Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II): Türkiye’de 1983-2013 Yılları Arasında Yazılan Suç Bilim (Kriminoloji) Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1307-0851

turkiyede_kriminolojinin_tarihi_2_kapak

Dinler, V. (2016), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II): Türkiye’de 1983-2013 Yılları Arasında Yazılan Suç Bilim (Kriminoloji) Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 31, ss. 

— ÖZET — 

Türkiye’de kriminolojinin tarihinden söz edebilmek için, bu alanda yapılan tez çalışmalarının da ele alınması gerekir. Suç bilim ile ilgili tezler incelendiğinde, bu konuyla sosyal bilimler dışında, tıp ve fen bilimlerinden araştırmacıların da yoğun olarak ilgilendikleri gözlenmektedir. Türkiye’de kriminoloji ile ilgili asıl sorunun, bu konuya ilgi duyulup duyulmamasından çok bu çalışmaların kurumsal bir niteliğe bürünememesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma, CHD’nin 29. sayısında yayınlanan “Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (Var mıdır?)” makalesinin devamı olarak tasarlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem ve üslup farklılığı, iki konunun farklı yazılar olarak yayınlanmasını gerektirmiştir. 1983-2013 yılları arasında Türkiye üniversitelerinde yazılan ve YÖK veri tabanında kayıtlı bulunan 690 adet tez, SPSS programı kullanılarak, çeşitli analizlere tabi tutulacaktır. Böylelikle Türkiye’de lisansüstü kriminoloji çalışmaları deskriptif bir biçimde anlatılacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

kriminoloji, kriminoloji tezleri, suç konusunda tezler, lisansüstü tezler, Türkiye kriminoloji tarihi.

History of Criminology in Turkey (II): A Quantitate Analysis of Criminological Theses in Turkey Submitted between 1983 and 2013

Dinler, V. (2016) “A Quantitate Analysis of Criminological Theses in Turkey Submitted between 1983 and 2013”, Journal of Criminal Law, Issue 31, pp.

— ABSTRACT —

In order to talk about the history of criminology thoroughly, one has to take into account the graduate theses in the field. A preliminary observation shows us that medicine and natural science scholars are interested in crime researches as well as social scientists. It is understood that the main problem of criminology in Turkey is the lack of institutionality rather than the lack of academic interest. This paper is designed as the second part to the article “History of Criminology in Turkey” and thus takes the issue where “The Past, Present and Future of Criminology (is there?)” left it. The difference of methodology and approach required the presentation of the work in two separate articles. 690 graduate theses on criminological studies submitted to universities of Turkey and archived by the CoHE between 1983 and 2013 will be analyzed with the aid of SPSS.

— KEY WORDS — 

criminology, theses on criminology, theses on crime, graduate theses, history of criminology in Turkey

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

1983–2013 YILLARI ARASINDA YAZILAN KRİMİNOLOJİ TEZLERİ

 

AÇIKLAMA

 • Tezler öncelikle alt alanlara göre kategorilere ayrılmıştır. Bir tezin birden fazla konuyu içermesi doğaldır. Bununla birlikte kategorilendirme tezin asıl konusuna göre yapılmıştır.
 • Her bir kategoride yüksek lisans, tıpta uzmanlık ve doktora tezleri ayrılmıştır.
 • Sıralamada öncelikle yıl esas alınmıştır.
 • Aynı yıl yazılan eserler yazarın soyadının alfabetik sırasıyla verilmiştir.
 • Tezlerin anahtar kelimeleri köşeli parantez “[ ]” içinde verilmiştir.
 • Tezlere ait bilgiler tümüyle https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden alınmıştır. Kimi tezlere ait bazı bilgiler tez özet kartında yer almadığından, bunu belirtmek için üç tire “—” kullanılmıştır.
 • Tez danışmanlığı yapan iki isimli veya iki soyadlı akademisyenlerin isim ve soyadları tezde yazıldığı şekliyle alınmıştır.

 

KISALTMALAR

ABD    : Anabilim Dalı

BE       : … Bilimleri Enstitüsü

EBE    : Eğitim Bilimleri Enstitüsü

FBE     : Fen Bilimleri Enstitüsü

GBE    : Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

SBE     : Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

 • BİLİŞİM VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

METİN Zafer, (2003), Çağdaş gelişme eğilimleri ışığında siber suçlar ve güvenlik kuramı, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Yazgülü Aldoğan, Tez no: 140731) [Hukuk] yüksek lisans

ÇALIŞKAN Aydın, (2005), Bilişim suçları ve sosyolojik boyutu, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Mimar Türkkahraman, Tez no: 161592) [Sosyoloji] yüksek lisans

NİŞANCI Fehamet Nihan, (2005), La criminalite sur internet, Galatasaray Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Duygun Yarsuvat, Tez no: 161859) [Hukuk] yüksek lisans

DİJLE Hikmet, (2006), Türkiye’de eğitimli insanların bilişim suçlarına yaklaşımı, Gazi Üniversitesi, FBE, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD, Ankara. (Danışman: Nurettin Doğan, Tez no: 180058) [Bilim ve Teknoloji, Hukuk] yüksek lisans

DURMAZ Şükrü, (2006), Bilişim suçlarının sosyolojik analizi, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Kürşat Erdil, Tez no: 172768) [Siyasal Bilimler ] yüksek lisans

TULUM İsmail, (2006), Bilişim suçları ile mücadele, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi, ABD, Isparta. (Danışman: Faruk Turhan, Tez no: 187579) [ ] yüksek lisans

GÜNGÖR Necmi Murat, (2007), Yeni Türk Ceza Kanunu kapsamında bilişim suçları ve Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamaları, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Murat Erdal, Tez no: 219728) [ ] yüksek lisans

HAVUZ Serdar, (2007), Avrupa Konseyi siber suçlar sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin güvenliği, Harp Akademileri Komutanlığı, Ankara. . (Danışman: Tez no: 175275) [ ] yüksek lisans

ALACA Bahaddin, (2008), Ülkemizde bilişim suçları ve internetin suça etkisi (antropolojik ve hukuki boyutları ile), Ankara Üniversitesi, Ankara. (Danışman: Tez no: 218246) [Antropoloji, Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Hukuk] yüksek lisans

AKDAĞ Polatkan, (2009), Siber suçlar ve Türkiye’nin ulusal politikası, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Mehmet Özcan, Tez no: 262245) [Bilim ve Teknoloji, Hukuk, Kamu yönetimi] yüksek lisans

İLBAŞ Çığır, (2009), Bilişim suçlarının sosyo-kültürel seviyelere göre algı analizi, Başkent Üniversitesi, FBE, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Mehtap Akçil, Tez no: 237761) [Bilim ve Teknoloji, Hukuk] yüksek lisans

PEKER Bekir, (2010),  Bilişim suçları ve bilişim güvenliğinin ulusal ve uluslararası boyutu, Selçuk Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Konya. (Danışman: Birol Akgün, Tez no: 274234) [Hukuk, Kamu yönetimi, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

TAŞ Kezban Atalıç, (2010), Bilişim suçları ve Adana ilinde 2006-2009 yılları arasında meydana gelen bilişim suçlarının değerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Necmi Çekin, Tez no: 281803) [Adli tıp] yüksek lisans

AKARSLAN Hüseyin, (2011), Bilişim suçları, bilişim yoluyla işlenen suçlar ve adli bilişim ayrımı, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Adli Bilimler ABD, Ankara. (Danışman: Mehmet Özcan, Tez no: 294106) [Hukuk, Kamu yönetimi] yüksek lisans

ÇALICI Can, (2011), Sosyal ağlarda suç farkındalığı: Facebook örneği, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Yaşar İşcan, Tez no: 308066) [Adli tıp] yüksek lisans

GÖZÜŞİRİN Mesih, (2011), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bilişim suçları ve bilişim suçları ile mücadeleye ilişkin model önerisi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Olgun Değirmenci, Tez no: 347568) [ ] yüksek lisans

BİLEK Burak Tunç, (2012), Bilişim suçları ve üniversite lisans öğrencilerinin bilişim suçlarına yönelik görüşleri, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Eğitimi ABD, Ankara. (Danışman: Benian Tekindal, Tez no: 316617) [Bilim ve Teknoloji, Hukuk] yüksek lisans

ÖZÇETİN Mustafa, (2013), Developing a GIS based crime analysis system, Çankaya Üniversitesi, FBE, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Ankara. (Danışman: Hakan Maraş, Tez no: 335468) [Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Coğrafya] yüksek lisans

 

Doktora

BULGU Nefise (1995), Kitle iletişim araçlarının toplumsal yapıya olumsuz etkileri – sapma davranışları, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 43345) [Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Sosyoloji] doktora

YAZICIOĞLU R.Yılmaz (1997), Bilgisayar suçları (Sosyolojik, kriminolojik ve hukuki boyutları ile), Marmara Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Sulhi Dönmezer, Tez no: 61705) [Hukuk] doktora

 

 • CEZAEVİ ÇALIŞMALARI VE ADALET YÖNETİMİ

 

Yüksek Lisans

 

ERDEM Hasan Hüseyin, (1991), Bir alt-kültür örneği olarak cezaevi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Bozkurt Güvenç, Tez no: 19184) [Antropoloji] yüksek lisans

SEZER Semih, (1996), T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde yürütülen hizmet içi eğitim çalışmalarının eğitim yönetimi açısından değerlendirilmesi (Kırıkkale ili örneği), Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Berrin Burgaz, Tez no: 52869) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ÖZKAN Recep, (1998), Cezaevlerinin eğitici ve ıslah edici boyutu, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Saffet Bilhan, Tez no: 72453) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

YILMAZ Baki, (2001), Adalet Bakanlığı’na bağlı ceza ve tevkifevlerinde beden eğitimi ve spor müfredat programının uygulama düzeyi (Niğde ili uygulaması), Niğde Üniversitesi, SBE, Beden Eğitimi ve Spor ABD, Niğde. (Danışman: Nedim Çetin, Tez no: 108942) [Spor] yüksek lisans

ERKUT Adonis Çiğdem, (2003), Associates of social deviancy and violence among prisoners, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin Gençöz, Tez no: 140288) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZBULUT Erol, (2005), Mevcut yapısal düzenlemelerin ceza infaz kurumları personeline uygulanması ve karşılaşılan sorunlar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Bolu. (Danışman: Gönül Ülker, Tez no: 188013) [Hukuk, Kamu yönetimi] yüksek lisans

ŞEKER Mehtap, (2005), Sivas Yarıaçık Cezaevi işletmeciliği ve etkinliklerin hükümlülerin iş tatmini üzerindeki etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Sivas. (Danışman: Mehmet Silah, Tez no: 146073) [Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] yüksek lisans

ELBİR Özkan, (2006), Motivasyon araçlarının iş tatminine etkileri: Kütahya Ceza İnfaz Kurumu’nda bir uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kütahya. (Danışman: Kazım Develioğlu, Tez no: 190009) [İşletme] yüksek lisans

ERKUL KENAN, (2006), Türkiye’de ceza infaz kurumlarının yönetsel sorunları ve çözüm önerileri, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Kütahya. (Danışman: Hüseyin Ergin, Tez no: 190037) [Hukuk, Kamu yönetimi, İşletme] yüksek lisans

KURT Mehmet, Türkiye’de ceza infaz kurumlarının sorunları, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Ankara. (Danışman: Türkan Yalçın Sancar, Tez no: 191381) [Hukuk] yüksek lisans

TECİM Erhan, (2006), Cezaevlerinde dini yaşantı ve din algısı: Konya örneği, Selçuk Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Konya. (Danışman: Bünyamin Solmaz, Tez no: 189348) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

ERCEBE Can, (2007), Sosyo-kültürel açıdan suçu meşrulaştırma eğilimleri üzerine Ankara cezaevinde bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 231518) [Sosyoloji] yüksek lisans

TOPSAKAL Ebru, (2007), Eskişehir H tipi kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlülerin benlik saygıları ve iletişim becerileri, Anadolu Üniversitesi, SBE, İletişim ABD, Eskişehir. (Danışman: Rüçhan Gökdağ, Tez no: 211503) [Psikoloji, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

GÖRKEM Hilal, (2007), Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında cezaevi hizmetlerinin özelleştirilmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, Maliye ABD, Çanakkale. (Danışman: Mehmet Şahin, Tez no: 220514) [Ekonomi, İşletme] yüksek lisans

ÖZMEN M. Metin, (2007), Cezaevlerinin idari açıdan denetimi, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Ethem Atay, Tez no: 206731) [Hukuk, Kamu yönetimi] yüksek lisans

AYYILDIZ Güneş Gülsün, (2008), Perceptions of inmates of prison education programs, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, İstanbul. (Danışman: Özlem Ünlühisarcıklı, Tez no: 220830) [Eğitim ve Öğretim, Kamu yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

AKBAŞ Meral, (2009), Mamak Askeri Cezaevi’nde bir kadın koğuşunda ‘kamusal’ı tartışmak: Bir sözlü tarih çalışması, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Suavi Aydın, Tez no: 258376) [Antropoloji] yüksek lisans

AKTAŞ Özgür, (2009), Ceza infaz kurumlarında güvenlik ve gözetim servisinde çalışan personelde iş doyumu: Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Bolu. (Danışman: Gönül Ülker, Tez no: 241768) [Kamu yönetimi] yüksek lisans

YANARDAĞ Pınar, (2009), The epidemic, the prison house and the global city: Belonging and identity in Bayrampaşa, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Nazan Üstündağ, Tez no: 257183) [Sosyoloji] yüksek lisans

AKIN Mehmet Murat, (2010), Uluslararası insan hakları mevzuatı açısından Türkiye’deki cezaevi uygulamaları, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Dolunay Şenol, Tez no: 261310) [Sosyoloji ] yüksek lisans

ADALI Raziye, (2010), Cezaevi koşulları ve mahkumlar (Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi örneği), Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Sivas. (Danışman: Cemal Yalçın, Tez no: 263535) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

AYDIN İpek, (2010), Cezaevi hükümlülerinin yalnızlık düzeyleri ve ruhsal belirti düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Alev Yalçınkaya, Tez no: 278788) [Psikoloji] yüksek lisans

BALCI Davut, (2010), Adalet harcamaları ile ekonomik gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişkinin Wagner Kanunu çerçevesinde incelenmesi: Türkiye örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Maliye ABD, Ankara. (Danışman: Ali Tarkan Çavuşoğlu, Tez no: 258300) [Maliye] yüksek lisans

CAN Barış, (2010), Türkiye’de siyasi mahkumların kapatılması ve F-tipi cezaevleri, Ankara Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ABD, Ankara. (Danışman: Alev Özkazanç, Tez no: 265355) [Siyasal Bilimler] yüksek lisans

ÇOĞALTAY Nazım, (2010), Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında çalışan öğretmenlerin iş doyum algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Van. (Danışman: Mustafa Erdem, Tez no: 313938) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

MOLLA Fatma, (2010), Yeni liberal dönüşüm süreçlerinde cezaevlerinin değişen rolü ve mahkum emeği kullanımı, Marmara Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, İstanbul. (Danışman: Özgür Müftüoğlu, Tez no: 274059) [Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] yüksek lisans

ÖZCAN Önder, (2010), Ceza ve infaz kurumlarında yapılan mesleki eğitim programlarının öğretmen ve hükümlü ve tutukluların görüşlerine göre bazı boyutları, Mersin Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Mersin. (Danışman: Gürcan Ültanır, Tez no: 265810) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

GEDİK Cemal, (2011), Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarının insan haklarına bakışı, Maltepe Üniversitesi, SBE, İnsan Hakları ABD, İnsan Hakları Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: İoanna Kuçuradi, Tez no: 296655) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

GÖKDUMAN Ömer, (2011), Ceza infaz kurumlarında eğitimin önemi, Maltepe Üniversitesi, SBE, İnsan Hakları ABD, İstanbul. (Danışman: Sevgi İyi, Tez no: 296669) [Eğitim ve Öğretim, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

YILMAZ Vedat, (2011), Açık ceza infaz kurumlarının hükümlüleri toplumsal yaşama hazırlama çalışmalarının Silivri ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumları örneğinde incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, İnsan Hakları ABD, İnsan Hakları Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: Oktay Uygun, Tez no: 296625) [Sosyoloji] yüksek lisans

ERGİN Hakan, (2012), An analysis of correctional education programs in Turkish prisons: Perceptions of correctional educators and inmates, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, İstanbul. (Danışman: Fatma Gök, Tez no: 332725) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

ORAL Tolga, (2012), Avrupa ve Birleşmiş Milletler temelindeki anlaşmaların Türkiye’deki cezaevi reformu sürecindeki yeri: Türk yasal sisteminde F-tipi cezaevi uygulamasında ülke içindeki dinamiklere karşı dışsal girdilerin etkilerinin bir değerlendirmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE,  Uluslararası İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: İhsan Dağı, Tez no: 321160) [Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

ZEYTİNOĞLU Deniz, (2012), Cezaevindeki kadınların ‘annelik’ deneyimleri: Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Özlem Cankurtaran Öntaş, Tez no: 314934) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

SOYTÜRK Selma, (2013), Hükümlü ve tutukluların sosyal hizmet gereksinimlerinin değerlendirilmesi: Karaman M Tipi Kapalı-Açık Cezaevi örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Kasım Karataş, Tez no: 354704) [Sosyal Hizmetler] yüksek lisans

YARKIN Günseli, (2013), Coping mechanisms and emotions of the ex-convicts in Diyarbakir prison, İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Klinik Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Murat Paker, Tez no: 333947) [Psikoloji] yüksek lisans

ALTUN Serdar, (2013), Ceza infaz kurumlarındaki mesleki eğitimin hükümlü istihdamına katkısı ve bir uygulama örneği, Yalova Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yalova. (Danışman: Orhan Koçak, Tez no: 347230) [Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] yüksek lisans

KURT Seyfettin, (2013), Yenişakran Beldesinin cezaevi açılmadan önceki sosyal yapısının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Konya. (Danışman: Abdullah Topçuoğlu, Tez no: 331860) [Sosyoloji] yüksek lisans

 

Doktora

 

ARSLAN Nagehan, (2001), Türkiye’de cezaevlerinin yönetimi ve sorunları (uygulamalı bir araştırma), Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Sivas. (Danışman: İbrahim Yıldırım, Tez no: 108862) [Kamu yönetimi] doktora

DURAK Mithat, (2007), The relationship between cognitive appraisal of stress, coping strategies and psychological distress among correctional officers: Personal and environmental factors, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin Gençöz, Tez no: 218029) [Psikiyatri, Psikoloji] doktora

DEYNELİ Fatih, (2009),  Türkiye’de adalet ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, Celal Bayar Üniversitesi, SBE, Maliye ABD, Manisa. (Danışman: Naci Birol Muter, Tez no: 239644) [Ekonomi] doktora

KİLİM Esra Ergüzeloğlu, (2009), Türkiye’de adalet yönetimi, Ankara Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Birgül Ayman Güler, Tez no: 250281) [Hukuk, Kamu yönetimi] doktora

DEMİR Güler, (2011), Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri ve Türkiye’de durum, İstanbul Üniversitesi, SBE, Bilgi ve Belge Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Hülya Dilek Kayaoğlu, Tez no: 303677) [Bilgi ve Belge Yönetimi] doktora

 

 

 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

GÜL Halit Nadir, (2002), Hırsızlık suçlarının aydınlatılmasında coğrafi bilgi sistemleri: Bursa ili pilot uygulaması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Abdullah Topçuoğlu, Tez no: 107883) [Adli Tıp] yüksek lisans

AKPINAR Ebru, (2005), Using geographic information systems in analysing the pattern of crime incidents and the relationship between landuse and incidents, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Ankara. (Danışman: Melih Pınarcıoğlu, Tez no: 167224) [Jeodezi ve Fotogrametri] yüksek lisans

ALPDEMİR Evrim Aslı, (2006), 1999-2004 yılları arasında Eskişehir’de işlenen asayiş suçlarına ilişkin suç haritalarının coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla oluşturulması, Anadolu Üniversitesi, FBE, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ABD, Eskişehir. (Danışman: Alper Çabuk, Tez no: 198417) [Savunma ve Savunma Teknolojileri, Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

AYDIN Yunus Emre, (2006), Web based multi participant spatial data entry in crime mapping, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Ankara. (Danışman: Oğuz Işık, Tez no: 181032) [Coğrafya, Jeodezi ve Fotogrametri] yüksek lisans

ÖZÇELİK Ömer, (2006), Balıkesir Merkez ilçesinin suç haritası, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Balıkesir. (Danışman: Halil İbrahimtaş, Tez no: 206618) [Coğrafya] yüksek lisans

POLAT Esra, (2007), Spatio-temporal crime prediction model based on analysis of clusters, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ABD, Ankara. (Danışman: Şebnem Düzgün, Tez no: 201875) [Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Coğrafya] yüksek lisans

BELİBAĞLI Yavuz, (2008), Gaziantep şehrinde suçların coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması ve analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Kahramanmaraş. (Danışman: Mehmet Gürbüz, Tez no: 226586) [Coğrafya] yüksek lisans

UZUN Alper, (2008), Tokat şehrinde mala karşı işlenen suçlar (2006): Coğrafi bir yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Balıkesir. (Danışman: Alparslan Aliağaoglu, Tez no: 231958) [Coğrafya] yüksek lisans

AKSAK Pervin, (2009), Çanakkale kentinde suçun coğrafyası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Çanakkale. (Danışman: Vedat Çalışkan, Tez no: 249162) [Coğrafya] yüksek lisans

ATAR Musa, (2010), Kırsal alanlara yönelik suç bilgi sistemi tasarımı ve uygulaması: Zonguldak örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, FBE, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ABD, Zonguldak. (Danışman: Mehmet Alkan, Tez no: 276360) [Jeodezi ve Fotogrametri] yüksek lisans

BÜYÜKYENİGÜN Ömer (2010), Mekan-suç ilişkisinin coğrafi bilgi sistemleri destekli incelenmesi: Kahramanmaraş il merkezi örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Kahramanmaraş. (Danışman: Ahmet Hamdi Aydın, Tez no: 349506) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

YILTIRAK Muhammed Levent, (2010), Balıkesir ili kırsalında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar (2004-2008): Coğrafi bir yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Balıkesir. (Danışman: Alparslan Aliağaoglu, Tez no: 273191) [Coğrafya] yüksek lisans

ÇILDAM Semra Yılmaz, (2011), Bandırma şehrinde suçlar (2006-2008): Coğrafi bir yaklaşım, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Coğrafya ABD, Balıkesir. (Danışman: Alparslan Aliağaoglu, Tez no: 301948) [Coğrafya] yüksek lisans

 

 • ÇOCUK SUÇLULUĞU

 

Yüksek Lisans

 

ŞAKRA Tülin, (1987), Çocukların suça yönelmelerinde uyum durumlarının ve yaşlarının etkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Mesut Baş, Tez no: 1962) [Psikoloji] yüksek lisans

ÇAĞLAYAN Nilgün, (1988), Suçlu çocuklara uygulanan yaptırımlar, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Feyyaz Gölcüklü, Tez no: 10677) [Hukuk] yüksek lisans

OK Aylin, (1989), Kurumlar ve suçlu çocuklar, Ege Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İzmir. (Danışman: Önal Sayın, Tez no: 7242) [Sosyoloji] yüksek lisans

TAYFUN Recep, (1989), Çocuk suçluluğu polis ve basın, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Niyazi Öktem, Tez no: 6984) [Sosyoloji] yüksek lisans

BOGENÇ A.Atlas, (1990),  Suçlu gençlerin mesleki değer ve mesleki ilgileri, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Yıldız Kuzgun, Tez no: 11867) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZSÖZ Canan, (1990), 14-18 yaşları arasındaki suçlu ve suçsuz ergenlerde ‘adaletsizlik’ yargısının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Bekir Onur, Tez no: 16870) [Psikoloji] yüksek lisans

BAŞAR Figen, (1992), Ankara Kalaba Çocuk Islahevi’nde kalan 15-18 yaş grubu ergenlerin suça yönelmelerinde ailenin etkisi üzerine, Ankara Üniversitesi, FBE, Ankara. (Danışman: Mine Mangır, Tez no: 22772) [Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

ÇAKIL Nazmiye, (1992), Suç işleyen ve işlemeyen çocuklarda denetim, İnönü Üniversitesi, SBE, Malatya. (Danışman: Mustafa Kılıç, Tez no: 23550) [Psikoloji] yüksek lisans

NALBANT Aygül, (1993), 15-22 yaşları arasında bulunan ıslahevindeki, gözetim altındaki ve suç işlememiş gençlerin benlik saygısı ve yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Refia Palabıyıkoğlu, Tez no: 31585) [Psikoloji] yüksek lisans

TARTAR Gülistan, (1993),  Metropoliten alanda çocuk suçluluğu İstanbul çevresinde yapılmış bir inceleme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Esin Küntay, Tez no: 26258) [Sosyoloji] yüksek lisans

ULAK Mustafa Yener, (1993), Çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Vecdi Aral, Tez no: 25742) [Hukuk] yüksek lisans

DAĞLAR Mehlika Sevda, (1994), İstanbul çocuk mahkemelerine yansımış cinsel suç olgularının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Mehmet Emin Artuk, Tez no: 38045) [Adli Tıp] yüksek lisans

BALO Yusuf Solmaz, (1995), Suç mağduru ve suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuk mahkemeleri, , İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Feridun Yenisey, Tez no: 48406) [Adli Tıp] yüksek lisans

DÜVENCİ Şirin, (1995), Suç işlemiş ergenler ile suç işlemiş ergenlerin kişilik yapılarının karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Sedat Çöloğlu, Tez no: 48402) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÖZKAN (KOCAELİ) Hülya, (1995), Ailenin bazı özelliklerinin çocuğun suça yönelmesinde etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SBE, Samsun. (Danışman: Kurtman Ersanlı, Tez no: 42385) [Psikoloji] yüksek lisans

TÜRKERİ S.Sedat, (1995), Çocuk islahevleri ve çocuk cezaevlerindeki çocukların suç işleme nedenleri açısından incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Emine Akyüz, Tez no: 43767) [Eğitim ve Öğretim, sosyoloji] yüksek lisans

ÖZKÖK Perim, (1996), Çocuk suçluluğunun nedenleri ve alınması gerekli tedbirler, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Meziyet Arı, Tez no: 59963) [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları] yüksek lisans

TEKİN Filiz, (1996), Ankara ıslahevindeki çocukların suç işlemelerinde din eğitimi eksikliğinin rolü, Selçuk Üniversitesi, SBE, Konya. (Danışman: Abdullah Özbek, Tez no: 54368) [Din] yüksek lisans

YAKIŞIKLI Nebahat, (1997), 11-15 yaş grubundaki suç işlemiş çocukların sosyo kültürel özelliklerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Esin Küntay, Tez no: 59289) [Adli Tıp] yüksek lisans

ALAGÖZ Nazmiye, (1998), Kasten adam öldürme suçuna yönelmiş ergenler ile suça yönelmemiş ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Şahika Yüksel, Tez no: 71272) [Adli Tıp] yüksek lisans

ELİBOL Ş. Sibel, (1998), 11-15 yaş grubundaki mala yönelik suç işlemiş çocukların sosyodemografik özellikleri, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Mehmet Emin Artuk, Tez no: 90173) [Adli Tıp] yüksek lisans

AKALIN Nejat, (1999), Suça itilmiş çocukların adli tıp açısından incelenmesi ve cazaevinde bulunan suça itilmiş çocukların deskriptif olarak incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: —, Tez no: 79787) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÇAKIR Yıldız, (1999), Türkiye’de 11-15 yaş arasında işlenen suçlar bu suçların adli tıp açısından değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu, Tez no: 90186) [Adli Tıp] yüksek lisans

KEKLİKKIRAN Mehmet, (1999), Türkiye’de çocuk suçluluğu, Marmara Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Abdullah Dinçkol, Tez no: 87900) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

DELİKARA İpek, (2000), Ergenlerin akran ilişkileri ile suç kabul edilen davranışlar arasındaki ilişkinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Sema Kaner, Tez no: 94573) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji] yüksek lisans

YALÇIN Elif Dereli, (2000), Çocuk mahkemelerinde yargılanan çocukların, ahlak ve adalet anlayışlarının gelişimi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Melike Sayıl, Tez no: 98564) [Psikoloji] yüksek lisans

AYANOĞLU Hüseyin, (2002), Çocuk suçluluğu ve nedenleri ile uluslararası ve ulusal hukukta çocuğun hakları, Anadolu Üniversitesi, SBE, Eskişehir. (Danışman: Özcan Uçkan, Tez no: 117153) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

GERMEÇ Ezgi, (2002), Çocuk suçluluğu, çocuk mahkemeleri ve suçlu çocukların yeniden topluma kazandırılması (Ankara Çocuk Islahevi örneği), Sakarya Üniversitesi, SBE, Sakarya. (Danışman: Musa Taşdelen, Tez no: 122655) [Sosyoloji] yüksek lisans

İLCİ Şükrü, (2002), Çocuk suçluluğu ve çocuk yargılamasının adli bilimler açısından değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu Akıncı, Tez no: 115074) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

DELEN Osman, (2003), İstanbul ili 3 (üç) jandarma bölgesindeki çocuk suçluluğunun görünümü, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 138376) [Adli Tıp] yüksek lisans

ERBAŞ Ergin, (2003), Sivas’ta çocuk ve genç suçluluğu, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Sivas. (Danışman: Ziynet Bahadır, Tez no: 125643) [Sosyoloji] yüksek lisans

IŞIK Gülizar, (2003), Çocuk suçluluğunda ailenin etkileri: Elazığ Islahevi örneği, Fırat Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Elazığ. (Danışman: Bahadır Köksalan, Tez no: 137180) [Sosyoloji] yüksek lisans

KART Kadir, (2003), Sosyo-kültürel ve demografik yönden Bursa’da çocuk suçluluğu, Uludağ Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Bursa. (Danışman: Fügen Berkay, Tez no: 127952) [Sosyoloji] yüksek lisans

KIRIMSOY Emrah, (2003), Suç işlemiş ve suç işlememiş ergenlerin algıladıkları duygusal istismar ve benlik saygılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Özel Eğitim ABD, Ankara. (Danışman: Sema Kaner, Tez no: 127828) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

KUNT Veysel, (2003), Suç ve çocuk, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyal Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 126461) [Antropoloji] yüksek lisans

ÜSTÜNEL Oğuz, (2003), Çocuk mahkemesi içinde çocuk kolluğu ve bir uygulama örneği : Bahçeşehir Çocuk Suçlarını Önleme Merkezi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu, Tez no: 138378) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

YALÇIN Bilal, (2003), Çocuk ve suç ilişkileri (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Nisan 2001-2002 kayıtları esas alınarak), İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Fikret Gezgin, Tez no: 138574) [Adli Tıp] yüksek lisans

BİRCAN Serap, (2004), Ergenlerin duygusal zekalarının çatışma eğilimlerine ve suç davranışlarına etkisi, Gazi Üniversitesi, EBE, Ankara. (Danışman: Feride Bacanlı, Tez no: 145139) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

EYÜPOĞLU Alparslan, (2004), İstanbul İli Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı’na herhangi bir suç isnadıyla gelen/getirilen çocukların risk alma davranışı bakımından incelenmeleri, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 144492) [Adli Tıp] yüksek lisans

KÜÇÜKÖNER Engin, (2004), Suçlu çocuklarla ilgili kurumların incelenmesi ve bu kurumlarda verilen psiko-sosyal hizmetlerin değerlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Trabzon. (Danışman: Hikmet Yazıcı, Tez no: 147067) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji] yüksek lisans

AKBAŞ Esra Arda, (2005), Suç işleyen gençlerin gereksinim ve öfke örüntülerinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Ülker Akyavuz, Tez no: 164409) [Adli Tıp] yüksek lisans

AYNA Yunus Emre, (2005), Suç işlemiş çocuklarda aile değerlendirme ve psikopatolojik bulgular, Dicle Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Diyarbakır. (Danışman: Remzi Oto, Tez no: 173085) [Psikoloji] yüksek lisans

BALKAYA Ayşen, (2005), Lise öğrencilerinin kimlik duygusu kazanım düzeylerinin bazı kişisel-sosyal ve ailesel nitelikler ile suç davranışı düzeyi bakımından incelenmesi, Anadolu Üniversitesi, EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Eskişehir. (Danışman: Esra Ceyhan, Tez no: 187998) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

BARAN Şahin, (2005), Çocuklarla kriminolojik amaçlı görüşme teknikleri, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Şule Erçetin, Tez no: 161487) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

ÇETİN Özgül, (2005), Suçlu ve normal ergenlerde algılanan anne-baba kabul ve reddi, Ege Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İzmir. (Danışman: Azmi Varan, Tez no: 162374) [Psikoloji] yüksek lisans

GÜRLER Adem, (2005), Çocuğun suça yönelmesinde aile faktörünün ve akran gruplarının rollerinin incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Isparta. (Danışman: Nazmi Avcı, Tez no: 188157) [Eğitim ve Öğretim, Sosyoloji] yüksek lisans

HOSTA Nilay, (2005), Çocuk suçluluğu (sosyal ekoloji teorisi çerçevesinde bir araştırma), Selçuk Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Konya. (Danışman: Berrin Eyce, Tez no: 161667) [Sosyoloji] yüksek lisans

İRİ İsmail, (2005), Suç işleme saikiyle Ankara Jandarma Çocuk Merkezine getirilen çocukların suç ve aile profili (Keçiören ilçesi örneği), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Şule Erçetin, Tez no: 161496) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

ÖTER Adem, (2005), Çocuk suçluluğunun toplumsal nedenleri (Antalya örneği), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Isparta. (Danışman: Hüseyin Bal, Tez no: 188175) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZCAN Yavuz, (2005), Suç işlemiş ve suç işlemiş ergenlerin benlik kavramları ve gelecek zaman perspektifleri, Uludağ Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Bursa. (Danışman: Nermin Çelen, Tez no: 160853) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZTÜRK Özlem, (2005), İstanbul H tipi cezaevinde kalan ergenlerde suçluluk-utanç duygusunun değerlendirilmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık BE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Zonguldak. (Danışman: Ferruh N. Ayoğlu, Tez no: 194403) [Hemşirelik, Psikoloji] yüksek lisans

TÜFEKÇİ Tuncer, (2005), Ankara Jandarma çocuk merkezine suç isnadıyla getirilen çocuklar üzerine sosyo-kültürel bir araştırma, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 161401) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

UÇAR Fatma, (2005), Ergenlerde suça yönelim açısından risk oluşturabilecek davranışların gerilim kuramına göre incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Sema Kaner, Tez no: 163920) [Adli Tıp] yüksek lisans

AĞIRGÖTÜREN Barış, (2006), Malatya kentinde çocuk suçluluğu, İnönü Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Malatya. (Danışman: Hüseyin Erkul, Tez no: 188448) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

ÇÖRTÜ Figen, (2006), Cezaevinde tutuklu anneleriyle yaşayan okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleriyle, S.H.Ç.E.K. yetiştirme yurtlarında yaşayan aynı dönemde çocukların gelişim özelliklerinin karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, SBE, İlköğretim ABD, İlköğretim Eğitimi Bilim Dalı, Ankara. (Danışman: Berrin Akman, Tez no: 175013) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ÇOĞAN ONUR, (2006), Çocuk suçluluğunun nedenleri ve Edirne ceza mahkemelerinde açılan davaların bu yönden incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Hayati Hazır, Tez no: 193763) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

KARABULUT Semender, (2006), Suçlu çocukların Türkiye profili, Niğde Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Niğde. (Danışman: Mustafa Koç, Tez no: 209388) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÇEKÇEKİ Özlem Göz, Orantılı Hazard modelinin zamana bağlı değişkenlerle genişletilmesi ve çocuk suçluluğu üzerine bir uygulama, Gazi Üniversitesi, FBE, İstatistik ABD, Ankara. (Danışman: Emel Başar, Tez no: 201104) [İstatistik] yüksek lisans

DEMİRHAN Tuğba Durak, (2007), Yoğun düşünme eğitimi programının suçlu çocukların ahlaki yargılarına etkisinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD, Konya. (Danışman: Zarife Seçer, Tez no: 217520) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

KILIÇ Yavuz Selim, (2007), Çocuk suçluluğuna sebep olan sosyo-ekonomik faktörler, İnönü Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Malatya. (Danışman: Abdullah Korkmaz, Tez no: 227003) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZTÜRK Müge, Sokakta çalışan ve suç işlemiş çocukların bireysel ve toplumsal uyum ve davranış bozukluklarının ölçülmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 203082) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

POLAT Fatih Hakan, (2007), Suça yönelen ergenlerde travmatik yaşantılar ve suça karşı tutumlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık BE, Psikiyatri ABD, Van. (Danışman: Lütfullah Beşiroğlu, Tez no: 242356) [Psikiyatri] yüksek lisans

TERZİ Ali Kemal, (2007), Kent ölçeğinde çocuk suçluluğu Çankaya örnek araştırması, Gazi Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi, Ankara. (Danışman: M İhsan Keleş, Tez no: 207605) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

ÜNAL Aslı, (2007), Liseli gençlerin suça eğiliminde aile, okul ve akran grubu etkisinin sosyal kontrol teorisi bağlamında değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 350060) [Sosyoloji] yüksek lisans

ENGÜR Berge, (2008), Suç işlemiş ve işlememiş ergenler: Öfke, umutsuzluk ve yaşamı sürdürme nedenleri açısından bir inceleme, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Şennur Tutarel Kışlak, Tez no: 350043) [Psikoloji, Savunma ve Savunma Teknolojiler] yüksek lisans

ÇELİK Dilek, (2008), Perceived antecedents and criminal thinking patterns in adolescent criminal offenses, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Serra Müderridoğlu, Tez no: 231895) [Psikoloji] yüksek lisans

BAYER Fazilet, (2008), Çocuk eğitim evleri ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapali Ceza İnfaz Kurumunda kalmakta olan ergenlerin ahlaki yargi düzeylerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi, EBE, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ABD, Ankara. (Danışman: Ayşe B. Aksoy, Tez no: 214834) [Eğitim ve Öğretim,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları] yüksek lisans

GÜNEY Hami, (2008), Sosyolojik açıdan çocuk suçluluğu ve nedenleri, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Mimar Türkkahraman, Tez no: 261361) [Sosyoloji] yüksek lisans

KOPAR Hikmet, (2008), Uluslararası ilkeler ışığında Türkiye’de çocuk suçluluğunun önlenmesinde kamusal tedbirlerin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Sevgi Usta Sayıta, Tez no: 262705) [Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler] yüksek lisans

ÖLMEZ İpek, (2008), Meslekliselerinde ortaya çıkan suçların yapısı ve suçlu kimliği? Bornova ilçesi örneği, Ege Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı, İzmir. (Danışman: Ebru Çetin Güler, Tez no: 230960) [Sosyoloji] yüksek lisans

KİREMİTÇİ Müge, (2008), Farklı suç türünden tutuklu erkek ergenlerin benlik algıları ile aile tutumlarının karşılaştırılması,  Marmara Üniversitesi, EBE, Özel Eğitim ABD, İstanbul. (Danışman: Nevin Eracar, Tez no: 231830) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ŞEN Şerife Koptur, (2008), Ortaöğretim öğrencilerinin suça yönelmesinde kitle iletişim araçlarının rolü (İstanbul ili Bağcılar ilçesi örneği), Beykent Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Kenan Göçer, Tez no: 235355) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

AKÇAY Püren, (2009), Onarıcı adalet modeli çerçevesinde uzlaşma ve çocuk mahkemelerinde uygulanması, Ankara Üniversitesi, EBE, Eğitim Yönetimi ve Politikası ABD, Ankara. (Danışman: Emine Akyüz, Tez no: 309527) [Eğitim ve Öğretim, Hukuk] yüksek lisans

ATABAY Oğuz, (2009), Suça karışan ergenlerin karışmayan ergenler ile benlik algısı çerçevesinde karşılaştırılması(Diyarbakır örneği), Dicle Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Diyarbakır. (Danışman: Recep Cengiz, Tez no: 253091) [Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

DEMİRCAN Zilan, (2009), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kemerburgaz – Ağaçlı Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kayıtlı bulunan kanunla ihtilafa düşmüş çocukların sosyodemografik ve kriminolojik bakımdan değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 239190) [Adli Tıp] yüksek lisans

FIRAT Cafer, (2009), Suça sürüklenmiş çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik düzeyinin farklı değişkenler ve algılanan anne baba tutumları bakımından incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Bayhan Üge, Tez no: 250416) [Psikoloji] yüksek lisans

GİRAY Fulya Seda, (2009), Suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin adil dünya inancı ve bağışlayıcılık tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Nermin Çelen, Tez no: 250417) [Psikoloji] yüksek lisans

GÖCEK Gizem, (2009), Suç faili olan çocuklar açısından çocuk suçluluğu ve çocuklara uygulanan ceza ve güvenlik tedbirleri, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Selami Mahmutoğlu, Tez no: 242141) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

GÖNÜLTAŞ M. Burak, (2009), Adana ilinde mala ve şahsa karşı suç işleyen çocukların sosyodemografik özelliklerinin ortaya konulması, Çukurova Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Ahmet Hilal, Tez no: 242812) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜRAL Besim, (2009), Türkiye’de çocuk suçluluğu ve nedenleri: Erzurum örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Muhittin Karakaya, Tez no: 279161) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

KOBAT İsmet Baysan, (2009), Ulusal ve Uluslarası Hukukta çocuk hakları ışığında çocuk suçluluğu ve nedenleri, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Kırıkkale. (Danışman: Adnan Küçük, Tez no: 261319) [Hukuk] yüksek lisans

KURTEGE Bengü, (2009), The historical politics of the juvenile justice system and the operation of law in the juvenile court in Istanbul in regard to property crimes, Boğaziçi Üniversitesi, AİİTE, İstanbul. (Danışman: Nadir Özbek, Tez no: 240668) [Hukuk] yüksek lisans

ÖNAY Hakan, (2009), Türkiye’de çocuk suçluluğunun önlenmesinde yerel yönetimlerin rolü: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Muhittin Karakaya, Tez no: 231014) [Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji] yüksek lisans

ÖRTEN Pelin, Adalet duygusu açısından iki farklı sosyo-ekonomik düzeyden çocuklar arasında bir karşılaştırma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: N.Serpil Altuntek, Tez no: 257644) [Antropoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZKAN Aslı, (2009), Ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve gençlerin farik ve mümeyyizliklerinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Gülsen Erden, Tez no: 242665) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZKARTAL Bürya, (2009), Yinelemeli olay analizi ve çocuk suçluluğu üzerine bir uygulama, Marmara Üniversitesi, FBE, Matematik ABD, İstanbul. (Danışman: Müjgan Tez, Tez no: 256690) [İstatistik] yüksek lisans

YILMAZ Aynur, (2009), Suça yönelmiş ve yönelmemiş 14-18 yaş arası ergenlerin empati düzeylerinin ve ana-baba tutumlarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Bursa. (Danışman: Jale Eldeleklioğlu, Tez no: 240864) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji] yüksek lisans

YILMAZ Gülşah Gürel, (2009), Suça sürüklenen ve suça sürüklenmeyen ergenlerin benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Bayhan Üge, Tez no: 253998) [Psikoloji] yüksek lisans

ALDEMİR F. Arzu, (2010), Çocuk suçluluğu profili 2007-2008 yılları Üsküdar bölgesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 247765) [Adli Tıp] yüksek lisans

AYDIN Hakan, (2010), Yerel yönetimlerin çocuk suçluluğunu önlemedeki rolü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Bolu. (Danışman: Arif Erençin, Tez no: 263426) [Hukuk,  Kamu Yönetimi] yüksek lisans

COŞGUN Esra, (2010), Suça yönelen ergenlerde, çocukluk döneminde örseleyici yaşantılara maruz kalma düzeyi ile adil dünya inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Ilgın Gökler Danışman, Tez no: 278759) [Psikoloji] yüksek lisans

ERDOĞAN Filiz, (2010), Kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar ve çocuk suçluluğuna etki eden sosyo-ekonomik faktörler, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral, Tez no: 308083) [Adli Tıp] yüksek lisans

ERSİN Burhan, (2010), Lise öğrencilerinin suç eğilimleri ile anne baba tutumları arasındaki ilişki: Beyoğlu örneği, Beykent Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Mehmet Fikret Gezgin, Tez no: 304020) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

GANDUR Pınar Akdemir, (2010), Suça yönelen ergenlerin risk alma davranışlarının yordanması, Ege Üniversitesi, SBE, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, İzmir. (Danışman: Ezgi Özeke Kocabaş, Tez no: 257481) [Psikoloji] yüksek lisans

GEZGİN Murat, (2010), Suça sürüklenen ergenlerde denetim odağı: İzmir örneğinde bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Yüksel Baykara Acar, Tez no: 258270) [Sosyal Hizmetler] yüksek lisans

İPEK Alper, (2010), Suça sürüklenen çocukların okul dönemlerinin incelenmesi ve bu dönemde barındırdıkları risk faktörlerinin belirlenmesi: Ankara, İstanbul ve İzmir Jandarma Çocuk Merkezleri örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Emine Akyüz, Tez no: 347516) [Eğitim ve Öğretim, Sosyoloji] yüksek lisans

KAYAALP Gülay, (2010), Gaziantep’te çocuk suçluluğu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Kahramanmaraş. (Danışman: Uğur Yıldırım, Tez no: 349486) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

KÖKER Ebru Çam, (2010), Sosyal inceleme ve mesleki raporlarda suça itilen çocuklar: Koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Özlem Cankurtaran Aktaş, Tez no: 265336) [Sosyal Hizmetler] yüksek lisans

KÖKVER Serdar, (2010), 2006-2007 yılları arasında terör suçu işlediği iddia edilerek adana emniyet müdürlüğüne intikal ettirilen çocuklar, Çukurova Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Necmi Çekin, Tez no: 267707) [Adli Tıp] yüksek lisans

SÜDÜTEMİZ Oben, (2010), İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine sunulan sosyal inceleme raporlarının değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 272133) [Adli Tıp] yüksek lisans

ŞENSES Ümit, (2010), Türkiye’de çocuk suçluluğunun nedenleri ve önlenmesi: Adıyaman örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Adli Bilimler ABD, Ankara. (Danışman: Mesut Bedri Eryılmaz, Tez no: 277415) [Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

TUNAL Emel Akay, (2010), Gençlerde kendini yaralama davranışı ile ilişkili duygusal ve ailesel faktörlerin incelenmesi, Ege Üniversitesi, SBE, Klinik Psikoloji ABD, İzmir. (Danışman: Oya Sorias, Tez no: 263283) [Psikoloji] yüksek lisans

TEKER Kamil, (2010), Suçlu çocuklarda sosyo-demografik özellikler ile ebeveyn tutum algısının çocuk suçluluğuna katkısı, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara. (Danışman: Sevgi Başkan, Tez no: 272460) [Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları] yüksek lisans

TOP Kevser, (2010), Suça itilen çocuklarda akıl ve ruh sağlığı problemlerinin yaygınlığı ve çeşitliliği, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Oğuz Polat, Tez no: 254012) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

YAĞBASAN Yusuf, (2010), Çocuk suçluluğunun toplumsal nedenleri ve cezai sorumluluğu, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Dolunay Şenol, Tez no: 261378) [Sosyoloji] yüksek lisans

AKBABA Türkan, (2011), Kartal-Kadıköy bölgesi çocuk suçluluğu profili, Marmara Üniversitesi, Sağlık BE, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul. (Danışman: Mehmet Akif İnanıcı, Tez no: 293585) [Hemşirelik] yüksek lisans

AKINCI Turgut, (2011), Gençlerin şiddete ve suça eğilimlerinin sosyolojik temelli nedenleri, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Dolunay Şenol, Tez no: 308651) [Sosyoloji] yüksek lisans

BALCİ Hakan, (2011), Çocuk suçluluğu ve toplumsal nedenleri, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kütahya. (Danışman: Recep Yıldız, Tez no: 288191) [Sosyoloji] yüksek lisans

BOĞA Mehmet, (2011), Çocuk suçluluğunun sosyo-ekonomik sebepleri ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Kütahya. (Danışman: Aydın İpek, Tez no: 296741) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

BÖREKÇİ Emrah, (2011), Suça sürüklenen çocuklarda suç geçmişi ile aile ve akran etkisinin mükerrer suçluluğa etkisi: Ankara ili örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 348792) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜVEN Hülya, (2011), Suç işlemiş ergenlerle suça karışmamış ergenlerin düşmanca niyet yükleme yanlılıkları ve bazı ailesel özelliklerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Adana. (Danışman: Songül Sonay Güçray, Tez no: 299908) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

KAYA Buket Gülden, (2011), Suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestlik, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Bilim Dalı, Ankara. (Danışman: Muharrem Özen, Tez no: 302769) [Hukuk] yüksek lisans

KÖSEOĞLU Mualla, (2011), Çocuk suçluluğunda arkadaş çevresinin rolü, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 308529) [Sosyoloji] yüksek lisans

OZULU Uğur, (2011),  12-15 yaş arası ergenlerin suç davranışına yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 308076) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÖZADA Ayşe, (2011), Annelerinin gözüyle tutuklu/hükümlü çocukların suça yönelme nedenleri, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: İlhan Tomanbay, Tez no: 308443) [Sosyal Hizmetler, Sosyoloji] yüksek lisans

SALTIK Deniz, (2011), Ankara Sincan Çocuk Eğitim Evinde kalan çocuk hükümlülerin aile ilişkileri, aile yapısı ve akran etkisinin suça etkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 288311) [Sosyoloji] yüksek lisans

TEMEL Zeynep, (2011), Suça yönelmiş çocukların aile işlevselliğinin belirlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık BE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD, Sivas. (Danışman: Ferda Yıldırım, Tez no: 336763) [Hemşirelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları] yüksek lisans

EYİLİK Oğuzhan, (2012), Suça sürüklenen çocukların hakkında verilen hükümlerin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi, SBE, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, İstanbul. (Danışman: M. Bahaddin Acat, Tez no: 313305) [Eğitim ve Öğretim, Hukuk, Psikoloji] yüksek lisans

KART Mustafa, (2012), Çocuk ve suç: Marmara Bölgesi örneği, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kütahya. (Danışman: Hülya Yüksel, Tez no: 328005) [Sosyoloji] yüksek lisans

ŞAHİNLİ Kürşad, (2012), Çocuk suçluluğuna sebep olan ailesel faktörler: Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan tutuklu ve hükümlü çocuklar üzerine bir çalışma, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ceza Adaleti ABD, Ankara. (Danışman: Muhittin Karakaya, Tez no: 317553) [Sosyoloji] yüksek lisans

ŞENGÜL Hasan Atakan, (2012), Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyalarının incelenmesi ve çocuk suçluluğunun değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Bilimler ABD, Ankara. (Danışman: Nergis Cantürk, Tez no: 308010) [Adli Tıp] yüksek lisans

TEK Özge, (2012), Çocuk suçluluğunun chaid çözümlemesi ile değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Ankara. (Danışman: Ayşe Ediz, Tez no: 325066) [Sosyoloji, İstatistik] yüksek lisans

TURAN İshak, (2012), Suça sürüklenen çocuklar: Kocaeli örneği, Sakarya Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Sakarya. (Danışman: Fatma Fidan, Tez no: 319858) [Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] yüksek lisans

BAYOĞLU Ferhat, (2013), Danışmanlık tedbiri alan çocuklar ile suça sürüklenme riski bulunan çocukların kişisel ve sosyal değişkenler açısından karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi, EBE, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, Erzurum. (Danışman: Birol Alver, Tez no: 345311) [Eğitim ve Öğretim, Psikoloji] yüksek lisans

ÇAKIR Murat, (2013), Suça sürüklenen çocukların korunmasına yönelik politikalar ve Kocaeli ili verilerinin değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yalova. (Danışman: Abdullah Ural, Tez no: 348885) [Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] yüksek lisans

KURTULUŞ Fatih, (2013), Suça sürüklenmiş erkek ergenler ile suça sürüklenmemiş erkek ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırılması: İstanbul Anadolu Yakası örneği, Fatih Üniversitesi SBE, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD, İstanbul. (Danışman: Mustafa Bahar, Tez no: 349320) [Hukuk, Psikoloji] yüksek lisans

ORÇİN Gizem, (2013), Yazılı basında suça sürüklenen çocukların sunumu üzerine bir inceleme, Marmara Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, İstanbul. (Danışman: H.Emre Bağce, Tez no: 327932) [Gazetecilik] yüksek lisans

ÖZTÜRK Nergiz, (2013), Suça sürüklenen çocukların risk alma davranışlarının ve problem çözme becerilerinin incelenmesi, Haliç Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Mustafa Özkan Pektaş, Tez no: 344772) [Psikoloji] yüksek lisans

SULAN Özgecan Nidal, (2013), Sosyolojik açıdan suçlu çocuklara özel yargılama usulleri ve çocuk suçları: Gülşehir örneği, Nevşehir Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Nevşehir. (Danışman: Hasan Yavuzer, Tez no: 335208) [Hukuk] yüksek lisans

TAÇYILDIZ Çiğdem, (2013), Cinsel istismar suçlularında ebeveyn(baba)kabul-reddi ve çocukluk dönemi kararlarının işlenen suça etkisi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Nezih Varol, Tez no: 326328) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

 

Tıpta Uzmanlık

 

ÖRSAL Metin, (1983), Tutuklu ve hükümlü ergenlerde suça iten nedenlerin araştırılması, Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Bursa. (Danışman: —, Tez no: 174606) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

TÜZÜN Birgül, (1995), Çocuk suçluluğu kavramı ve yasal-kurumsal düzenlemeler, İstanbul Üniversitesi,  Tıp Fakültesi, İstanbul. (Danışman: Erdem Akkay, Tez no: 44629) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

KÜÇÜKER Hüdaverdi, (2001), Suç davranışında bulunan çocukların sosyodemografik özellikleri ve olası suça itilme nedenleri, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Elazığ. (Danışman: Mehmet Tokdemir, Tez no: 107867) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

 

Doktora

İNAL Bekir Behlül, (1984), 12 ile 18 yaş arası suçlu erkek çocukların suça yönelmelerinin zeka ve kişilik faktörleri ile ilgisinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, Sağlık BE, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: —, Tez no: 150747) [Psikiyatri] doktora

ATTAR Handan, (1992), Suçlu çocukları yeniden eğiten kurumların yönetimi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Esin Konanç, Tez no: 22299) [Eğitim ve Öğretim] doktora

ÖZKAN Ömer, (1994), Hukuki ve sosyolojik açıdan ülkemizde çocuk ve çocuk suçluluğu, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Mustafa Erkal, Tez no: 31691) [Sosyoloji] doktora

GÜRSEL Canan (Özsöz), (1997), 13-19 Yaş grubunda suça eğilimin araştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Refia Palabıyıkoğlu, Tez no: 80222) [Adli Tıp, Psikoloji] doktora

ACAR Yüksel Baykara, (2004), Cinsel suçtan hükümlü çocukların yaşam öyküsü çalışması ve grupla sosyal hizmet çalışması, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Beril Tufan, Tez no: 144367) [Sosyal Hizmetler] doktora

DAĞLAR Mehlika Sevda, (2004), 11-15 yaş arası çocuk suçlularda aile içi şiddet ve davranış problemlerinin suçta tekrar ile ilişkisi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 138476) [Adli Tıp] doktora

ÖNTAŞ Özlem Cankurtaran, (2004), Çocuk hakları ve sosyal hizmetin güçlendirme yaklaşımı açısından suça yönelen çocuk-polis ilişkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Sevda Uluğtekin, Tez no: 144314) [Sosyal Hizmetler] doktora

ÜMİT Eylem, (2006), Kentte suça karışmış çocuklarda toplumsal ortam ve ceza ehliyeti araştırmaları, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Ankara. (Danışman: Gülriz Uygur, Tez no: 191550) [Hukuk, Sosyoloji] doktora

AKDUMAN Gülümser Gültekin, (2007), Suça karışan 12-15 yaş grubundaki çocuklarda akran istismarı ve kendilik algısının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi, FBE, Ev Ekonomisi ABD, Ankara. (Danışman: Güler Baran, Tez no: 213738) [Adli Tıp, Eğitim ve Öğretim, Psikoloji] doktora

AVCI Müjdat, (2009), Çocuk suçluluğunun toplumsal nedenleri (Erzurum ili örneği), Atatürk Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Erzurum. (Danışman: Hüseyin Akyüz, Tez no: 241721) [Sosyoloji] doktora

BİLİR Süleyman, (2009), Liselerde çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik okul kaynaklı faktörlere ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Ş.Şule Erçetin, Tez no: 257520) [Eğitim ve Öğretim] doktora

ERGÜNDÜZ Zehra Şebnem, (2010), Çocuk suçluluğunda çocuk istismarı Olgularının değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 272148) [Adli Tıp, Psikoloji, Sosyal Hizmetler] doktora

ERDENER Eda, (2011), Çocuklarda ‘suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme’ ile algılamalarına etki eden sosyal-kültürel faktörlerin ceza sorumluluğu bakımından incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral, Tez no: 308075) [Adli Tıp, Hukuk, Psikoloji] doktora

ALTUN Nurullah, (2011), Sosyal sermayenin çocuk ve genç suçluluğuna etkisi, Sakarya Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Sakarya. (Danışman: İsmail Hira, Tez no: 296111) [Sosyoloji] doktora

ULUDAĞLI Nilay Pekel, (2011), Suça karışmış ve karışmamış ergenlerin aile, akran, mahalle özellikleri ile psikolojik ve akademik niteliklerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Melike Sayıl, Tez no: 288227) [Psikoloji] doktora

ÖNAY Hakan, (2012), Ortaöğretim kurumlarında şiddetin önlenmesinde cezaların caydırıcı etkisi: Osmaniye ili örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Osman Dolu, Tez no: 326792) [Sosyoloji] doktora

ÖZTÜRK Özlem, (2013), Bir cezaevinde kalan ergenlerde sağlık davranışlarının saptanması ve sağlığı geliştirme modeline temellendirilmiş eğitimin davranış değişikliğine etkisi, Marmara Üniversitesi, Sağlık BE, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İstanbul. (Danışman: Ayşe Ferda Ocakçı, Tez no: 331555) [Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları] doktora

 

 • DİN VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

KARAKAYA İdris, (1996), İnsanları suç işlemeye sevkeden faktörlerin İslam Hukuku bakımından değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi, SBE, Şanlıurfa. (Danışman: Ali Bakkal, Tez no: 61097) [Din] yüksek lisans

PEHLİVAN Ahmet, (1997), Suçu engellemede din eğitiminin rolü -Van Kapalı Cezaevi örneği-, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Van. (Danışman: Hüseyin Varol, Tez no: 62051) [Din] yüksek lisans

TEKİN İlyas, (1997), Din eğitimi açısından adalet kavramı, Marmara Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Bayraktar Bayraklı, Tez no: 61832) [Din] yüksek lisans

AKSOY Nazire Erinc, (1998), The Relationship between religiosity and crime, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 72990) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

AYASUN Hasan, (1999), İman ve suç ilişkisi, Sakarya Üniversitesi, SBE, Sakarya. (Danışman: Muhit Mert, Tez no: 81282) [Din] yüksek lisans

İĞDE İsrafil, (2009), Mahkumları suça yönelten faktörler ve din anlayışları üzerine sosyolojik bir araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Kahramanmaraş. (Danışman: Mehmet Ali Kirman, Tez no: 240088) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

ÇEVİK Muhammet, (2010), Dindarlık suç ilişkisi?Adıyaman açık ve kapalı ceza infaz kurumları örneği?, Harran Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Şanlıurfa. (Danışman: Salih Aydemir, Tez no: 277446) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

YILDIZ Mesut, (2010), Kenar semt gençliğinde suç ve din (Gaziantep örneği), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Kahramanmaraş. (Danışman: Ali Kirman, Tez no: 249594) [Sosyoloji] yüksek lisans

KATIRCI Yusuf, (2011), Cezaevi mahkûmlarının kader anlayışı: Ferizli L Tipi Cezaevi örneği, Sakarya Üniversitesi, SBE, Temel İslam Bilimleri ABD,  Sakarya. (Danışman: Ramazan Biçer, Tez no: 296258) [Din] yüksek lisans

FERAH Nimet, (2013), Suça sürüklenen 12-18 yaşlar arası ergenlerde şiddetin din psikolojik tahlili (Sakarya örneği), Sakarya Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD,  Sakarya. (Danışman: İbrahim Çapak, Tez no: 333675) [Din, Felsefe] yüksek lisans

 

Doktora

KARADEMİR Kemal, (1997), Suçluların topluma kazandırılmasında din eğitiminin rolü, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İzmir. (Danışman: Selahattin Parladır, Tez no: 63653) [Din, Eğitim ve Öğretim, Sosyoloji] doktora

ÖZDEMİR Şuayip, (1998), Cezaevlerinde din eğitimi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Konya. (Danışman: Abdullah Özbek, Tez no: 64352) [Din, Eğitim ve Öğretim] doktora

GÜNEŞ Tacettin, (2003), The Relationship between religiosity and crime: A case study on university students in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 140262) [Psikoloji, Sosyoloji] doktora

GÜRLER Adem, (2010), Din ve suç (hükümlüler üzerine uygulamalı bir araştırma), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Isparta. (Danışman: Kemaleddin Taş, Tez no: 263896) [Din, Sosyoloji] doktora

 

 

 • EDEBİYAT VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

AYDIN Yıldız, (1995), Kleist’in Michael Kohlhaas ve Kemal’in İnce Memed adlı yapıtlarında adalete ulaşma çabası, Atatürk Üniversitesi, SBE, Erzurum. (Danışman: Yılmaz Özbek, Tez no: 42676) [Alman Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

SİDE Emre, (1996), Every picture tells astory: An analysis of the Crime-Atrocity-Murder illustrations in Servet-i Fünun as recurrent massages emphasizing a critique of the West, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Selim Deringil, Tez no: 52117) [Türk Dili ve Edebiyatı ] yüksek lisans

ÜNÜGÜR Dilek, (1998), Crime and suicide as a consequence of madness in Joyce Carol Oates fiction, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Bilge Mutluay, Tez no: 73618) [Amerikan Dili ve Edebiyatı ] yüksek lisans

ÖNEM Evrim, (2003), A Comparative analysis of the existential elements in F. Dostoyevsky’s Crime and Punishment and J. Fowles’The Magus, Erciyes Üniversitesi, SBE, Kayseri. (Danışman: Tatyana Kirillova, Tez no: 126198) [İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

GÖKÇE Yeşim, (2004), Melih Cevdet Anday tiyatrosunda şiirsel adalet, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Talat Halman, Tez no: 145729) [Sahne ve Görüntü Sanatları] yüksek lisans

MARDUÇ Özkan, (2004), Negotiating the differences between the themes of crime (FE) male dominance and animal imagery through Aeschylus’ The Oresteia Trilogy and Shakespeare’s Hamlet, Fatih Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Metin Boşnak, Tez no: 145902) [İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

ŞENAYDIN Ferah Türkkanı, (2004), Female victimisation in Buchi Emecheta’s The Joys of Motherhood and Toni Morrison’s The Bluest Eye, Ege Üniversitesi, SBE, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD, İzmir. (Danışman: Dilek Direnç, Tez no: 146205) [Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

TEMELKURAN İnan, (2008), Lümpen davranış biçimleri ve şiddete yöneliş- Küçük Park Cinayeti, Marmara Üniversitesi, SBE, Sinema Televizyon Anasanat Dalı, İstanbul. (Danışman: Selahattin Yıldız, Tez no: 261609) [Psikoloji, Sahne ve Görüntü Sanatları, Sosyoloji] yüksek lisans

DEMİR Fırat, (2009), Jean Anouilh’in Antigone oyununun Stanislavski sistemine göre çözümlenmesi, Kreon karakterinin tahlili ve oyunda Kreon adalet illüzyonu ilişkisi, Bahçeşehir Üniversitesi, SBE, İleri Oyunculuk ABD, İstanbul. (Danışman: Zurab Siharulidze, Tez no: 263380) [Sahne ve Görüntü Sanatları] yüksek lisans

KALKAN Oğuzhan, (2009), The tragic hero in fiction: A comparative analysis of Crime and Punishment and A Portrait of the Artist as A Young Man, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD, Kütahya. (Danışman: Tatiana Golban, Tez no: 240402) [Batı Dilleri ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

ALKAN Eren, (2010), Suç ve Ceza: Yirminci Yüzyıl Amerikan tiyatrosunda kamusal şiddetin birey üzerindeki yansıması, Ege Üniversitesi, SBE, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD, İzmir. (Danışman: Seçil Saraçlı, Tez no: 270763) [Sahne ve Görüntü Sanatları] yüksek lisans

FIRINCIOĞULLARI Sevra, (2010), Victor Hugo’nun Sefiller adlı eserinden hareketle 19. yüzyılda Fransa’da suç olgusu üzerinde bir değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji ABD, Aydın. (Danışman: Şebnem Özkan, Tez no: 249639) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZSOY İlker, (2010), A comparative study on Ahmet Umit’s and Dashiell Hammett’s detective novels in terms of crime: Kavim and The Maltese Falcon, Fırat Üniversitesi, SBE, Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD, Elazığ. (Danışman: Fatma Gül Koçsoy, Tez no: 263581) [Batı Dilleri ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

ALBAYRAK Kadir, (2011), Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: schauer und verbrechen in der Deutschen literatür, Ege Üniversitesi, SBE, Alman Dili ve Edebiyatı ABD, İzmir. (Danışman: Yücel Aksan, Tez no: 286569) [Alman Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

COŞKUN Nazan, (2011), F. M. Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler eserinde acı, suç ve din olgusu, İstanbul Üniversitesi, SBE, Slav Dilleri ve Edebiyatları ABD, İstanbul. (Danışman: Türkan Olcay, Tez no: 303687) [Batı Dilleri ve Edebiyatı] yüksek lisans

KOÇ Canan Olpak, (2011), Cumhuriyetten bugüne Türk edebiyatında cezaevi hikayeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Samsun. (Danışman: Şaban Sağlık, Tez no: 300506) [Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

YAVUZ Sevilay, (2011), Victims of incest: Portrayals of women as reflected in the novels of Toni Morrison and Zülfü Livaneli, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD, Kütahya. (Danışman: Özlem Özen, Tez no: 288174) [Batı Dilleri ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

YILMAZ Elif, (2011), ‘Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’ ile ‘Suç ve Ceza’ romanlarının teknik ve psikanalitik açıdan karşılaştırılması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitim ABD, Çanakkale. (Danışman: Keziban Tekşan, Tez no: 298057) [Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

İLERİALKAN Damla, (2012), Niteliksiz cinayet, Beykent Üniversitesi, SBE, Sinema Televizyon Anasanat Dalı, İstanbul. (Danışman: Burak Buyan, Tez no: 325187) [Sahne ve Görüntü Sanatları] yüksek lisans

DENİZCİ Duran, (2012), Türkiye’de polisiye romanlarda suçların nitelikleri ve suç araştırma yöntemleri, İstanbul Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Ertan Eğribel, Tez no: 351482) [Sosyoloji] yüksek lisans

YEŞİLYURT Ahmet, (2013), Polis mecmuası(1913-1928)’nda polis ve cinayet, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Tarih ABD, Ankara. (Danışman: Hakan Kaynar, Tez no: 339116) [Tarih] yüksek lisans

SELVİ Ayşe, (2013), Freudyen yaklaşımla Zeki Demirkubuz sinemasında suç ve ceza, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: Cemal Bali Akal, Tez no: 333978) [Hukuk, Sahne ve Görüntü Sanatları] yüksek lisans

PEKŞEN Azime, (2013), ‘Blameth Nat Me’: Popular Resistance and Chaucer’s Women in His Fabliaux, Hacettepe Üniversitesi, SBE, İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD, Ankara. (Danışman: Huriye Reis, Tez no: 339119) [İngiliz Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

BÜYÜKKAYA Elif, (2013), Türk polisiye hikâyesinde suç ve suçlular (1914-1928), Hacettepe Üniversitesi, SBE, Yeni Türk Edebiyatı ABD, Ankara. (Danışman: Serdar Odacı, Tez no: 339058) [Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

PARTAL Gülay, (2013), La Condition de l’Inhumanité et l’Injustice dans Germinal d’Emile Zola, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Fransız Dili ve Edebiyatı ABD, Sivas. (Danışman: Mustafa Serdar Ünal, Tez no: 327503) [Fransız Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

ÇELEBİ Şerife, (2013), Tahir Malik’in Suçun Uzun Yolu adlı hikayesi üzerinden Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi cümle tiplerinin karşılaştırması incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, İstanbul. (Danışman: Uğur Gürsu, Tez no: 351608) [Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

 

Doktora

ÖZBAŞ Filiz, (1990), Agatha Christie’nin cinayet romanlarındaki temel örüntüler, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Ayşegül Yüksel, Tez no: 11924) [İngiliz Dili ve Edebiyatı] doktora

EGRİK Evren Barın, (2012), Yeşilçam sinemasında nemesistik anlatılar ‘toplumsal tahayyül, adaletsizlik hissiyatı ve intikam’, Marmara Üniversitesi, SBE, Radyo Televizyon ve Sinema ABD, İstanbul. (Danışman: Serpil Kirel, Tez no: 327828) [Sahne ve Görüntü Sanatları] doktora

YÜCEL B. Volkan, (2012), 2000’lerde erkekliğin kamera-politik inşası: Kurgusal suç kahramanlığı sentezi, kimlik ve söylemi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: İ. Emre Işık, Tez no: 330953) [Sosyoloji] doktora

 

 • EKONOMİ VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

YÜKSEL H.Ümit, (1988), Suç olgusunun sosyo-kültürel boyutları ve suç-ekonomi ilişkisi, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Ahmet Yörük, Tez no: 3432) [Sosyoloji ] yüksek lisans

AKKUŞ Yakup, (2003), Suçun ekonomik analizi: Türkiye örneği, Atatürk Üniversitesi, SBE, Erzurum. (Danışman: Hayati Aksu, Tez no: 125526) [Ekonomi] yüksek lisans

ŞEVİK Mustafa, (2005), Suç gelirlerinin aklanması suçunun analizi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Danışman: Adem Sözüer, Tez no: 214683) [Hukuk] yüksek lisans

BAĞLAR Murat, (2008), İşsizlik-suç ilişkisi ve ekonomik sonuçları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Çanakkale. (Danışman: Engin Erdoğan, Tez no: 220483) [Ekonomi, Sosyoloji] yüksek lisans

BUDAK Serdar, (2010), İcra ve İflas Kanunu’na muhalefet ve dolandırıcılık suçları bakımından, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile ekonomik suç ilişkisinin incelenmesi üzerine bir çalışma; 1997?2007 Türkiye örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Tokat. (Danışman: Birol Çetin, Tez no: 258049) [Ekonomi, Hukuk, Maliye] yüksek lisans

BAĞCI Mustafa, (2011), Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve mali suçların ülkemizdeki ekonomik boyutu, Beykent Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: Sefer Gümüş, Tez no: 304120) [Ekonomi, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

BOZGEYİK Ayşe Gülbanu, (2011), Suçun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etkilerinin ekonometrik analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Ekonometri ABD, Trabzon. (Danışman: Mustafa Köseoğlu, Tez no: 294037) [Ekonometri, Sosyoloji] yüksek lisans

ÇELİK Kayahan, (2011), Kara para aklama suçuyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele ve Türkiye örneği, Atatürk Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Erzurum. (Danışman: Metin Bayrak, Tez no: 289906) [Ekonomi] yüksek lisans

EROL Eda, (2011), Suç gelirlerinin aklanması sürecinde bankacılık sisteminin rolü, Gazi Üniversitesi, EBE, İşletme Eğitimi ABD, Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı, Ankara. (Danışman: Mustafa İsmail Kaya, Tez no: 298423) [Bankacılık, İşletme] yüksek lisans

GÖKOĞLAN İlhan, (2011), İnsani gelişme düzeyi-suç ilişkisi: Türkiye örneğinde 2000-2008 arası boylamsal bir çalışma, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Mehmet Erkenekli /Serhat Burmaoğlu, Tez no: 347539) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

BAŞARAN Kemal, (2012), Yoksulluk-suç ilişkisi, Gaziantep Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Gaziantep. (Danışman: Ahmet Atilla Uğur, Tez no: 326115) [Ekonomi] yüksek lisans

EKŞİ Hakkı, (2013), Kamu harcamaları kapsamında kamu ihale sisteminin yolsuzluk suçları açısından değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Maliye ABD, Bursa. (Danışman: Özhan Çetinkaya, Tez no: 354609) [Maliye] yüksek lisans

 

Doktora

ABANOZ İsmet Nezih, (2001), Ekonomik krizinin mala karşı suçlar üzerindeki etkisinin analizi: Bursa örneği, Uludağ Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Sosyoloji Bilim Dalı, Bursa. (Danışman: Fügen Berkay, Tez no: 294822) [Sosyoloji] doktora

YÜCEBAŞ Önder, (2010), Suç ekonomisi ve terörün finansmanı, Ankara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Ankara. (Danışman: Orhan Çelik, Tez no: 265637) [Ekonomi, Maliye] doktora

 

 • KADIN SUÇLULUĞU

 

Yüksek Lisans

AKCAN Funda Engin, (1998), İstanbul’da suç zanlısı kadınlarda kişilik özelliklerinin saptanması; bunların göç ve suç özellikleriyle ilişkilendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: İbrahim Balcıoğlu, Tez no: 90174) [Adli Tıp] yüksek lisans

CANAY H. Dilara Ağaoğlu, (2004), Kadın suçluluğu, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Ankara. (Danışman: Gülriz Özkök, Tez no: 141104) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

YAĞMUR Murat, (2005), Kadın suçluluğunu meydana getiren sosyokültürel etkenler (Çankırı ceza evinde bir uygulama), Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 161477) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

ÇELİK Hande, (2008), A sociological analysis of female criminals in the Denizli Open Prison, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 227618) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜRTUNA Okşan, (2009), Cezaevinde kadın olmak ve cezaevinin kadın bakış açısıyla sosyolojik değerlendirmesi: Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi örneği, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Nilay Çabuk Kaya, Tez no: 249248) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜLDOĞAN Evin, (2010), Kadınları suça iten psikolojik nedenler: Adam öldürme suçu işlemiş kadınlar örnekleminde bir inceleme, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Oğuz Polat, Tez no: 254016) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZBEK Belgizar, (2011), Cinayet işleyen kadınlarda din algısı, Ankara Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Din Psikolojisi Bilim Dalı, Ankara. (Danışman: Öznur Özdoğan, Tez no: 302166) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

TİFTİK Nurhan, (2012), Adam öldürme eylemi nedeniyle hüküm giymiş olan kadınlarda, çocukluk örselenme yaşantılarına maruz kalma düzeyi, adil dünya inancı ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: İrem Akduman, Tez no: 327755) [Psikoloji] yüksek lisans

AKGÜN Rumeysa, (2012), Kadın hükümlülerin ceza infaz kurumlarında yaşadıkları sorunlar ve başa çıkma tarzlarının belirlenmesi: Eskişehir Çifteler Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu örneği, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Veli Duyan, Tez no: 314396) [Sosyal Hizmetler] yüksek lisans

 

Tıpta Uzmanlık

ALKAN Hanife Alkurt, (2007), Kadın hükümlülerde suç türleri ile saldırganlık davranışı arasındaki ilişki, Ankara Üniversitesi, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: İ. Hamit Hancı, Tez no: 175241) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

 

Doktora

 

İL Sunay, (1990), Türkiye’deki kadın suçluların genel özellikleri ve infaz sürecindeki sorunları üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Sevda Uluğtekin, Tez no: 12468) [Sosyal Hizmetler] doktora

ÖZCAN Nilüfer, (1996), Feminist bakış açısından Türkiye’de kadın suçluluğu üzerine sosyolojik bir inceleme, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 52827) [Sosyoloji] doktora

SÜMER S. Neslihan, (2001), Kadın katilleri cinayet işlemeye iten sosyo-kültürel faktörlerin incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 99919) [Antropoloji, Sosyoloji] doktora

ÖĞÜNÇ Nazan Emil, (2003), Kadın cezaevi popülasyonunda adam öldürme suçu işlemiş kadınların suç motivasyonlarının ve MMPI profillerinin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Vedat Şar, Tez no: 138382) [Adli Tıp] doktora

SARUÇ Semra, (2013), Kadın hükümlüler: Cezaevi yaşantısı ve tahliye sonrası gereksinimler, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Sunay İl, Tez no: 307627) [Sosyal Hizmetler, sosyoloji] doktora

 

 

 

 • KENT, GÖÇ VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

UĞUR Naci, (1986), Gecekondularda suç ve suçluluk (Ankara örneği), Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Eyüp G.İşbir, Tez no: 1054) [Sosyoloji] yüksek lisans

KIZILÇELİK Sezgin, (1991), Sanayileşme ve kentleşme süreci ile ortaya çıkan bazı sosyal problemlerin suça etkisi üzerine sosyolojik düzeyde teorik bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 16951) [Sosyoloji] yüksek lisans

İZKAN Sadettin, (1992), Türkiye’de toplumsal değişme ve kentleşme sürecinde suç ve suçluluk olgusuna sosyolojik bir yaklaşım, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Sivas. (Danışman: Ali Erkul, Tez no: 21220) [Sosyoloji] yüksek lisans

ŞENER Muharrem, (1994), Büyük kentlerin gecekondu bölgelerindeki sosyo-ekonomik yapının suç olgusuna etkileri (İzmir Büyükkent Belediyesi yönetimi alanında Konak ilçesi için bir yaklaşım), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İzmir. (Danışman: Zerrin Karaman, Tez no: 36842) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZTÜRK İsmail, (1996), Kentlerin sosyo-ekonomik yapısının suçluluk üzerindeki etkileri Malatya örneği (1990-1994), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Isparta. (Danışman: İsmail Hakkı, Tez no: 54078) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

AY Yusuf, (2004), İç göç-suç ilişkisi: Mersin örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: M. Çağatay Özdemir, Tez no: 143751) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

HATİPOĞLU Hasan Belya, (2004), Socio-spatial dimensions of urban crime: Ankara case, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tarık Şengül, Tez no: 147612) [Sosyoloji] yüksek lisans

KARABAĞ Yasin, (2004), Kentleşme, kentlileşme ve kentsel suç (Kocaeli örneği), Kocaeli Üniversitesi, SBE, Kocaeli. (Danışman: Muharrem Es, Tez no: 147196) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

KOCADAL Hakan, (2004), Kent ve suç: Mersin’de genç suçluluğu üzerine sosyolojik bir araştırma, Mersin Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Mersin. (Danışman: Yaşar Erjem, Tez no: 147311) [Sosyoloji] yüksek lisans

TÖNGÜR Aykut, (2004), Ankara ili Altındağ ilçesi gecekondu bölgelerindeki suçluluk ve polis-suç ilişkisi üzerine sosyal antropolojik bir inceleme, Ankara Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 141122) [Antropoloji] yüksek lisans

YILDIRIM Aziz, (2004), Kentleşme ve kentleşme sürecinde göçün suç olgusu üzerindeki etkileri, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, Ankara. (Danışman: Can Hamamcı, Tez no: 141448) [Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler] yüksek lisans

ZENGİN Cevdet, (2004), Gecekondu bölgelerindeki sosyo-ekonomik ve demografik yapının suç olgusuna etkileri Bursa-Osmangazi yaklaşımı, Uludağ Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Bursa. (Danışman: Fügen Berkay, Tez no: 147993) [Sosyoloji] yüksek lisans

DOĞAN Mehmet, (2005), Türkiye’de şahsa ve malvarlığına karşı işlenen kentsel suçların sosyolojik analizi, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Necmettin Özerkmen, Tez no: 159878) [Sosyoloji] yüksek lisans

UTKU Serdar, (2005), Şehirleşme ve suç ilişkisi (Ankara araştırması), Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Kemal Görmez, Tez no: 159036) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

BÜYÜKYILDIRIM Serhat, (2006), Oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık suçlarının ortaya çıkmasında konum temelli faktörlerin rolünün incelenmesi: Ankara ili örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Kazım Seyhan, Tez no: 219990) [Sosyoloji] yüksek lisans

ULUTÜRK Bülent, (2006), Kentleşme ve suç ilişkisi: Adana ve Çanakkale araştırması, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Hasan Hüseyin Çevik, Tez no: 189576) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

YALÇINÖZ Ayla, (2006), Kente karşı işlenen suçlar, Mersin Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı, Mersin. (Danışman: Hacı Kurt, Tez no: 188818) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

YILMAZ Gökhan, (2006), Türkiye’de suç ve suçluluk olgusunun kentleşme bağlamında irdelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, İstanbul. (Danışman: Tülay Kılınçaslan, Tez no: 221977) [Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

AYHAN İrem, (2007), Kentte suç oranının ekonomik, sosyal ve mekansal değişkenlerle modellenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, İzmir. (Danışman: Kemal Mert Çubukçu, Tez no: 213129) [Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

IŞIK Esra, (2007), Kent yoksulluğu, sokak çocukları ve suç, Dumlupınar Üniversitesi, SBE, Kütahya. (Danışman: Musa Şahin, Tez no: 215236) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZEL Naci, (2007), Kentlileşme ve suç bağlamında Bursa örneği, Uludağ Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Bursa. (Danışman: Hasan Ertürek, Tez no: 210132) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

TOPALOĞLU Gürsu Sezen, (2007), Suç oluşumuna kentleşme ve iç göçün etkilerinin analizi: Ankara örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 350049) [Sosyoloji] yüksek lisans

YÜCEYILMAZ Ali Arda, (2007), Konya örneğinde kentsel suçlar ve kent esenliği, Selçuk Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Konya. (Danışman: Musa Şahin, Tez no: 215236) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

UZUN Begüm, (2008), Gypsies, the Roma and justice claims: The case of Lüleburgaz, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. (Danışman: Yeşim Arat, Tez no: 231894) [Siyasal Bilimler] yüksek lisans

HATİPOĞLU Filiz, (2008), Kentleşmenin çocuk suçluluğuna etkisi ve bir çözüm önerisi denemesi, Gazi Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Eyüp Günay İsbir, Tez no: 218827) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

ESEN Sinan, (2008), Kentleşme ve kentleşme sürecinin çocuk suçluluğu üzerindeki etkileri (Ankara örneği), Gazi Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: İhsan Keleş, Tez no: 218829) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

GÖNÜL Evren, (2009), Demanding ‘justice and freedom’ at the urban margin: an ethnography of Küçükarmutlu in relation to transgressive politics of space, Boğaziçi Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Nazan Üstündağ, Tez no: 271088) [Coğrafya, Siyasal Bilimler, Sosyoloji] yüksek lisans

GÜRBÜZ Davut, (2009), Çöküntü bölgesi ve suç: Ankara’da Hacıbayram mahallesi örneği, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Erol Demir, Tez no: 250097) [Sosyoloji] yüksek lisans

İNCE Yusuf, (2009), Yasadışı yapılaşma, suç ve kent yönetimi Üsküdar örneği, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Pelin Pınar Özden, Tez no: 262506) [Kamu Yönetimi, Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

AYDIN Muhammed Ali, (2010), Kentsel mekân suç ve suçluluk; Kadıköy örneği, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Pelin Pınar Özden, Tez no: 277784) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

ÖZGEN Yahya Fikret, (2010), Türkiye’de göç ve kentleşmenin suç ve suçlulukla ilişkisi: İstanbul örneği, Beykent Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, İstanbul. (Danışman: Gonca Bayraktar Durgun, Tez no: 304111) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

DEMİR Cengiz, (2011), Türkiye’de göç olgusunun suçluluk üzerine etkileri: Mersin ili örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Turgut Göksu, Tez no: 308992) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

USLU Emrah, (2011), Sosyo-ekonomik bir olgu olarak kentsel suç; Bakırköy ve Küçükçekmece örnekleri, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Pelin Pınar Özden, Tez no: 303752) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

YANJİNLKHAM Baasanbat, (2011), Kent güvenliği ve kentsel suçun önlenmesi: Moğolistan’daki kentleşmeyle ilgili suçlar için öneriler, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Orhan Filiz, Tez no: 285834) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

ALP Behçet, (2012), Kente karşı suç kavramına kıyı alanlarındaki imar uygulamaları çerçevesinden bir bakış: Kuşadası örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, FBE, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Pelin Pınar Özden, Tez no: 341185) [Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

BİNAY Ertan, (2012),  Kentsel dönüşüm projesinin suça etkisi: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe mahallesi örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 347550) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜRSOY Mahmut, (2012), Kentleşme sürecinde göç suçluluk ilişkisi, Adıyaman Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Adıyaman. (Danışman: Bekir Kocadaş, Tez no: 345234) [Sosyoloji] yüksek lisans

TEMÜR Tuğba, (2012), Kentleşme, çocuk suçluluğu ve eğitim: İstanbul ili örneği, Marmara Üniversitesi, EBE, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: Nurhayat Çelebi, Tez no: 319482) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

TİREN Fikret, (2012), Cumhuriyet Dönemi’nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde iskân politikası olarak uygulanan zorunlu göç hareketleri ve 1984 sonrası Van kentinde zorunlu göç hareketlerinin çocuk suçluğu üzerine etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Tarih ABD, Van. (Danışman: Salih Mercan, Tez no: 293060) [Tarih] yüksek lisans

 

 

Doktora

KORKMAZ Abdullah, (1988), Şehirleşme ve suç: Malatya araştırması (1981-1985), İstanbul Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Sosyal Değişme Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: Mustafa E.Erkal, Tez no: 4794) [Sosyoloji] doktora

ERDOĞAN Aygün, (2007), Exploring crime in a spatial and temporal context: Suitable response strategies for urban planning and policing by the case of Etlik Police Station zone, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, Ankara. (Danışman: H. Şebnem Düzgün, Tez no: 201919) [Şehircilik ve Bölge Planlama] doktora

DENİZ Deniz, (2007), Secure urban environments by design: Analysis of Konak Square design through crime prevention through environmental design (CPTED) principles, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen BE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, İzmir. (Danışman: A. Can Özcan, Tez no: 202144) [Tarih] doktora

 

GÖLBAŞI Serkan, (2007), Kentleşme ve suç: İstanbul’un kentleşme süreci ile suçluluk arasındaki ilişkinin kuramsal analizi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Danışman: Mehmet Tevfik Özcan, Tez no: 217612) [Hukuk] doktora

KARASU Mithat Arman, (2007), İmar uygulamaları bağlamında kente karşı suç, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Ayşegül Mengi, Tez no: 218204) [Kamu Yönetimi] doktora

AKSOY Erman, (2011), Güvenli kent planlama ilkeleri, kentsel suçları önleme kapsam ve yöntemleri: Ankara Kenti örneği, Gazi Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, Ankara. (Danışman: Nevin Gültekin, Tez no: 318261) [Şehircilik ve Bölge Planlama] doktora

 

 

 • MEDYA VE SUÇ

 

Yüksek Lisans

 

DEMEZ Gönül, (1998), Medya dili: Basında yer alan cinayet haberlerinin içerik çözümlemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Esin Küntay, Tez no: 74178) [Radyo-Televizyon, Sosyoloji] yüksek lisans

GENÇ Selen, (2001), Namus cinayetlerinin yazılı basına yansıması, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gürsel Çetin, Tez no: 107853) [Adli Tıp,  Gazetecilik] yüksek lisans

ARSLAN Zerrin, (2001),Televizyonda suç söylemi ve ideoloji, hegemonya, iktidar ilişkisi, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, Ankara. (Danışman: Serpil Sancar, Tez no: 99958) [Radyo-Televizyon, Siyasal Bilimler] yüksek lisans

ERİŞ Ufuk, (2002),Televizyon dizilerinde organize suç: Deliyürek dizisi üzerine bir inceleme, Anadolu Üniversitesi, SBE, Eskişehir. (Danışman: A. Haluk Yüksel, Tez no: 117179) [Radyo-Televizyon] yüksek lisans

KÜÇÜK Elif, (2002), Yazılı basında habercilik etiği ve örnek bir olay ‘Üzeyir Garih cinayeti’, Atatürk Üniversitesi, SBE, Radyo Televizyon ve Sinema ABD, Erzurum. (Danışman: Abdülkuddüs Bingöl, Tez no: 110234) [Gazetecilik, Radyo-Televizyon] yüksek lisans

OKAY Zafer, (2003), Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazeteleri örnekleminde, Türkiye’de yazılı basında tecavüz cinayetleri sunumuna dair bir değerlendirme, Anadolu Üniversitesi, SBE, Eskişehir. (Danışman: Yazgülü Aldoğan, Tez no: 122983) [Gazetecilik] yüksek lisans

DOĞRUL Gürdoğan, (2004),  Çocuk, suç ve basın: suç haberlerinin içerik analizi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Gülsen Erden, Tez no: 144487) [Adli Tıp] yüksek lisans

MUTLU Oya, (2005),  Armağan ekonomisi’ ve ‘kurban’ kavramları bağlamında medya kurbanları, İstanbul Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, İstanbul. (Danışman: Suat Gezgin, Tez no: 219491) [Gazetecilik, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

ÇETİNKAYA Ayşe, (2006), Kişilere karşı suç haberlerinin, internet gazetelerinde cinsiyete göre yansıtılışına ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 141286) [Sosyoloji] yüksek lisans

ALTAŞ Ümit, (2007), Haber alma hakkı ve medya: Cezaevi operasyonları örneği, İstanbul Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, İstanbul. (Danışman: Nurdoğan Rigel, Tez no: 214109) [İletişim Bilimleri] yüksek lisans

PAKKAN Şükran, (2008), Türk yazılı basınında milliyetçilik olgusu ve Hrant Dink cinayeti sürecinde yazılı basının tutumu, İstanbul Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, İstanbul. (Danışman: Özgür Gönenç, Tez no: 206798) [Gazetecilik] yüksek lisans

UMUNÇ Canay, (2008), Töre cinayetlerinin basına yansımaları: Hürriyet, Radikal, Zaman gazeteleri 2000-2006 yılları arası, Gazi Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, Ankara. (Danışman: Naci Bostancı, Tez no: 227788) [Gazetecilik] yüksek lisans

KIRBIYIK Hatice, (2009), Basında Türk Ceza Yasasının 301. maddesi ile ilgili tartışmaların oryantalist çerçevesinin çözümlenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, Ankara. (Danışman: Çiler Dursun, Tez no: 250147) [Gazetecilik, Hukuk] yüksek lisans

GİZLİGİDER Feyza, (2010), Gazetecilik meslek etiğinin kuramsal açıdan incelenmesi ve örnek olay olarak Hrant Dink cinayetinin Türk basınına yansıması, Erciyes Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, Kayseri. (Danışman: Hamza Çakır, Tez no: 254197) [Gazetecilik] yüksek lisans

ŞAHİN Nusret Mesut, (2010), Hrant dink cinayeti: Cinayete giden süreçte ve cinayet sonrasında medya haberlerinin analizi, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Uluslarası Güvenlik ABD, Ankara. (Danışman: İhsan Bal, Tez no: 285824) [Gazetecilik, Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

TEZCAN Fahriye, (2010), Emniyetin medya ve halkla ilişkileri: Münevver Karabulut cinayeti, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ceza Adaleti ABD, Ankara. (Danışman: Önder Aytaç, Tez no: 264703) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

DÖNMEZÇELİK Ömer, (2012), Gazete haberlerinde seri cinayetlerin anlatısal inşası: 25-27 Nisan 2010 İzmir seri cinayetleri örneği, Gazi Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, Ankara. (Danışman: Murat Sadullah Çebi, Tez no: 331192) [Gazetecilik, Sosyoloji, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

EYİLER Serdar, (2012), Yazılı basında cinsel suçlar: 2006-2008 yılları arasında Hürriyet ve Takvim gazetelerinde yayınlanan cinsel suç içerikli haberlerin içerik analizi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 347566) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

DURMUŞ Güner, (2013), Şiddet içerikli televizyon yayınlarının çocuk suçluluğu ve şiddete yönelim üzerindeki etkileri: Ağrı örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Ertan Beşe, Tez no: 350890) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

YAMAN Burcu, (2013), An analysis of crime-based reality TV shows: The case of Müge Anli ile Tatli Sert, İzmir Ekonomi Üniversitesi, SBE, İletişim Bilimleri ABD, İzmir. (Danışman: Nuran Erol Işık, Tez no: 347994) [Radyo-Televizyon] yüksek lisans

YENER Yasemin, (2013), Rape discourses in Turkey: The case of Turkish television serises Fatmagül’ün Suçu Ne?, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve SBE, İletişim Tasarımı ABD, Ankara. (Danışman: Ahmet Gürata, Tez no: 327501) [Radyo-Televizyon, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

 

 

Doktora

KIRÇIL Aslı Güngör, (2009), Türkiye’de medya, suç ve ahlaki panik ilişkisi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Radyo Televizyon ve Sinema ABD, İstanbul. (Danışman: Murat Özgen, Tez no: 262791) [Radyo-Televizyon, Sosyoloji, İletişim Bilimleri] doktora

 

 

 • ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

 

Yüksek Lisans

KARA Ayhan, (2001), Organize suç olgularının irdelenmesi Antalya ve civarı, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 175541) [Adli Tıp] yüksek lisans

ŞAHİN Adem, (2002), 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri (Mafia) ile Mücadele Kanunu’nun devlet-halk ilişkileri açısından incelenmesi, Gazi Üniversitesi, SBE, Halkla İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Mehmet Küçükkurt, Tez no: 117864) [Hukuk] yüksek lisans

YEDİPARMAK Mehmet, (2003), Yolsuzlukların önlenmesi ve organize suçlarla mücadele yöntemlerinde uluslararası işbirliğinin önemi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Konya. (Danışman: Orhan Gökçe, Tez no: 123167) [Uluslararası İlişkile] yüksek lisans

YILMAZ Cem, (2004), The links betveen international terrorism and organized crime; New dimensions in 21st century, Yeditepe Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Mesut Hakkı Caşin, Tez no: 148128) [Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

CENGİZ Mahmut, (2004), Türkiye’de mafya tipi organize suç şüphelilerinin sosyal profili, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Dolunay Çevik, Tez no: 147148) [Sosyoloji] yüksek lisans

BALTACI Osman Yasin, (2004), Küreselleşme ve örgütlü suçlar, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Kırıkkale. (Danışman: Celalettin Güngör, Tez no: 147121) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

BAĞDU Serkan, (2005), Türkiye’de futbol ve örgütlü suç ilişkisi: Organize suç örgütlerinin futbolu popülerleşme, meşruiyet kazanma ve ekonomik gelir elde etme aracı olarak kullanması, Ankara Üniversitesi, SBE, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Ankara. (Danışman: Nuran Yıldız, Tez no: 208303) [Halkla İlişkiler, Spor, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

ERSOY Ömer, (2005), Organize suç olgusu ve ulusal mücadele konsepti, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Bedri Eryılmaz, Tez no: 188516) [Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

IRMAK Fatih, (2005), Küreselleşme olgusu bağlamında örgütlü suçların incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Necmettin Özerkmen, Tez no: 159720) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZCAN Hakan, (2005), Çıkar amaçlı suç örgütü mensubu olmak suçundan tutuklu ve hükümlü bulunanların incelenmesi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 161414) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

ERŞAHİN Hakan, (2006), Türkiye’de organize suçluluk ve tanıklıkta karşılaşılan sorunlar, Dicle Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Diyarbakır. (Danışman: Fazıl Hüsnü Erdem, Tez no: 206038) [Hukuk ] yüksek lisans

KAHYA Yavuz, (2006), Hemşehrilik ilişkilerinin organize suç örgütleri üzerindeki etkileri, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Necmettin Özerkmen, Tez no: 186961) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZCAN Bekir, (2006), Organize suç örgütlerinin (mafya)kamu yönetiminde ortaya çıkan yolsuzluklardaki rolü, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Necmettin Özerkmen, Tez no: 208075) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZDEMİR Emrah, (2006), Sınıraşan örgütlü suç gruplarının uluslararası güvenliğe etkilerinin Kolombiya ve İtalya örnekleri üzerinden değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Esat Arslan, Tez no: 219992) [Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

ÜNEY İbrahim, (2006), Organize suç ve terörizm ilişkisi, PKK örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Ertan Beşe, Tez no: 189574) [Savunma ve Savunma Teknolojileri, Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

YALÇIN Ersin, (2007), Sınıraşan organize suçlarla mücadelede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Mehmet Özcan, Tez no: 214393) [Savunma ve Savunma Teknolojileri, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

AKSAKAL Mehmet, (2008), Karapara aklama suçu ile organize suçu ve terörizmin finansmanı suçu arasındaki ilişki ve mücadele yöntemleri, Balıkesir Üniversitesi, SBE, Muhasebe ve Finansman ABD, Balıkesir. (Danışman: Cengiz Toraman, Tez no: 231960) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

AKGÜN İlker, (2009), Uluslararası suçlar ve küresel suç örgütlerinin küresel ve bölgesel etkileri: Uluslararası bir aktör olarak suç örgütleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Bolu. (Danışman: Kamer Kasım, Tez no: 241591) [Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

ARSLAN Mustafa, (2009), Organize suç örgütleri ve terör örgütleri arasındaki yakınlaşma, işbirliği ve uluslararası güvenliğe etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Isparta. (Danışman: Timuçin Kodaman, Tez no: 231618) [Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

CANDAN Ömer, (2009), Tükiye’nin üniter yapısı bakımından organize suç örgütleri ve stratejik çözüm hedefleri, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, SBE, Strateji Bilimleri, Kocaeli. (Danışman: Abdülkadir Akçin, Tez no: 239893) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

FIRAT Muhammet, (2010), Değişim sürecinde Türkiye’de organize suçluluk üzerine sosyolojik bir araştırma, Fırat Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Elazığ. (Danışman: Zahir Kızmaz, Tez no: 263589) [Sosyoloji] yüksek lisans

KÖSE Recep, (2010), Kamu güvenliği politikaları bağlamında organize suç ve bu suçlarla mücadele yöntemleri, Niğde Üniversitesi, SBE, Niğde. (Danışman: Nafiz Tok, Tez no: 262024) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

SELİMOĞLU Fatma Hande, (2010), Transnational organized crime: How Turkey and European Union combat with it, Kadir Has Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Şule Toktaş, Tez no: 261958) [Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

YURTÇU Serkan, (2010), Türkiye’de bürokrasi ve organize suç örgütleri ilişkisi sorunu ve bir çözüm önerisi: Demokrasinin derinleştirilmesi, Niğde Üniversitesi, SBE, Niğde. (Danışman: Nafiz Tok, Tez no: 250257) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

ÇAKMAK Özgür Ozan, (2011), Küreselleşme sürecinde Türkiye’deki yabancı ve yerli organize suç örgütlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 308324) [Sosyoloji] yüksek lisans

SÜRÜCÜ Hüseyin, (2011), Mukayeseli Hukukta örgütlü suçlarla mücadele için istihbarat odaklı kolluk anlayışı çerçevesinde veri madenciliğinin önemi, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Feridun Yenisey, Tez no: 294707) [Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

DERVİSEVİC Mezen, (2013), Sınıraşan suç örgütleriyle mücadele: Bosna-Hersek ve Türkiye örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Uluslarası Güvenlik ABD, Ankara. (Danışman: Oğuzhan Ömer Demir, Tez no: 345358) [Sosyoloji] yüksek lisans

 

Doktora

BEŞE Ertan, (2005), Sociological analysis of organised criminality in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 161313) [Sosyoloji] doktora

ASLAN Mehmet, (2010), Türkiye’de yapılan organize suç soruşturmalarının analizi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 272143) [Adli Tıp] doktora

KAHYA Yavuz, (2012), Sınıraşan organize suç tipi olarak göçmen kaçakçılığı: Türkiye’deki kaçakçı profili ve organizasyonları, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: H. Hüseyin Tekin, Tez no: 308988) [Sosyoloji] doktora

ARGUN Uğur, (2013), Küreselleşme süreci bağlamında organize suç örgütlerindeki değişimin karşılaştırmalı analizi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Bursa. (Danışman: Bekir Parlak, Tez no: 333915) [Kamu Yönetimi] doktora

 

 • SUÇ ÖNLEME

 

Yüksek Lisans

ÇİMEN Ahmet, (1987), Metro’larda işlenen suçlar ve alınan güvenlik önlemleri, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Ersan İlal, Tez no: 1994) [Ulaşım] yüksek lisans

BİLGİN İsmail, (1998), Kamu düzeninin sağlanması ve suçların aydınlatılmasında teknolojik gelişmelerin önemi ve yeri, Marmara Üniversitesi, FBE, İstanbul. (Danışman: İrfan Güney, Tez no: 78293) [Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ŞEN Osman Nihat, (1998), Asayişe müessir suç bilgilerinin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, FBE, Ankara. (Danışman: Hasan Hüseyin Önder, Tez no: 76270) [Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

TOKER Naki Murat, (2001), Suçun önlenmesinde halkla ilişkiler, Gazi Üniversitesi, SBE, Halkla İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Necmeddin Sefercioğlu, Tez no: 117953) [Halkla İlişkiler] yüksek lisans

TUNCEROĞLU Zafer, (2003), İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde polis açısından cinsel saldırı suçlarının soruşturulmasında mevcut uygulamalar ve yeni yaklaşımlar, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 138438) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÖZTÜRK Abdurrahman, (2005), Kara para aklama suçuyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Arif Köktaş, Tez no: 188517) [Ekonomi] yüksek lisans

KILIÇ Metin, (2008), Rekreasyonun suçu önlemedeki işlevinin incelenmesi, Muğla Üniversitesi, SBE, Rekreasyon ABD, Muğla. (Danışman: Ali Tekin, Tez no: 221009) [Psikoloji, Spor, Sosyoloji] yüksek lisans

TUNÇ Hakan, (2008), Polisin suç olgusuna bakışı ve suça karşı uzmanlaşma çalışmaları, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyal Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 228007) [Antropoloji, Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

KUBİLAY Ayşe Belkıs, (2009), Crime prevention by means of urban design tools: The case of İstiklal Neighborhood Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, FBE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, Ankara. (Danışman: Anlı Ataöv, Tez no: 255451) [Şehircilik ve Bölge Planlama] yüksek lisans

SEDEFOĞLU Candan, (2009), Suç gelirlerinin aklanmasında önleyici ve denetleyici kurumlar; Mali Suçları Araştırma Kurulu ve mali eylem görev gücü, İstanbul Üniversitesi, SBE, Maliye ABD, Mali Hukuk Bilim Dalı, İstanbul. (Danışman: Gülsen Güneş, Tez no: 261752) [Hukuk] yüksek lisans

TEMEL Ali, (2009), Suçun önlenmesinde MOBESE uygulaması İstanbul örneği ve bir alan araştırması, Gazi Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: İhsan Keleş, Tez no: 235443) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

BOSTANCI Fatih, (2011), Suçla mücadelede farkındalığın önemi: Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Olgun Değirmenci, Tez no: 348787) [Bilim ve Teknoloji, Hukuk] yüksek lisans

DERİCAN Murat, (2012), Suçla mücadelede modern enformasyon teknolojilerinin kullanımının birey davranışları üzerine etkisi: Ankara’da medya çalışanları üzerine bir inceleme, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Ayça Gelgeç Bakacak, Tez no: 347521) [Sosyoloji] yüksek lisans

KÜÇÜK Mesut, (2012), Jandarmanın suçu önleme kapsamında icra ettiği toplum destekli güvenlik uygulamalarının vatandaş üzerindeki etkilerinin analizi: Afyonkarahisar-Sülümenli ve Beyyazı beldelerinde örnek bir uygulama, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 347551) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

SÖZER Sema, (2013), Proaktif istihbarat: Psikopati ve travma geçmişine dayalı şiddet suçu öngörme modeli, Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Sıddık B. Yarman, Tez no: 348936) [Matematik, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

 

Doktora

VAN Mert, (1999), Suçu önlemeye yönelik Türkiye’ye uygun bir eğitim stratejisi (Uyuşturucu suçlar açısından), İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Sevil Atasoy, Tez no: 90170) [Adli Tıp] doktora

SEYHAN Kazım, (2002), A Critical analysis of crime prevention and policing policy in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 116752) [Sosyoloji] doktora

ALAÇ Ali Erkan, (2005), Türkiye’de suçun önlenmesinde halkın katılımı, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Çağlar Özel, Tez no: 160327) [Kamu Yönetimi] doktora

MURAT Bedrettin, (2010), Hukuki ve cezai sorumluluk açısından trafik kazaları ve trafik kazalarının tespitinde yeni bir model önerisi, Gazi Üniversitesi, FBE, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD, Ankara. (Danışman: M.Kürşat Çubuk, Tez no: 268118) [Kazalar] doktora

 

 • SUÇ/SUÇLU PSİKOLOJİSİ VE PSİKİYATRİ

 

Yüksek Lisans

ÜNAL Mehmet, (1993), Suçlu ve suçlu olmayan çocukların uyum durumları ve kişilik özelliklerinin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: İbrahim Tunalı, Tez no: 31655) [Psikoloji] yüksek lisans

KAYA Melek, (1993), 13-18 yaşları arasındaki suç işlemiş ergenlerdeki psikopatolojik belirtilerin araştırılması, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Yaşar Baykul, Tez no: 31586) [Psikoloji] yüksek lisans

OKUMUŞ Hülya, (1994), Cinsel suç faillerinde kişilik yapısı, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul.  (Danışman: Adnan Ziyalar, Tez no: 38059) [Adli Tıp] yüksek lisans

ERGÜNDÜZ Z. Şebnem Topaloğlu, (1995), Irza geçme ve namusa tasaddi suçlarında psiko-sosyal faktörlerin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul.  (Danışman: Oğuz Polat, Tez no: 44093) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜNGÖR Ayşegül, (1996), Üniversite öğrencilerinde sosyal destek, negatif yaşam olayları, öfkenin ifade edilme biçimi ile kendini suçlamanın fiziksel sağlık ve sosyal uyumla olan ilişkilerinin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Aydın Orhan, Tez no: 52900) [Psikoloji] yüksek lisans

SÜER Hatice, (1998), Şiddet içeren ve içermeyen suç davranışı gösteren antisosyal kişilik bozukluğu olgularının, kişilik özellikleri ve geçmiş yaşam deneyimleri açısından karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Canser Çakalır, Tez no: 71278) [Adli Tıp] yüksek lisans

DEDE Hakan, (1999), Türk Ceza Hukuku ve adli tıp bilimleri açısından intihar, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Köksal Bayraktar, Tez no: 90183) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÖĞÜNÇ Faruk, (1999), Şiddet suçu işlemiş akıl hastalarının sosyo-demografik karakteristikleri ve psikiyatrik tanıları, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 79790) [Adli Tıp] yüksek lisans

KÖKDEMİR Hülya Üstel, (2001), Turkish university students blame attributions and attitudes toward people with AIDS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Nuran Hortaçsu, Tez no: 105043) [Psikoloji] yüksek lisans

BADEMCİ Fatmanur, (2002), Polislerin ve öğretmenlerin suç işlemiş bireylere yönelik tutumları, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Sema Kaner, Tez no: 123711) [Adli Tıp] yüksek lisans

TÜRKÇAPAR Mehmet Hakan, (2002), Antisosyal kişilik bozukluğunda suç ve şiddet eylemlerine göre sosyal ve psikolojik özellikler, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 117711) [Antropoloji, Psikiyatri] yüksek lisans

KANTARCIOĞLU Arzu, (2004), Suç işlemiş erkek ergenlerin bağlanma davranışları, kişilik boyutları ve kimlik gelişimlerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Bursa. (Danışman: Nermin Çelen, Tez no: 148029) [Psikoloji] yüksek lisans

BASUT Ebru, (2004), Suça yönelen ve yönelmeyen ergenlerin stres, stresle başa çıkma ve kişilik örüntüleri yönünden incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Gülsen Erden, Tez no: 144457) [Adli Tıp] yüksek lisans

BÜTÜN Selen Ayas, (2005), Suç işlemiş ve şizofreni tanısı almış kişilerin işledikleri suç tipleri, suç işleyiş biçimleri ve kişilik özellikleri, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 203866) [Adli Tıp, Psikiyatri] yüksek lisans

ABAYHAN Yasemin, (2007), Suçlunun cezalandırılmasına ilişkin adalet algısında ve suçluya yönelik duygularda suçlunun, mağdurun ve suçun niteliklerinin etkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Deniz Şahin, Tez no: 229104) [Hukuk, Psikoloji] yüksek lisans

