Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından İdarenin Sorumluluğu

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1308-5107

hüsbed

Dinler, V. (2008), “‘Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 1, S. 1, Aralık, ss. 1-19.

— ÖZET — 

Modern hukuk devletlerinde, idarenin hukuka bağlılığı, eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması, bir başka deyişle idarenin sorumluluğu temel bir ilkedir. Öte yandan, idarenin sorumluluğu da sınırsız değildir. Anayasada idarenin sorumluluğu ilgili maddelerde açıkça düzenlenmiş olmakla birlikte, bunun sınırı konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Bu çalışmada, “devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları”nı düzenleyen 1982 TC Anayasasının 65. maddesinin, idarenin sorumluluğunu sınırlayıp sınırlamadığı tartışılacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

idarenin sorumluluğu, devletin ödevlerinin sınırı, 1982 Anayasasının 65. maddesi, idarenin sorumluluğunun sınırı

The Responsibility of Administration According to ‘The Extent of the Social and Economic Duties of the State’

Dinler, V. (2008),“The Responsibility of Administration According to ‘The Extent of the Social and Economic Duties of the State’”, Journal of Hitit University Social Sciences Institute, Vol. 1, Issue 1, (December), pp. 1-19.

— ABSTRACT —

The responsibility of administration and the lawfulness of the administration must have been controlled by judicial institutions is one of the fundamental principles in the laws of the modern states. On the other hand, the responsibility of administration is not unlimited. Although the liability of administration has been arranged clearly in the Turkish Constitution of 1982, there remain some unclear points about the limits mentioned above. This paper deals with arguments, whether the Article 65 of the Constitution which arranges ‘the extend of social and economic duties of the state’, limits the responsibility of administration or not.

— KEY WORDS — 

responsibility of administration, extend of state’s duties, article 65th of TR 1982 Constitution, limits of the responsibility of administration.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

ALGAN, Bülent. (2007), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması, Seçkin, Ankara.

ATAR, Yavuz. (2002), Türk Anayasa Hukuku, Mimoza, Konya, 2. bası.

CANDAN, Turgut. (çev. ve der.), (1984), Fransa ve İngiltere’de İdarenin Sorumluluğu, Danıştay Yayınları, Ankara.

ÇAĞLAYAN, Ramazan. (2007), Tarihsel Teorik ve Pratik Yönleriyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğu, Adil, Ankara.

GÖZLER, Kemal. (2003), İdare Hukuku, Ekin, Bursa, (C. II).

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref ve TAN, Turgut. (2006), İdare Hukuku, Turhan, Ankara, 4. bası, (C. I).

İZGİ, Ömer ve GÖREN, Zafer. (2002), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu (03.10.2001 Tarihli Değişiklikler İle Madde Gerekçeleri, Anayasa Mahkemesi Kararları, Bilimsel Görüşler), TBMM Basımevi, Ankara, (C. 1).

ONAR, Sıddık Sami. (1966), İdare Hukukunun Umumi Esasları, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, (C. III).

ÖZBUDUN, Ergun. (2002), “2001 Anayasa Değişiklikleri”, İdari Yargı Sempozyumu, (erişim adresi: http://www.danistay.gov.tr/), (erişim tarihi: 15.01.2008).

ÖZBUDUN, Ergun. (2005), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, Ankara, 8. bası.

ÖZGÜLDÜR, Serdar, (1996), “İdarenin Hukuki Sorumluluğu ve Tam Yargı Davaları”, Gün Işığında Yönetim içinde, (Ed.) İl Han Özay, Alfa, İstanbul.

SABUNCU, Yavuz. (2003), Anayasaya Giriş, İmaj Yayınevi, Ankara, 9. bası.

SEZER, Abdullah. (2004), 1982 Anayasası ve İlgili Mevzuat, Beta, İstanbul.

SOYSAL, Mümtaz, (1997), 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 11. bası.

ŞAKAR, Müjdat. (1994), 1982 Anayasası ve Önceki Anayasalar (Değişiklikler İşlenmiş–Karşılaştırmalı–Notlu–Gerekçeli), Beta, İstanbul, 3. bası.

TANÖR, Bülent ve YÜZBAŞIOĞLU, Necmi. (2001), 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY, İstanbul, 2. bası.

TBB. (2007), Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Ankara, 3. bası.

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1964/K1964–71.HTM, (erişim tarihi: 15 Ocak 2008).

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR /IPTALITIRAZ/K1986/K1986–25.htm (erişim tarihi: 15 Ocak 2008).

http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1991/K1991–02.htm, (erişim tarihi: 15 Ocak 2008).

http://www.danistay. gov.tr/kerisim/container.jsp, (erişim tarihi: 15 Ocak 2008).

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=268304, (erişim tarihi: 14 Eylül 2007)

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Yusuf KILIÇ ve Elvan ESER, (2019), “Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin Bir Faktör Olarak Din”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 519-544.
  2. Ayşegül KARS KAYNAR, (2018), “Withering constitutional state?: Recent “police state” discussions in Turkey“, Research and Policy on Turkey, Vol. 3, Is. 1 (Constitutional Law and State in Turkey: Institutions and Procedures), pp. 90-102.

  1. Serdar EKİNCİ, (2011), Devletin Dönüşümünün Güvenlik Alanına Yansıması: Türkiye’de Güvenlik Yönetişimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora tezi)
  2. Fatih BEREN, (2010), İç Güvenlik İstihbaratında Saydamlık-Etkililik İlişkisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetim Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
  3. Evrim KARA, (2016), Devlet-Kolluk İlişkisi Kapsamında Jandarma ve Türk Jandarması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Ankara (yüksek lisans tezi).
  4. Elvan ESER, (2014), Eski Yakındoğu’da Din-Siyaset İlişkisiPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Denizli (yüksek lisans tezi)
  5. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
  6. Hakan BENER, (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Polis Kaynaklı İnsan Hakları İhlalleri ve Çözüm Önerileri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi).