Hukuka Aykırı Deliller [Lisans Bitirme]

Veysel Dinler

Danışman: Prof.Dr. Ali Şafak

dinlerv@gmail.com

Makaleyi İndir / Download Article

hukuka_aykiri_deliller

Veysel Dinler, Hukuka Aykırı Deliller, Polis Akademisi, Ankara, 2000. (yayınlanmamış lisans bitirme tezi)

— ÖZET — 

Eklenecek.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Eklenecek.

Unconstitutonally Obtained Evidence

İngilizce Künye Eklenecek.

— ABSTRACT —

Eklenecek. 

— KEY WORDS — 

Eklenecek.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

BIÇAK Vahit, Improperly Obtained Evidence ( A Comparison of Turkish and English Law), Ankara, 1996

———–“Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımlar”, in İnsan Hakları Yıllığı, Ankara, 1995

ERDURAK Yılmaz G., Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Seçkin, Ankara, 1988: 2. Bası

————Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Adil, Ankara, 1994: 3. bası

ERYILMAZ M. Bedri, Arrest and Detention in English and Turkish Law in the Light of European Human Rights Courts Decissions, Martinnus-Nijof, Hollanda, 1999

————“Türk Hukukunda ve Uygulamasında Yakalama İfade Alma ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uyum Sorunu” in Uluslar arası Modern Adli Soruşturma Yöntemleri ve İnsan Hakları Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996 Polis Akademisi, EGM Basımevi, Ankara, 1997

GOTTLIEB David J., “Birleşik Devletlerde Arama ve El Koyma Hukuku”, in Uluslar arası Modern Adli Soruşturma Yöntemleri ve İnsan Hakları Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996 Polis Akademisi, EGM Basımevi, Ankara, 1997

GÖLCÜKLÜ Feyyaz, “Criminal Procedure” in Introduction to Turkish Law, ANSAY Tuğrul/WALLANCE Don (editör), AÜHF Yayınları-Kluwer Law International (Hollanda), Ankara, 1996: 4. Bası

GÖLCÜKLÜ Feyyaz/GÖZÜBÜYÜK A. Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulaması, Turhan, ankara, 1996: 2. Bası

İÇEL Kayıhan, “Sorgulamada Hukuka Aykırılık ve Sonuçları”, in Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yorumu, SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞ-LU, Seçkin, Ankara, 1995

KLOTTER John C., Criminal Evidence, New York, 1989: 4. Bası (ABD)

MARTIN Elizabeth A., Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, 1996: 3. Bası (İngiltere)

ÖZBALKAN Nuri, İngilizce Teknik Terimler Sözlüğü, Alfa, İstanbul, 1998

ÖZMEN İsmail/ATALAY Uygur, Son Değişiklikleri ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Doruk, Ankara, 1993

ÖZTÜRK Bahri/ERDEM Mustafa/ÖZBEK Veli Ö., Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 1999: 4. Bası

ROBERTSON A.H./MERILLS J.G., Human Rights in the World, Manchester University Press, Manchester, 1989: 3. Bası (İngiltere)

SAVAŞ Vural/MOLLAMAHMUTOĞLU Sadık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yorumu, Seçkin, Ankara, 1995

SOYASLAN Doğan, “Yakalama ve İfade Almada İnsan Hakları”, in Uluslar arası Modern Adli Soruşturma Yöntemleri ve İnsan Hakları Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996 Polis Akademisi, EGM Basımevi, Ankara, 1997

ŞAFAK Ali/BIÇAK Vahit, Ceza Muhakemesi Usulü ve Polis, Liberte, Ankara, 1999: 3. bası

ŞAFAK Ali, “Adli Emrin İfasında Polisin Arama ve El Koyma Faaliyeti”, in Uluslar arası Modern Adli Soruşturma Yöntemleri ve İnsan Hakları Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996 Polis Akademisi, EGM Basımevi, Ankara, 1997

ŞAKAR Müjgan, 1982 Anayasası ve Önceki Anayasalar, Beta, İstanbul, 1994: 3.bası

ŞEN Ersan, Türk Ceza Yargılamasında Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, Beta, İstanbul, 1998

ÜNAL Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 1995

WARREN Helen (editör), Oxford Türkiye Sözlüğü, Oxford University Press, 1998 (İngiltere)

YAŞAR Yılmaz, Polis Meslek Hukuku, Ankara, 1996: 2. bası

YENER Orhan, Ceza Yargılaması Polis ve Jandarma Mevzuatı, Adil,Ankara, 1998

YENİSEY Feridun, “Yargıtay, Askeri Yargıtay Kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararları Işığında Hukuka Aykırı Deliller Semineri, I. Oturumda sunulan Tebliğ, 3 Şubat 1995” in SAVAŞ/MOLLAMAHMUTOĞLU, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Yorumu, Seçkin, Ankara, 1995

—————“Roger EDE Tarafından Yapılan Konuşmanın Yorumu”, in Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Sempozyumu, Marmara Üniversitesi – The British Council, 16-18 Haziran 1996, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Eklenecek