KOVANCI Serdar, (2008), Jandarma’nın suçlulara ilişkin algılarının incelenmesi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Gülçin Demir, Tez no: 231628) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZDEMİR Esin, (2009), Muş E tipi kapalı ceza infaz kurumu’nda kasten adam öldürmek suçundan gelen hükümlü erkeklerde öfke ve öfke ifade tarzları ile saldırganlık ilişkisinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, FBE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Mehmet Korkut Gülmen, Tez no: 242811) [Adli Tıp] yüksek lisans

SERPİL Kızıltaş, (2009), 2001-2006 yılları arasında Edirne ve Kırklareli mahkemelerinde görülen cinsel suçlara ilişkin davalar ve bu suçların değerlendirilme sürecinde psikologların rolü, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral, Tez no: 247775) [Adli Tıp, Psikiyatri] yüksek lisans

NAZLIDIR Merve, (2010), Kasten adam öldürme ve teşebbüs suçlularında psikososyal özelliklerin incelenmesi: Suç analizi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: H.Gülsen Erden, Tez no: 272042) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

OYMAN Selin, (2010), Cinsel yönelimi farklı mağdur ve zanlı kişilere yapılan yüklemeler üzerinde katılımcı cinsiyeti, eğitim düzeyi ve homofobik tutumların rolü, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Deniz Şahin, Tez no: 265177) [Psikoloji] yüksek lisans

ROZANT Rakel, (2010), Aile içi ve aile dışı cinayet işlemiş faillerin kişilik yapılarının karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral-İrem Akdoğan, Tez no: 278773) [Psikoloji] yüksek lisans

TABAKOĞLU Simge, (2010), Babasını öldürmüş ya da öldürmeye teşebbüs etmiş şizofrenlerin ruhsal yönden değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Tevfika Tunaboylu İkiz, Tez no: 277855) [Psikoloji] yüksek lisans

AMANAT Çiğdem, (2011), Erkek homoseksüel ve heteroseksüellerde depresyon ve suçluluk-utanç düzeylerinin cinsiyet rolüne göre karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Figen Karadayı, Tez no: 278798) [Psikoloji] yüksek lisans

İŞBAKAN Zeynep Hande, (2011), Cana yönelik ve mala yönelik suç işlemiş bireylerin kişilik özelliklerinin karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Bayhan Üge, Tez no: 278763) [Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

PARMAKSIZOĞLU Aslı Çakır, (2011), Aile içi şiddet mağduru olup boşanma sürecinde bulunan kadınlarda travma sonrası stres belirtileri ve ilişkili özellikler, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık BE, Psikiyatri ABD, Kocaeli. (Danışman: Ahmet Tamer Aker, Tez no: 288971) [Psikiyatri] yüksek lisans

BURMA Rukiye, (2012), Cinsel saldırı suçu işlemiş hükümlülerde, çocukluk döneminde örseleyici yaşantılara maruz kalma düzeyi ile benlik saygısı, öfke ifade tarzı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: İrem Akduman, Tez no: 326153) [Psikoloji] yüksek lisans

ELLEVLİ Saadet, (2012), Ergenlerde intihar olasılığının yordayıcıları: Yalnızlık, öfke ifade biçimleri, suçluluk ve utanç duyguları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Muğla. (Danışman: Zafer Gökçakan, Tez no: 326019) [Psikoloji] yüksek lisans

KARAMAN Ayşegül Sevik, (2012), Dört farklı suç tipinde empatik beceri düzeylerinin karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: İbrahim Balcıoğlu, Tez no: 308063) [Adli Tıp] yüksek lisans

ARSLAN Serpil, (2013), Suç işlemiş erkek hastaların anne ve babalarının tutumlarının öfke ifade biçimlerine etkisi, Haliç Üniversitesi, Sağlık BE, Hemşirelik ABD, İstanbul. (Danışman: Özlem Işıl, Tez no: 340674) [Psikiyatri] yüksek lisans

AYAN Serpil, (2013), Kasten adam öldürme suçu işlemiş hükümlü erkeklerin bağlanma stillerinin, çocukluk çağı travmalarının ve öfke ifade biçimlerinin incelenmesi, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Bayhan Üge, Tez no: 344834) [Psikoloji] yüksek lisans

DİNÇER Duygu, (2013), Üniversite öğrencilerinin suçluluk ve utanç kavramlarının incelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Muğla. (Danışman: Şahabeddin Yalçın, Tez no: 333718) [Psikoloji] yüksek lisans

KORKMAZ Melike Nuray, (2013), Mükemmeliyetçilik, politik yönelim ve dünya görüşünün suça ve suçluya yönelik tutumlar üzerindeki rolü, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Gülsen Erden, Doğan Kökdemir, Tez no: 334214) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

NAS Ali Murat, (2013), Yalan tanıklık suçu psikolojik ve hukukî sınırlar, İstanbul Kültür Üniversitesi, SBE, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: Durmuş Tezcan, Tez no: 344565) [Hukuk] yüksek lisans

 

 

Tıpta Uzmanlık

 

ÖZMENLER Kamil Nahit, (1995), Antisosyal kişilik bozukluğunda suç örüntüsüne göre psikososyal özelliklerin incelenmesi, GATA, Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Ankara. . (Danışman: —, Tez no: 44530) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

KARAKUŞ Mustafa, (2002), Filisid olgularında ebeveynin ceza ehliyeti ve kişilik profili, İstanbul Üniversitesi,  Tıp Fakültesi, İstanbul. (Danışman: M. Şevki Sözen, Tez no: 132597) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

DEMİRKAN Özgün, (2003), Sivas ilinde silah sahibi kişilerin sosyodemografik ve kişilik özelliklerine kriminolojik yaklaşım, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Sivas. (Danışman: Fatma Yücel Beyaztaş, Tez no: 138714) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

GÜLER Özkan, (2003), Konya E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahkumlarda psikiyatrik bozuklukların 1 yıllık yaygınlığı, Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Konya. (Danışman: Nazmiye Kaya, Tez no: 132090) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

BOZHÜYÜK Erol, (2006), Şizofrenide suç ve şiddet, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Alaattin Duran, Tez no: 171626) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

RENKLİDAĞ Tülay, (2006), SSK sağlık işletmeleri tüzüğüne göre hesaplanan maluliyet oranı ile sürekli-durumluk kaygı envanteri arasında verilere göre mağdurların kaygı durumunun değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi, Adli Tıp ABD, Erzurum. (Danışman: Yaşar Bilge, Tez no: 171540) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

YILMAZ Elif, (2006), Kendini yaralama davranışı olan ve olmayan depresif ergenlerin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Ankara. (Danışman: Saynur Canat, Tez no: 171462) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

BAŞBULUT Ahmet Ziver, (2007), Trafik cezası alan ve almayan sürücülerde öfke düzeyinin değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Burcu Eşiyok, Tez no: 175238) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

TÜRKOĞLU Abdurrahim, (2008), Suç işlemiş ve işlememiş şizofrenik hastalarda bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi, FBE, Adli Tıp ABD, Elâzığ. (Danışman: Mehmet Tokdemir, Tez no: 225194) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

ERSEN Huriye Gümüş, (2010), Suç işlemiş kadınların sosyodemografik özellikleri, anne-baba tutumları ve öfke ifade biçimlerinin değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığı, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: M.Cem İlnem, Tez no: 248880) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

KILIÇOĞLU Ali Güven, (2010), Cinsel istismar mağduru çocuk ve ergenlerin travmaya tepkileri ile anne-babaların tepkilerinin karşılıklı incelenmesi, Uludağ Üniversitesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Bursa. (Danışman: Yeşim Taneli, Tez no: 307288) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

ORAL Hadiye Çiğdem, (2010), İki uçlu duygulanım bozukluklarında şiddet davranışı ve cezai sorumluluk, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Tamer Şuer, Tez no: 248575) [Adli Tıp, Psikiyatri] tıpta uzmanlık

KARBEYAZ Kenan, (2010), Cinsel suç mağdurlarında ‘Beden veya ruh sağlığında bozulma kavramı’, bu hususta düzenlenen adli raporların yargı kararı üzerindeki etkinliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Eskişehir. (Danışman: Tarık Gündüz, Tez no: 247330) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

USLU Nurcan, (2010), Adli psikiyatri birimine yatırılan yaşlılarda suç işlemeyi etkileyen etmenler, Sağlık Bakanlığı, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Meltem Efe Sevim, Tez no: 260221) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

ŞÜKÜROĞLU Seda, (2010), Suç işleyen ve işlemeyen bipolar ı bozukluğu olan hastalarda dürtüsellik ve suç işlemeye etkisi, Sağlık Bakanlığı, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Defne Tamar Gürol, Tez no: 271761) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

OLUK Ömer, (2011), Koruma ve tedavi sürecindeki şizofreni olgularında yatış sürelerinin klinik ve suç özellikleriyle ilişkisi, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.  (Danışman: Mehmet Can Ger, Tez no: 307604) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

ŞENSES Ahmet, (2011), Hırsızlık suçuna sürüklenmiş çocuk ve ergenlerin psikiyatrik tanı dağılımları ve psikometrik özellikleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Samsun. (Danışman: Seher Akbaş, Tez no: 301197) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

TOPRAĞIN Sermin Sarp, (2011), Özkıyım riski nedeniyle yatan hükümlü ve tutuklu erkek hastaların sosyodemografik, suç ve psikiyatrik tanı özellikleri açısından incelenmesi, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.  (Danışman: Fatih Öncü, Tez no: 307593) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

GÜNGÖR Ferda Can, (2012), Suç işlemiş ve işlememiş erkek şizofrenlerin klinik ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.  (Danışman: Nesrin Karamustafalıoğlu, Tez no: 307600) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

İNAN Sibel, (2012), Homisidal suç işleyen adli psikiyatri olgularının zorunlu tedavi sonrası hastalık ve suç seyirleri, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.  (Danışman: Fatih Öncü, Tez no: 314623) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

YAŞA Zeliha, (2012), Üniversite öğrencilerinde ana baba tutumlarının suçluluk ve utanç duyguları üzerine etkisi, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD, Manisa. (Danışman: Erol Özmen, Tez no: 329697) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

UZUN Ayla, (2012), Cinsel istismar mağduru ergenlerin repertuar grid tekniği ile değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Antalya. (Danışman: Emine Çığıl Fettahoğlu, Tez no: 330030) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

ÇIRAKOĞLU Emre, (2013), Suç işleyen ve işlemeyen erkek şizofreni hastalarında dürtüsellik ve suç işlemeye etkisi, Sağlık Bakanlığı, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Öncü, Tez no: 344162) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

ÇİNİK M. Emrah, (2013), Suç işlemiş erkek şizofreni hastalarında madde kullanım varlığının, suç ve şiddet özelliklerine etkisi, Sağlık Bakanlığı, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Oya Güçlü Gönüllü, Tez no: 336683) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

 

Doktora

ÜGE Bayhan, (1993), Aggressivite ve empülsivite faktörlerinin suçluların şahsiyet yapısındaki rolleri, İstanbul Üniversitesi, Sağlık BE,  Psikiyatri ABD, İstanbul. (Danışman: Eflatun Adam, Tez no: 111607) [Psikiyatri] doktora

ARAL Füsun, (1997), Suçta etken olabilecek kişilik boyutlarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul.  (Danışman: Adnan Ziyalar, Tez no: 59288) [Adli Tıp] doktora

BOGENÇ Atlas A., (1998), Grupla psikolojik danışmanın suçlu gençlerin kendine saygı düzeylerine etkisi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Yıldız Kuzgun, Tez no: 72433) [Psikoloji] doktora

BEŞER Nalan Gördeles, (2008), Suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirme programının etkinliğinin incelenmesi, Ege Üniversitesi, Sağlık BE, Psikiyatri Hemşireliği ABD, İzmir. (Danışman: Olcay Çam, Tez no: 192925) [Adli Tıp, Hemşirelik] doktora

YILDIZ Sinem, (2009), Hükümlülerde tehlikelilik ve tekrar suç işlemeye etki eden faktörler, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 242130) [Adli Tıp] doktora

 

 

 • SUÇ VE SUÇLU PROFİLİ

 

Yüksek Lisans

EROL Nuran, (1987), Suç türlerine göre sanık ile suçluların sosyo-ekonomik konumları (Duruşmaları Bornova adliyesinde yapılan sanık ve suçlular üzerine bir araştırma), Ege Üniversitesi, SBE, İzmir. (Danışman: Nihat Erdoğan, Tez no: 2065) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜMÜŞ Cantürk, (1989), Ordu Devlet Orman İşletmesi’nde orman suçu işleme nedenleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Orman Mühendisliği ABD, Trabzon. (Danışman: Yücel Eryılmaz, Tez no: 6527) [Ormancılık ve Orman Mühendisliği] yüksek lisans

SÜMER Neslihan, (1994), Ankara kapalı cezaevlerindeki cinsel suçtan hüküm giymiş kadın ve erkek mahkumların suç antropolojisi açısından incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 37352) [Antropoloji, Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

GÖLPUNAR Zeynal, (1996), Türkiye’de sosyo-ekonomik faktörlerin suçluluğa etkisi üzerine bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Demet Ulusoy, Tez no: 52750) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜLNAR Musa, (1999), Düzce Ağır Ceza Mahkemesine 1990 yılından itibaren intikal eden kasten adam öldürme suçlarına ilişkin dosyaların istatistiksel incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Jale Bafra, Tez no: 90159) [Adli Tıp] yüksek lisans

KARADAĞ İbrahim, (1999), Eminönü ilçesinde suç profili ve sosyolojik analizi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji ABD, İstanbul. (Danışman: M.Tayfun Amman, Tez no: 144395) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

YALÇIN Hasan, (2001), TCK’nın 414-418.nci maddeleri kapsamında Konya-Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’ne 1990-2000 yılları arasında yansıyan cinsel saldırı suçlarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 107898) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÖÇMEN Alpay, (2003), Adam öldürme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 132596) [Adli Tıp] yüksek lisans

ASLAN Mustafa, (2003), Irza geçme suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sevil Atasoy, Tez no: 132600) [Adli Tıp] yüksek lisans

DEMİREL Said, (2003), Ankara’daki beş eğitim kurumunda kendini yaralama davranışı, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: —, Tez no: 132599) [Psikiyatri] yüksek lisans

İNCİ Yusuf, (2003), Nitelikli dolandırıcılık suçunun sosyo-kültürel ve ekonomik boyutları, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 137476) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

KURUM Mehmet, (2003), Türkiye’de meydana gelen asayiş suçlarının eğilimini etkileyen faktörlerin incelenmesi ve tahmin modellerinin oluşturulması, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Harekat Araştırması ABD, Ankara. (Danışman: Halil Kayım, Tez no: 130195) [Kamu Yönetimi, Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

KANAT Hüseyin, (2004), Askeri ceza ve tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin sosyo ekonomik durumları, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 144472) [Adli Tıp] yüksek lisans

MERT Şafak, (2004), Firar suçu işleyen askeri şahısları etkileyen sosyo-kültürel faktörlerin incelenmesi: Bir askeri cezaevi örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 143771) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

CAN Oğuz, (2005), Evlerden yapılan hırsızlık olaylarında hırsızlık profili ile ilgili bir saha araştırması: Yenimahalle ilçesinde bir uygulama, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 161425) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

DOĞRUSÖZLÜ Murat, (2005), Beyaz yaka suçları kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon suçlarının sosyolojik analizi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün, Tez no: 161419) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZGÜN Akif, (2006), Kırşehir Adliyesinde 2000-2004 yıllarında cep telefonuna karşı, malvarlığına yönelik suçlar bağlamında işlenen suç dosyalarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Jale Bafra, Tez no: 203784) [Adli Tıp, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Hukuk] yüksek lisans

ÜNAL Abdulvahit, (2006), Malvarlığına karşı suçların TCK’daki yeri, 2005 yılında İstanbul’da meydana gelen bu tip suçlar ve bu suçları önlemeye yönelik etkin polis organizasyonuna ilişkin çözüm ve öneriler, Beykent Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Ercan Akyiğit, Tez no: 211729) [Kamu Yönetimi, İşletme] yüksek lisans

ALTAY Ali, (2007), Türkiye’de mala karşı suçlar ve bu suçları işleyenlerin sosyo-kültürel ve ekonomik özellikleri, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ankara. (Danışman: Zühtü Arslan, Tez no: 214397) [Sosyoloji] yüksek lisans

BAHTİYAR Murat, (2007), Türkiye’de cinsel suçluların sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 214388) [Sosyoloji] yüksek lisans

BAŞAKLIGİL Hakan, (2007), Turizm bölgelerindeki suç profili: Antalya ili Kaş ilçesi örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 350022) [Sosyoloji] yüksek lisans

ESENTUR Uğur, (2007), Devlet aleyhine suç işleyen teröristlerin sosyo-ekonomik özellikleri, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 193835) [Sosyoloji] yüksek lisans

ORTAÇ Kamil Ersin, (2007), Delice ceza mahkemelerinde iki yılda görülen davaların işlenen suç nedenlerine göre incelenmesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Muharrem Özen, Tez no: 225386) [Adli Tıp] yüksek lisans

TEKKILIÇ Abdurrahim, (2007), Faail ve mağdur gözüyle kapkaç davranışı, Niğde Üniversitesi, SBE, Eğitim Bilimleri ABD, Niğde. (Danışman: Ömer Faruk Tutkun, Tez no: 209333) [Sosyal Hizmetler, Sosyoloji] yüksek lisans

BAŞPINAR Taner, (2008), Türkiye’de öldürme ve yaralama suçundan hüküm giyenlerin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 219936) [Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

ELMAS Hakan, (2008), Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçlarını işleyenlerin sosyo kültürel yapısı Denizli ili örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 231622) [Sosyoloji] yüksek lisans

OLGUN Turgay, (2008), Mala karşı işlenen suçlar-Yalova örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 220020) [Sosyoloji] yüksek lisans

SOYASLAN Yunus, (2008), Bir sapma türü olarak hırsızlık olgusu üzerine sosyolojik bir araştırma: Elazığ örneği, Fırat Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Elazığ. (Danışman: Yelda Sevim, Tez no: 227300) [Sosyoloji] yüksek lisans

SÖNMEZ Sadettin, (2008), Suç işleyenlerin işledikleri suçlar ile eğitim durumları arasındaki ilişki, Yeditepe Üniversitesi, SBE, Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Semra Ünal, Tez no: 226276) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

