç, Anayasa HukukuBeta Yayınevi [İstanbul], 2016

Okuma Önerileri

  • Carl J. Friedrich, Sınırlı Devlet, (Çev. Mehmet Turhan), Liberte [Ankara] 2014
  • Ergun Özbudun, Anayasacılık ve Demokrasi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları [İstanbul] 2015
  • Zühtü Arslan, Anayasa Teorisi, Seçkin [Ankara] 2005
  • Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), Alkım [İstanbul] 2007

Traité

Temel İnceleme Kitapları

ahgt

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2011 (2 cilt)

Bu kitap anayasa hukuku teorisini en geniş ele alan Türkçe eserdir.

anayasa teorisi

Otto Depenheuer ve Crhristoph Grabenwarter (ed.), Anayasa Teorisi Verfassungstheorie, (çeviri ed. İlyas Doğan), Lale Yayıncılık, Ankara, 2014.

Bu kitap anayasa hukuku teorisi alanında Türkçe’ye Almancadan çeviri, geniş kapsamlı bir eserdir.

Sınavlar ve Cevap Anahtarları

2018-2019

Bütünleme Sınavı

2017-2018

Bütünleme Sınavı

2016-2017

Bütünleme Sınavı

2015-2016

Bütünleme Sınavı

2014-2015

Bütünleme Sınavı

2013-2014

Bütünleme Sınavı

2012-2013

Bütünleme Sınavı

2011-2012

Bütünleme Sınavı

2010-2011 BAHAR

2010-2011 GÜZ

Ders Asistanları

Ders hakkındaki her türlü iletişimi, aşağıda bilgileri verilen asistanlar aracılığıyla kurunuz.

NORMAL ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi