Anayasal Haklar ve Özgürlükler

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi İndir / Download Article

ISBN: 978-605-5263-88-3

siyasetbilimindekuramyontem

Dinler, V. (2011), “Anayasal Haklar ve Özgürlükler”, Siyaset Biliminde Kuram Yöntem Güncel Yaklaşımlar, (ed. Baran Dural), Kriter Yayınevi, İstanbul, ss. 104–137. [birinci baskı]

Dinler, V. (2013), “Anayasal Haklar ve Özgürlükler”, Siyaset Biliminde Kuram Yöntem Güncel Yaklaşımlar, (ed. Baran Dural), Paradigma Akademi Yayınevi, İstanbul, 2. Baskı, ss. 109–142.

Constitutional Rights and Liberties

Dinler, V. (2013), “Constitutional Rights and Liberties”, Theory-Mehthod-Contemporary Approaches in Political Science, (ed. Baran Dural), Paradigma Akademi Publishing, İstanbul, 2. edition, pp. 109–142.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

AĞAOĞULLARI Mehmet Ali, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitabevi, 2009, 6. bası.

AKINTÜRK Turgut, Medeni Hukuk, Savaş, Ankara, 1991, 3. bası.

ARAL Vecdi, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007.

ARSEL İlhan, Anayasa Hukuku (Demokrasi), Doğuş Matbaası, Ankara, 1964.

ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, 2. bası.

COŞKUN Vahap, İnsan Hakları (Liberal Açıdan Bir Tahlil), Liberte, Ankara, 2006.

DAVER Bülent, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, 5. bası.

DİNLER Veysel, “İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 3, S. 3-4, 2001, ss. 81-104.

DOĞRU Osman, 27 Mayıs Rejimi (Bir Darbenin Hukuki Anatomisi), İmge Kitabevi, Ankara, 1998.

ERDOĞAN Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara, 2007.

ERDOĞAN Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Liberte, Ankara, 2008, 5. bası.

EROĞUL Cem, Anayasayı Değiştirme Sorunu (Bir Mukayeseli Hukuk İncelemesi), AÜSBF Yayınları, Ankara, 1974.

EROĞUL Cem, Devlet Nedir?, İmge Kitabevi, Ankara, 2002, 3. bası.

GÖLCÜKLÜ Feyyaz ve A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi), Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, 3. bası.

GÖNENÇ Levent, “Ortaçağ Avrupası’nda Anayasacılığın Düşünsel ve Kurumsal Temelleri”, Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt 2: Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008, ss. 267-291.

GÖZE Ayferi, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta, İstanbul, 2009, 12. bası.

GÖZLER Kemal, “Halkoylamasının Değeri”, AÜHFD, C. XL, S. 1-4, 1998, ss. 97-113.

GÖZLER Kemal, Kurucu İktidar, Ekin, Bursa, 1998.

GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin, Bursa, 2000.

GÖZLER Kemal, Devlet Genel Teorisi, Ekin, Bursa, 2007.

GÖZLER Kemal, Hukuka Giriş, Ekin, Bursa, 2008, 5. bası.

GÖZLER Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2008, 6. bası.

GÖZLER Kemal, İdare Hukuku, C. 1, Ekin, Bursa, 2009, 2. bası.

GÖZLER Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı), Ekin, Bursa, 2010, 3. bası.

HOBBES Thomas, Leviathan, (çev: Semih Lim), YKY, İstanbul,  1995, 2. bası.

KABOĞLU İbrahim Ö.,  Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, Ankara, 1997, 2. bası.

KABOĞLU İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı), Afa, İstanbul, 1998,  4. bası.

KAPANİ Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, Ankara, 1993, 7. bası.

KAPANİ Münci, İnsan Haklarının Uluslarası Boyutları, Bilgi, Ankara, 1996, 3. bası.

KAPANİ Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi, İstanbul, 1997, 9. bası.

McNEILL William H., Dünya Tarihi, (çev: Alâeddin Şenel), İmge Kitabevi, Ankara, 1998, 4. bası.

MUMCU Ahmet, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş, Ankara, 1992.

ÖZBUDUN Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009, 10. bası.

PATTERSON Thommas E., The American Democracy, McGraw Hill, New York, 7th edition.

SANDER Oral, Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918’e), İmge Kitabevi, Ankara, 1995, 4. bası.

SOYSAL Mümtaz, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek yayınevi, İstanbul, 1997, 11. bası.

ŞENEL Alâeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Bilim ve Sanat, Ankara, 1995, 5. bası.

TANİLLİ Server, Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1996, 8. bası.

TANÖR Bülent, Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul, 1994, 3. bası.

TANÖR Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2006, 15. bası.

TEZİÇ Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2009, 13. bası.

ÜNAL Şeref, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Yetkin, Ankara, 1997.

YAZICI Serap, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Göksel BASMACI, (2019), Türkiye’de Tek Parti ve Koalisyon Hükümetleri Döneminde Basın Yasalarının İşleyişi ve Basına Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Genel Gazetecilik Bilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
  2. Seçkin AKÖZ, (2019),  Stratejik İstihbarat Türü Olarak Siyasi İstihbarat, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
  3. Çağrı GÜLERER, (2018), Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan ve Kırgızistan’ın Siyasi Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yalova. (yüksek lisans tezi)

kitabın ikinci baskısı (Paradigma Yayınevi)

sbgy