The Problem of Punishing Unnatural Manner Obscenity

Dinler, V. (2011), “The Problem of Punishing Unnatural Manner  Obscenity”, 11th Annual Conference of ESC Rethinking Crime and Punishment in Europe, 21-24 September 2011, Vilnius/Lithuania.

—SCIENTIFIC EVENT—

  • 11th Annual Conference of ESC Rethinking Crime and Punishment in Europe
  • European Society of Criminology and Vilnius University
  • Vilnius University, Vilnius, Litvanya
  • September 21-24, 2011

— ABSTRACT — 

The Turkish Penal Code prohibits not every kind of pornography; however, some pornography is sentenced to a penalty of imprisonment. Following international conventions, child pornography is severely punished. In addition to child pornography, producing, transporting, selling, storing, retaining and offering for the use of audio-visual material contains bestiality, necrophilia or sexual act performed with the use of force or in any other unnatural manner also leads to imprisonment. According to the legality principle, the criminal acts penalized by article 226 of the Turkish Penal Code are so explicit and understandable, but obscenity of “any other unnatural manner” is not. This paper will argue the violation of the legality principle according to punishing obscenity of “any other unnatural manner”, a non-explicit and indefinite legal provision.

— KEYWORDS — 

punishing pornography, legality principle, principle of no punishment without law.

Doğal Olmayan Müstehcen Davranışı Cezalandırma Sorunu

Dinler, V. (2011), “Doğal olmayan müstehcen davranışı cezalandırma sorunu”, Avrupa Kriminoloji Topluluğu 11. Konferansı, Suç ve Ceza Üzerine Yeniden Düşünmek, 21-24 Eylül 2011, Vilnius/Litvanya.

— ÖZET — 

Türk Ceza Kanununda her tür pornografiyi yasaklanmamakla birlikte bazı pornografi türleri için hapis cezası öngörülür. Uluslararası sözleşmelere uygun olarak çocuk pornografisi ağır şekilde cezalandırılır. Çocuk pornografisine ek olarak, pornografik işitsel-görsel materyallerin üretilmesi, taşınması, satılması, saklanması, saklanması ve kullanılması ile hayvanlarla cinsel ilişki, nekrofili veya şiddet kullanılarak veya başka herhangi bir doğal olmayan şekilde gerçekleştirilen cinsel eylem içeren pornografi için de hapis cezası söz konusudur. Kanunilik ilkesine söz konusu olduğunda, Türk Ceza Kanunun 226. maddesiyle cezalandırılan suç eylemlerinin çoğu açık ve anlaşılırdır, ancak “doğal olmayan başka bir yoldan” ifadesi açık değildir. Bu makale, açık olmayan ve belirsiz bir kanun hükmü olan ” doğal olmayan başka bir yoldan” yapılan müstehcenliği cezalandırma kanunilik ilkesinin ihlali bakımından tartışacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

pornografiyi cezalandırmak, kanunilik ilkesi, kanunsuz suç ve ceza olmaz 

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu 11. Konferansı: Suç ve Ceza Üzerine Yeniden Düşünmek 
  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu ve Vilnius Üniversitesi
  • Vilnius Üniversitesi, Vilnius/Litvanya
  • Eylül 21-24, 2011