Anayasacılık ve İnsan Hakları [yüksek lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Haftalık İzlence

Hafta/Week Türkçe English
1 Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler Introduction to constitutionalism and human rights
2 Egemenlik anlayışındaki değişim ve iktidarın sınırlandırılması Change of sovereignty and limitation of the government
3 Erken anayasacılık hareketleri Early constitutionalism
4 Çeşitli yönleriyle anayasa kavramı ve anayasaların içeriği Concept of constitution, types of constitution, and contents of a constitution
5 Çağdaş anayasacılık Modern constitutionalism
6 İnsan hakları kavramının ortaya çıkışı Concept of human rights
7 İnsan haklarının özellikleri ve temelleri Basic principles and characteristics of human rights
8 İlk dönem insan hakları belgeleri History of human rights and leading documents
9 II. Dünya Savaşı ve sonrası Second World War and after
10 Hakları ve özgürlüklerin tasnifi ve anayasa sistematiği Classification of rights and liberties and structure of constitution
11 Hakların sınırlandırılması ve OHAL Limitation of human rights and the state emergency
12 Anayasacılık ve insan hakları ilişkisi: hakların ulusal koruması The relation between constitutionalism and human rights: protection of human rights in domestic law
13 Bireysel başvuru Individual application
14 İnsan haklarının uluslararası koruması Protection of human rights in international law

Ders Kitapları [Önerilen]

Erdoğan - Anayasal Demokrasi

Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2018

Kaboğlu - Anayasa Hukuku Dersleri

İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal, İstanbul, 2017

Sartori - Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği

Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği(çev. Ergun Özbudun), Yetkin, Ankara, 1997

anasayasacılık ve demokrasi

Ergun Özbudun, Anayasacılık ve Demokrasi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

Erdoğan - İnsan Hakları Teorisi

Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion, Ankara, 2018

Gözler - İnsan Hakları Hukuku

Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukuku, Ekin [Bursa], 2017

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

  • Carl J. Friedrich, Sınırlı Devlet, (çev. Mehmet Turhan), Liberte, Ankara, 2014.
  • Jean Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu (Olağanüstü Halden Diktatörlüğe Terörle Mücadele), (çev. Demet Lüküslü), İmge, Ankara, 2009.
  • Bület Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2017.
  • Bület Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri, YKY, İstanbul, 2010.

Tartışma Soruları

Siyasal düzen ve hukuk düzeni arasında nasıl bir ilişki vardır?

Dünyada bir yazılı anayasa yapılması ihtiyacı nasıl ortaya çıkmıştır? Yazılı anayasalar öncesi dönemde anayasadan söz edilebilir mi?

Anayasanın siyasal ve toplumsal işlevi nedir?

Anayasalar ne zaman, niçin ve nasıl yapılır?

Anayasaların içeriklerinde neler yer alır?

Anayasanın üstünlüğü ne demektir? Bu hukuk düzeninde nasıl sağlanır?

İnsan haklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir?

İnsan hakları hangi felsefi temeller üzerine kuruludur?

İnsan haklarını diğer haklardan ayıran temel özellikler nelerdir?

İnsan hakları ile anayasacılık arasında nasıl bir ilişki vardır?

Ödev Konuları (önerilen)

NOT: Anayasacılık ve İnsan Hakları dersinin müfredatına uygun olmak koşuluyla öğrenciler istedikleri konuyu serbestçe seçebilir. Aşağıdakiler sadece fikir vermesi açısından öneri niteliğindedir.

NOT-2: Ödev hazırlamak bir sorun üzerine yazmaktır. Seminer Kılavuzunu okuduktan sonra ödev konusuna karar vermeniz gerekir. Öncelikle temel bir soru sormak ve bu soruyu cevaplandırmak durumundasınız. Temel sorusu olmayan, bir sorunu ele almayan, sadece tanımlayıcı (deskriptif) ödevler kabul edilmeyecektir.

 

Anayasaların Ömrü: Dünyada anayasalar ortalama kaç yıl yaşar?

Anayasaların İçeriği: Maddi anayasa-şekli anayasa ayrımı

Anayasal yorum yöntemleri

Anayasa yargısı: hukukilik-siyasallık ayrımı

Anayasanın üstünlüğü ilkesi

Hukuk devleti ilkesi

Anayasacılık anlayışları: Liberal ve sosyalist anayasacılık anlayışı

Parlamenter sistem

Başkanlık Sistemi

Karma hükümet sistemleri

Federalizm

İnsan haklarının ulusal korunması

İnsan haklarının uluslararası korunması

Bireysel başvuru

(aşağıda verilen anayasal belgeleri, niteliği, tarihsel koşulları, kapsamı, özellikleri ve uygulanması bakımından incelenebilir)

Magna Carta Libertatum

Virginia Haklar Bildirgesi

ABD Anayasası Ek 10 Madde: Bill of Rights

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

Tanzimat Fermanı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

İkiz Sözleşmeler

Avrupa Sosyal Şartı

(aşağıda verilen hak ve özgürlükler dünyada ve Türkiye’de hukuksal düzenleme, sınırları, uygulama ve sorunlar bakımından incelenebilir)

Yaşama hakkı ve ölüm cezası tartışmaları

İşkenceye sıfır tolerans

Kişi güvenliği

Özel hayatın gizliliği

Adil yargılanma hakkı

İfade özgürlüğü

Örgütlenme özgürlüğü

Toplanma ve gösteri hakkı

Protesto hakkı

Ayrımcılık yasağı

İletişim

ogrenci@veyseldinler.com

Görsel: Bert Montreno

Peace and Human Rights