Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri [Yüksek Lisans]

Ders İzlencesi / Syllabus

Siyasal partiler günümüz demokrasilerinin olmazsa olmaz bir unsurudur ve günümüzde seçimsiz bir demokrasi düşünülemez. Bu dersin amacı demokrasilerde seçimlerin rolünü, özelliklerini ve siyasal sistemi nasıl şekillendirdiklerini; siyasal partilerin bu sistem içindeki yerini ve işlevini etraflıca ele almaktır.

Bu doğrultuda, siyasal partilerin ve seçimlerin tarihsel süreçleri, günümüzdeki farklı modelleri, dünyada ve Türkiye’de uygulamaları ile partiler ile seçimlerin siyasal sistem üzerindeki etkileri bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

Bu ders temel olarak beş sorunun cevaplanması üzerinedir:

  • Siyasal partilerin siyasal sistem üzerindeki etkileri nelerdir?
  • Siyasal partilerin hukuksal alanları ve faaliyetleri sınırları nelerdir?
  • Demokratik bir toplumda seçimlerin genel ilkeleri nelerdir?
  • Seçim sistemleri ve modelleri siyasal sistem üzerinden ne tür etkiler doğururlar?
  • Siyasal partiler ve seçim sistemlerinin birbirlerini nasıl etkiler?

Dünyadaki genel teorik tartışmalar Türkiye özelinde yürütülecektir.

Haftalık İzlence

1. Hafta Dersin genel tanıtımı, önemi, kullanılacak kaynakların gösterimi; metot ve akış planı üzerine bilgiler
2. Hafta Siyasal partilerin tarihsel gelişimi
3. Hafta Siyasi parti tipolojisi
4. Hafta Siyasal parti sistemleri
5. Hafta Parti içi demokrasi
6. Hafta Türkiye’de siyasi partiler hukuku
7. Hafta Siyasi partilerin kapatılması
8. Hafta Seçim hakkı
9. Hafta Seçim sistemleri ve modelleri
10. Hafta Türkiye’de seçimler
11. Hafta Türkiye’de referandumlar
12. Hafta Seçimler ve parti sistemleri
13. Hafta Siyasal sistem ve seçimler
14. Hafta Gelecekte seçimler ve partilerin rolü

Ders Kitapları [Önerilen]

turkiyede-parti-ve-secim-sistemi

Ergun Özbudun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011

cagdas_demokrasiler

Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler (Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri), (çev. Ergun Özbudun ve Ersin Onulduran), Yetkin, Ankara, 2012.

özbudun siyasal partiler

Ergun Özbudun, Siyasal Partiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 1979

seçim sistemleri

Emine Yavaşgel, Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından Seçim Sistemleri, Nobel, Ankara, 2014

Okuma Önerileri

KİTAPLAR

Giovanni Sartori, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (çev. Ergun Özbudun), Yetkin, Ankara, 1997

Erdoğan Günal, Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri, Turhan, Ankara, 2005

 

MAKALELER

Mehmet Hakan Kiriş, “Parti Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi Örneği“, Amme İdaresi Dergisi, C. 44, S. 4, 2011, ss. 33-67.

Tartışma Soruları ve Ödev Konuları

Siyasal partilerin ortaya çıkışına etki eden siyasal gelişmeler nelerdir?

Siyasal partilerin ortaya çıkışını açıklayan teoriler nelerdir? Türkiye’de siyasal partilerin kuruluşları hangisiyle açıklanabilir?

İrtibat

dinlerv@gmail.com