Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği)

Veysel Dinler ve Tülin İçli

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-9944-452-34-2

davraz

Dinler, V. ve İçli, T. (2009), “Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği)”, Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24–27 Eylül, Isparta, ss. 2469- 2486

— ÖZET — 

Suç, yasalar tarafından tanımlanmış ve işlendiği takdirde, failinin yaptırım ile karşılaşacağı eylemlerdir. Toplumsal yaşantıda suça etki eden birçok unsurdan söz edilebilir. Gelir düzeyi ve yoksulluk da suç üzerinde oldukça etkili olan unsurların başında gelmektedir. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda, yoksulluğun ve ekonomik gelir düzeyinin suça etkisi önem taşımaktadır. Bu anlamda birçok çalışma, yoksulluğun ekonomik suçlara doğrudan etki eden faktörlerin başında yer aldığını ortaya koymuştur.

Suç ile yoksulluk arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla 2005 yılının Aralık ayında Isparta E Tipi Cezaevinde bulunan ve çeşitli suçlardan hükümlü 110 erkek, 10 kadın ile anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada hükümlülere, demografik bilgileri ve işledikleri suça ilişkin soruların yanında, ekonomik gelir düzeylerine ilişkin toplam 27 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler yorumlanarak ve yoksullukla işlenen suç arasındaki etkiselliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

suç, suç ve yoksulluk, mala karşı suçlar, cezaevi araştırmaları

The Interaction of Crime and Poverty (the case of Isparta Prison)

Dinler, V. and İçli, T. (2009), “The Interaction of Crime and Poverty (the case of Isparta Prison)”, International Davraz Congress: Global Dialog, Süleyman Demirel University, September 24–27, Isparta, pp. 2469- 2486.

— ABSTRACT —

Crime is an act punishable by law. In a society there are lost of facts that affects crime. Particularly poverty and low income are assumed as the considerable fact of crime against property. Notable researches proved that poverty is the most significant effect that causes crime against poverty.

In December 2005 we conducted a survey within 110 male and 10 female prisoners in Isparta E Type Prison in order to find out the interaction between crime and poverty. On this survey, totally 27 questions were asked to figure out the demographical, economical and criminal characteristics of prisoners. Findings were evaluated for the purpose of expressing interaction between crime and poverty.

— KEY WORDS — 

crime, crime and poverty, crime against property, prison researches

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

AKERS, Ronald L., (2000), Criminological Theories Introduction, Evaluation, and Application, Roxbury Publishing, Los Angeles.

AKTAN, Coşkun Can ve İstiklal Yaşar Vural, (2002), “Yoksulluk: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, (ed: Coşkun Can Aktan), Hak-İş Konfederasyonu Yayını, Ankara.

BRODEUR, Jean-Paul and Geneviève Ouellet, (2004), “What Is a Crime? A Secular Answer”, in What Is a Crime?, (ed. Law Comission of Canada), UBC Press, Vancouver, (pp. 1–33).

DÖNMEZER, Sulhi (1984), Kriminoloji, Filiz Kitabevi, İstanbul, 7. baskı.

DREWNOWSKI, Jan (1977), “Poverty: Its Meaning and Measurement”, Development and Change, Vol. 8, No. 2, (pp. 183–208).

EREM, Faruk (1997), Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi, Adil Yayınevi, Ankara.

FC (Fight Crime: Invest in Kids), (2009), “Cutting Crime by Cutting Child Property”, www.fightcrime.org, (erişim tarihi: 15 Temmuz 2009).

GAO (United States Government Accountability Office), (2007), Poverty in America Consequences for Individuals and the Economy, January 2007.

İÇLİ, Tülin (1992), Türkiye’de Suçlular Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Ankara.

İÇLİ, Tülin (2007), Kriminoloji, Seçkin, Ankara, 7. baskı.

KELLY, Morgan (2000), “Inequality and Crime”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 82, No. 4, (pp. 530–539).

LIPTON, Michael (1997), “Poverty – Are There Holes in Consensus”,  World Develmopment, Vol. 25, No. 7, (pp. 1003–1007).

NAKİP, Mahir (2006), Pazarlama Araştırmaları, Seçkin Kitabevi, Ankara, 2. baskı.

SOYASLAN, Doğan (1998), Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri), AÜ Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 2. baskı.

TEKELİ, İlhan, (2000) “Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruna Yaklaşım Seçenekleri Üzerine”,Yoksulluk Bölgesel Gelişme ve Kırsal Yoksulluk Kent Yoksulluğu, (ed: A.Halis Akder ve Murat Güvenç), TESEV, İstanbul.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

 1. Zeyrek-Rios, Emek Yuce, David V. Canter, and Donna Youngs. “Offense Narrative Roles of Turkish Offenders.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, (April 2021).
 2. Ercan GEÇGİN, (2019), Kenardakiler-Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar, Heretik, Ankara.
 3. M. Burak GÖNÜLTAŞ ve diğ., (2019), “Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması“, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S. 20 (Ek sayı-1), ss. 41-47. [SCI]
 4. Furkan YILDIZ, (2019), “Kadın ve Suç: Türkiye’de Kadın ve Organize Suç İlişkisi“, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 1, ss. 23-41.
 5. Elif Özlem AŞKIN ve Umur AŞKIN, (2019), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yoksulluk İlişkisi: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınlar Üzerine Bir Araştırma“, Kapadokya Akademik Bakış, C.1, S. 2, ss. 16-37.
 6. Yelda SEVİM ve Ayşe ÖZPOLAT, (2017), “Terörün Kırsal Kalkınma ve Göç Üzerindeki Etkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 10, S. 54, ss. 617-625.
 7. Vesile SONAY EVİK, (2016), “Yoksulluk ve Suç İlişkisi“, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Akademik Tebliğler: Yoksulluk), 30 Eylül – Ekim 2018, İstanbul, ss. 259-274.
 8. Caner ÇAKMAK, (2016), “Mahkûmların Suç Öncesi Yaşamlarında Ekonomik Yönden Dezavantajlı Olmalarının Suç İşleme Davranışları Üzerine Etkileri: Ankara Cezaevleri Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S. 9.
 9. Muhammet FIRAT, (2015), “Yoksulluk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Analizi: Bir Referans Çerçevesi (Elazığ Örneği)”, Birey ve Toplum,  C. 5, S. 1, ss. 193 – 224
 10. Demet KARAKARTAL ve Münevver YALÇINKAYA, (2015), “Determining the Factors Causing the Prisoners in Prison for Crime and Psycho-Social Services (T.R.N.C Sample)The Online Journal of New Horizons in Education, October, V. 5, Is. 4, pp. 1-17
 11. Hüsamettin ERDEM, (2015), “Ahlak ve Suç Korkusu“,  Suç Korkusu Kongresi, HEGEM V Yayınları, Ankara, ss. 250-273.
 12. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Mükerrer Suçluların Sosyo-Kültürel Özellikleri: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 18, ss. 257-287.
 13. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, Is. 3, pp. 701-713.
 14. Yelda SEVİM ve Ayşe ÜÇER, (2013), “Harput’la İlgili Göç Hikâyelerinin Sosyolojik Analizi”, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ 23-25 Mayıs 2013, ss. 321-333.
 15. Fatma KARAKAŞ DOĞAN, (2012), “Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan Çalışmasından Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlamında Analizi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 100, (ss. 97–150)
 16. Ömer ÖMEROĞLU, (2012), “Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı ve Küçük Suçlar“, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, S. 4, ss. 329-370.

 1. Hakkı TOY, (2019), Eğitimin Dışsallıklarına İlişkin Öğretim Elemanları ve Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN (2019), Denetimli serbestlik altındaki gençlerin aile yapıları ve suça yönelimleri konusunda nitel bir araştırma: ‘İstanbul, Hasanpaşa örneği’, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 3. Emek ZEYREK-­RİOS, (2018), Experiential Aspects of Crime: A Narrative Approach, University of Huddersfield, England.  (Doctoral thesis)
 4. Zeki KARATAŞ, (2016), Çocuk Adalet Sistemi Kapsamında Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Uygulamaların Nitel AnaliziSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD, Konya. (doktora tezi)
 5. Caner ÇAKMAK, (2015), Farklı Suç Türleri Açısından Ekonomik Risk Faktörleri: Ankara Cezaevleri Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi).
 6. İsmail KARA, (2014), Şiddete Dayalı Suçlarda Bağımlılık ve Bağımlılık Merkezlerinin İyileştirmedeki Rolleri: İzmir Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir. (doktora tezi)
 7. Emre KOL, (2014), Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dönüşüm: Eskişehir’de Alt Gelir Grupları Üzerine Bir İnceleme, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 8. Fatih YARDIMCIOĞLU, (2012),  Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Sakarya. (doktora tezi)
 9. Fatma POLAT, (2021), İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de Kadının Günlük Yaşamda Yeri (1939-1945), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Aydın. (yüksek lisans tezi)
 10. Taner TÜMER, (2019), Suç Ekonomisi Teorileri ve Türkiye İçin Suçun Ekonomik Belirleyicileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)
 11. Durmuş Ali COŞKUNOĞLU, (2019), Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Sosyal Hizmet: Bingöl M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi, Uşak. (yüksek lisans tezi)
 12. Adem KURTULGAN, (2018), Türkiye’de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekansal Dağılışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 13. Selma MUŞANOVİÇ, (2018),  Eşleri Cezaevinde Bulunan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Ve Başa Çıkma Becerileri: Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 14. İlknur HAYDAROĞLU, (2017), Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 15. Şükran KOLAY ÇEPNİ, (2016), Eşleri Cezaevinde Olan Kadınların Yaşam Durumlarının Sosyal Hizmet Bakış Açısı ile İncelenmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 16. Mustafa ÖZATA, (2016), Sosyal Dışlanma ve Suç İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 17. Ayhan Sabri ERTÜRK, (2016), Küresel adalet ve küresel sosyal politika, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale. (yüksek lisans tezi)
 18. Duygu HAMZAOĞLU, (2014), Ahmet Ümit’in Romanlarında Suçlu Tipleri, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Muğla. (yüksek lisans tezi)
 19. Mehmet Doğan EROL, (2014). Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkileri Cem Gariboğlu Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 20. Selma SOYTÜRK, (2013), Hükümlü ve Tutukluların Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Karaman M Tipi Cezaevi ÖrneğiHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 21. Gündüz AKSU (2013), Kentsel yoksulluk bağlamında mekânsal ayrışma Tokat Sulusokak örneği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, Malatya. (yüksek lisans tezi)
 22. Bahar USTA, (2012), Gençler arasında şiddete dönük davranışların sosyolojik olarak incelenmesi:Trabzon ili örneği,  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas. (yüksek lisans tezi)
 23. Filiz GÜLŞEN, (2011). Türkiye’de Uygulanan 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarının Yoksulluk-Şiddet Üzerine EtkisiGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 24. Sıddıka AKDENİZ (2010), Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Kars Cezaevi Üzerine Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 25. Zeynep KAYA, (2011), Türkiye’de yoksulluk analizi: Bir probit model uygulaması, Atatürk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Anabilim Dalı, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 26. Fatma MOLLA, (2010), Yeni liberal dönüşüm süreçlerinde cezaevlerinin değişen rolü ve mahkum emeği kullanımı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)