TAŞCAN İdris, (2009), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden 5237 Sayılı Yasa’nın 179/3 Kapsamında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna ilişkin dosyaların incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Alaattin Duran, Tez no: 247768) [Adli Tıp] yüksek lisans

AKDENİZ Sıddıka, (2010), Suçun sosyo-ekonomik belirleyicileri: Kars Cezaevi üzerine bir uygulama, Kafkas Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Kars. (Danışman: Adem Üzümcü, Tez no: 265784) [Ekonomi, Sosyoloji] yüksek lisans

AYDIN Fatih, (2010), Faili meçhul öldürme olaylarında olay yeri çözümlemesi ile suçlu profilinin oluşturulması: Soruşturma deneyimi ve suçlu profilleme eğitiminin etkisi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Tülin Günşen İçli, Tez no: 347534) [Hukuk, Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

İNAN Melek, (2010), 2005-2009 yıllarında Kocaeli Adliyesi’nde görülen cinsel istismar konulu davalarda sanık ve mağdur çocukların sosyo demografik özellikleri ve suçun niteliği, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık BE, Psikiyatri ABD, Kocaeli. (Danışman: Ayşen Ufuk Sezgin, Tez no: 288973) [Psikiyatri, Psikoloji] yüksek lisans

TORTAMIŞ Betül, (2010), Kasten öldürme olaylarında suçlu profili, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Adli Bilimler ABD, Ankara. (Danışman: Ertan Beşe, Tez no: 277416) [Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

TÜLÜ İsmail Altan, (2010), Tecavüz suçlularında ve çocuk cinsel istismarcılarında suç analizi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Hatice Gülsen Erden, Tez no: 272043) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

AYDIN Cemil Cem, (2012), İzmir’de suç ve suçlu profili: 1927-1930, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Tarih ABD, İzmir. (Danışman: Oktay Gökdemir, Tez no: 333300) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih] yüksek lisans

DİLLİ Mehmet Sait, (2012), İstanbul metropolünde kaçak su kullanmak suretiyle hırsızlık suçları ve mühür bozma suçunun incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Ersoy, Tez no: 308072) [Adli Tıp] yüksek lisans

IŞIK Mustafa, (2012), Beyaz yaka suçları kapsamında endüstriyel bilgi hırsızlığı suçunun sosyolojik analizi: Sanayi sektöründe bir uygulama, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 347529) [Sosyoloji] yüksek lisans

 

Tıpta Uzmanlık

BAŞKAN Tanıl M., (2002), Yaşlı suçluluğu ve ceza hukuku karşısında yaşlılar, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler ABD, Malatya. (Danışman: Köksal Bayraktar, Tez no: 141642) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

CANTÜRK Nergis Turgutlugil, (2002), Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’na gönderilen ve cinsel suç işlediği iddiası bulunan olguların sosyo-demografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, İstanbul. (Danışman: Sermet Koç, Tez no: 115096) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

 

Doktora

GÜMÜŞ Cantürk, (1992), Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde orman suçlarının nedenleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Orman Mühendisliği ABD, Trabzon. (Danışman: A.Yücel Eryılmaz, Tez no: 22227) [Ormancılık ve Orman Mühendisliği] doktora

ÖĞÜN Aslıhan, (1996), Türkiye’de adam öldürme suçunda etkili olan bazı sosyo-kültürel faktörlere ilişkin uygulamalı bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 52932) [Hukuk, Sosyoloji] doktora

KOLBURAN Güliz, (1998), Eş öldürme olgularında sosyal kültürel ve psikolojik faktörler, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Adnan Ziyalar, Tez no: 71275) [Adli Tıp] doktora

ÖZKAN Şebnem, (1998), Türkiye’de yetişkin suçluluğu üzerine cinsiyetler arası bir karşılaştırma, Ege Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İzmir. (Danışman: Önal Sayın, Tez no: 71679) [Sosyoloji] doktora

GÖLGE Zeynep Belma, (2005), Cinsel saldırıda etkili faktörler ve suçlu profili, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Şahika Yüksel, Tez no: 165282) [Psikoloji] doktora

ÇİFCİ Elif Gökçearslan, (2008), Kapkaç suçundan hüküm giyenlerin, sosyo-demografik özellikleri, sosyal dışlanma süreçleri, suç ve diğer sapma davranışlar açısından incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyal Hizmetler ABD, Ankara. (Danışman: Kasım Karataş, Tez no: 234371) [Sosyal Hizmetler, Sosyoloji] doktora

MENGİ Banu Tarhan, (2009), Beyaz yaka suçları ve bir uygulama, Marmara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, İstanbul. (Danışman: Nejat Bozkurt, Tez no: 231706) [İşletme] doktora

KUNT Veysel, (2010), Savaş ortamında suçların sosyal ve antropolojik açıdan incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 274249) [Antropoloji, Sosyoloji] doktora

ERKUNT Adonis Çiğdem, (2011), Öldürme ve cinsel içerikli suç işlemiş erkek, kadın ve çocuk hükümlülerde fail, olay yeri ve mağdur ilişkisi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sermet Koç, Tez no: 308070) [Adli Tıp] doktora

 

 

 • SUÇ VE TOPLUMSAL ÇEVRE

 

Yüksek Lisans

GÜMÜŞÇUBUK Nilay, (1991), Ailenin suç üzerindeki etkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 12540) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZCAN Nilüfer, (1991), Türkiye’de sosyo-kültürel ve fiziksel çevrenin suçluluğa etkisi üzerine sosyolojik bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 12539) [Sosyoloji] yüksek lisans

KAHYA Alev, (1992), Sosyal değerlerdeki değişme süreci içinde aile içi sosyal sapmalar ve değişme yönünün tespiti, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Nihat Nirun, Tez no: 21177) [Sosyoloji] yüksek lisans

ARSLAN Dursun, (2004), An empirical study of socio-economic determinants of crime, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Ankara. (Danışman: Doğan Serel, Tez no: 144748) [Sosyoloji, İşletme] yüksek lisans

ÜRESİNLER Ratıp, (2005), Sosyo-kültürel yapı ve suç (Kırıkkale örneği), Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kırıkkale. (Danışman: Mimar Türkkahraman, Tez no: 190258) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

ATASEVEN Cumali, (2006),   Suça etki eden sosyal faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE,  Sosyoloji ABD, Isparta. (Danışman: Hüseyin Bal, Tez no: 187417) [Sosyoloji] yüksek lisans

SÜMER Osman, (2006), Sosyal değişme ve suç, İnönü Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Malatya. (Danışman: Abdullah Korkmaz, Tez no: 190179) [Sosyoloji] yüksek lisans

TAN Salman, (2007), İş ilişkilerinde çatışma ve suç olgusu, Fırat Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Elazığ. (Danışman: Yusuf Cemalettin Çopuroğlu, Tez no: 208545) [Sosyoloji] yüksek lisans

GÜN Cengiz, (2010), Suçlu kişilik oluşumunda yakın çevre faktörü, Selçuk Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Konya. (Danışman: Ramazan Yelken, Tez no: 274299) [Sosyoloji] yüksek lisans

TARLA Kevser, (2011), Üniversite gençliğinin suç algısı üzerine teorik ve uygulamalı bir araştırma (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi örneği), Erciyes Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Kayseri. (Danışman: Koray Değirmenci, Tez no: 285967) [Sosyoloji] yüksek lisans

 

 

Doktora

KIZMAZ Zahir, (2002), Bazı sosyal değişkenler bağlamında Doğu Anadolu bölgesinde suç ve suçluluk, Fırat Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Elazığ. (Danışman: Y. Cemalettin Çopuroğlu, Tez no: 122016) [Sosyoloji] doktora

BEKTAŞ Rahşan Balamir, (2005), Suçlulukta sosyal kontrolün kırılma noktaları üzerine Ankara ve Iğdır cezaevlerinde bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün, Tez no: 160382) [Sosyoloji] doktora

ÖCAL Oğuz, (2010), Suçun sosyal ve ekonomik belirleyicileri: Kayseri örneği, Erciyes Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, Kayseri. (Danışman: Rıfat Yıldız, Tez no: 258172) [Ekonomi, Sosyoloji] doktora

ÇOBAN Sevgi, (2012), Sosyal çevrenin etkilerinin çocukların suç ve problemli davranışlarıyla ilişkileri, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 315049) [Sosyoloji] doktora

 

 

 • TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ

 

Yüksek Lisans

KANDEMİR Aslı, (2000), Treatment of women in law: Honor crimes, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Feride Acar, Tez no: 95922) [Hukuk] yüksek lisans

ÖZEN Cemil, (2000), Demokratik seçim süreçlerinde anti demokratik bir unsur olarak kan davasının sosyolojik açıdan önemi ve analizi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Bursa. (Danışman: Sefa Şimşek, Tez no: 95958) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÇAKIR Resul, (2001), Yargıtay 1. Ceza Dairesine 1995-2000 yılları arasında intikal eden dosyalarda namus saikiyle işlenen adam öldürme suçlarının değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 104854) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

ÜNSAL Ertan, (2002), 1995-2000 Yılları arasında Adana ili ve Kozan ilçesi adli yargı çevrelerinde namus saiki ile işlenen kasten adam öldürmek suçları, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 115071) [Adli Tıp] yüksek lisans

CAN Hasan, (2003), Törelerin etkisiyle işlenen adam öldürme suçları ve bu suçlarla ilgili Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemelerinin 1990-2000 yılları arasında verdikleri kararların incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 132587) [Adli Tıp] yüksek lisans

AKKOÇ Fatih, (2007), Töre ve namus cinayetlerinin sebep-sonuç ilişkisinin değerlendirilmesi, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD, Ankara. (Danışman: Önder Aytaç, Tez no: 214394) [Sosyoloji] yüksek lisans

ASLAN Esra, (2007), Diyarbakır’da töre cinayetleri, Dicle Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri, ABD, Diyarbakır. (Danışman: Ejder Okumuş, Tez no: 214816) [Din, Sosyoloji] yüksek lisans

BODUR Harun, (2007), Çeşitli boyutlarıyla kan davası ve namus cinayetleri, Marmara Üniversitesi, SBE, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: Ayşe Nuhoğlu, Tez no: 209188) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

İLKÖZ Günce, (2007), 2003-2006 yılları arasında töre cinayetlerinin ana akım medyada yer alma şeklinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, SBE, İletişim Bilimleri ABD, İstanbul. (Danışman: Selma Ulus, Tez no: 221878) [Gazetecilik, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

OKYAY Gaye, (2007), Women victimization: In the case of family honor in Turkey, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Sibel Kalaycıoğlu, Tez no: 221326) [Sosyoloji] yüksek lisans

ERENOĞLU Rabiye, (2008), Gazi Üniversitesi öğrencilerinin töre- namus cinayetleri hakkındaki görüşleri, Gazi Üniversitesi, Sağlık BE, Hemşirelik ABD, Ankara. (Danışman: Gülşen Vural, Tez no: 225704) [Hemşirelik, Kadın Hastalıkları ve Doğum] yüksek lisans

TAŞLIÇUKUR Çiçek, (2009), Namus bahaneli cinayetlerin Türkiye’deki basında haber olarak yapılandırılışının analizi, Anadolu Üniversitesi, SBE, Basın ve Yayın ABD, Eskişehir. (Danışman: İncilay Cangöz, Tez no: 228492) [Gazetecilik, Sosyoloji, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

ÜNKAP Özge, (2009), Türkiye’de namus adına işlenen cinayetler: Mücadele ve kazanımlar KAMER örneği, İstanbul Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, İstanbul. (Danışman: İnci Özkan Kerestecioğlu, Tez no: 262776) [Sosyoloji] yüksek lisans

CEREN Tuğba, (2009), Türkiye’de görülen töre cinayetlerinin sosyolojik, antropolojik ve kültürel kökenine bakış, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Danışman: Mehmet Tevfik Özcan, Tez no: 262672) [Antropoloji, Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

GÜNGÖR Derya, (2012), Femicide in Turkey: A descriptive and critical study of femicide based on news texts of femicide incidents in 2009, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: A. Feride Acar, Tez no: 330126) [Sosyoloji] yüksek lisans

BAL Ezgi, (2012), Foucault’nun iktidar ve özne kavramlarından hareketle ‘namus cinayetleri’ üzerine bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Din Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Nazile Kalaycı, Tez no: 314992) [Felsefe] yüksek lisans

 

Tıpta Uzmanlık

TÜTÜNCÜLER Akın, (2006), Kadın cinayetlerinin adli tıp açısından değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Antalya. (Danışman: Mustafa Y. Karagöz, Tez no: 307820) [Adli Tıp] tıpta uzmanlık

 

 

Doktora

GERÇEK Leyla Çakıçı, (2003), Hukuk ve adli bilimler açısından kan gütme saiki ile işlenen adam öldürme suçu, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Jale Bafra, Tez no: 138379) [Adli Tıp] doktora

ECEVİTOĞLU Pınar, (2009), Siyasal iktidar-öldürme ilişkisi bağlamında namus kavramı ve namus cinayetleri: Siyasal ontolojik bir yaklaşım denemesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, Ankara. (Danışman: Zeliha Etöz, Tez no: 250062) [Siyasal Bilimler, Sosyoloji] doktora

GÜNDOĞAN Kadir, (2009), Töre cinayetleri faillerinin sosyo-kültürel açıdan incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 293032) [Hukuk, Sosyoloji] doktora

BAYRAK Emek, (2010), Ataerki-hukuk ilişkisi çerçevesinde Türkiye’de namus cinayetleri, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Ankara. (Danışman: Mithat Sancar, Tez no: 313107) [Hukuk] doktora

YILDIZ Ayşe Nevin, (2010), Kadın cinselliğinin söylemsel inşası ve namus cinayetleri: Şanlıurfa örneği, Ankara Üniversitesi, SBE, Gazetecilik ABD, Ankara. (Danışman: Ayşe İnal, Tez no: 265363) [İletişim Bilimleri] doktora

 

 • UYUŞTURUCU (VE DİĞER MADDE) SUÇLARI

 

Yüksek Lisans

 

HACIOĞLU Gülnar (Hacıhasan), (1994), Alkol kullanımı kişilik ve zeka üzerine etkisi ve alkoliklerin işledikleri suçlar,  İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: A. Sedat Çöloğlu, Tez no: 38039) [Adli Tıp] yüksek lisans

DEMİRSOY Çiğdem, (1996), Psikoaktif madde kullananlarda suçu etkileyen faktörlerin araştırılması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Ertaç İlkay, Tez no: 49202) [Adli Tıp] yüksek lisans

BEŞER Yasin, (2003), Bursa ilindeki uyuşturucu madde suçlarının değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Sevil Atasoy, Tez no: 138440) [Adli Tıp] yüksek lisans

YAVUZ Ayşe Elif, (2003), Tutuklu ya da hükümlü erkek ergenlerde kriminolojik öykü ile madde kullanımı ve aile yapısı arasındaki ilişki, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral, Tez no: 138380) [Adli Tıp] yüksek lisans

YAVUZ Yener, (2003), Uyuşturucu madde suçu nedeniyle Türkiye cezaevlerinde bulunan mahkumların profili, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sevil Atasoy, Tez no: 123922) [Adli Tıp] yüksek lisans

AYDIN Aykut, (2006), Türkiye’de organize suçlar içerisinde narkotik suçlarının yeri ve durumu, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: İhsan Keleş, Tez no: 190915) [Kamu Yönetimi] yüksek lisans

ŞAHİN Abdullah Cemal, (2007), Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadelede halkla ilişkiler ve bir model önerisi, Gazi Üniversitesi, SBE, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Ankara. (Danışman: Hanife Güz, Tez no: 205586) [Halkla İlişkiler, Sosyoloji, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

GÖDE Hakkı Göker, (2008), 2004-2006 yılları arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenip Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen konusu eroin olan dosyaların analizi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Bülent Üner, Tez no: 188301) [Adli Tıp] yüksek lisans

PEKER Nalan, (2008), Hükümlü ve tutuklularda madde kullanımı ile suç türü ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Şennur Tutarel Kışlak, Tez no: 225379) [Adli Tıp, Psikoloji] yüksek lisans

UÇAK Mikail, (2008), Türkiye’de uyuşturucu suçu ile illerin sosyo-ekonomik durumu arasındaki ilişki, Beykent Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD, İstanbul. (Danışman: Kenan Göçer, Tez no: 235365) [Kamu Yönetimi, Sosyoloji] yüksek lisans

EROKTAY Tuncer, (2009), Uyuşturucu madde suçları Balıkesir örneği, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara, (Danışman: Ali Şafak, Tez no: 240034) [Halk Sağlığı, Sosyoloji, Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm] yüksek lisans

KARADENİZ Kibar, (2009), Bağımlılık yapan madde kullanma suçlarının İslam Hukuk Sosyolojisi açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Temel İslam Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Şamil Dağcı, Tez no: 249301) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

KARAGÖZ Başak, (2010), Alkol veya madde bağımlısı bir grupta kendini yaralama davranışının incelenmesi: Çocukluk dönemi istismarı ve ihmali ile duygu düzenleme güçlüğü faktörleri, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Klinik Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: İhsan Dağ, Tez no: 265326) [Psikoloji] yüksek lisans

ALTINKAYA Özge, (2010), 2007-2009 yılları arasında Adana ilinde uyuşturucu madde kaynaklı suçları işleyen bireylerin sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Ahmet Hilal, Tez no: 281840) [Adli Tıp] yüksek lisans

COŞAR Ahmet, (2011), Uyuşturucu madde suçları, madde bağımlılığı suç ilişkisi ve eroinin analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, FBE, Kimya ABD, Trabzon. (Danışman: Mehmet Tüfekçi, Tez no: 275476) [Kimya] yüksek lisans

DÜZTAŞ Sevilay Kahveci, (2011), Madde kullanım suçu ile denetimli serbestlik kurumuna yönlendirilen kişilerin profil özellikleri ve bağımlılık şiddetlerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 308071) [Hukuk, Psikoloji] yüksek lisans

 

Doktora

BEŞER Yasin, (2010), Uyuşturucu madde suçlarının önlenmesinde coğrafi bilgi sisteminin kullanımı: Beyoğlu İlçesi pilot çalışması, İstanbul Üniversitesi, ATE, Fen Bilimleri ABD, İstanbul. (Danışman: H. Bülent Üner, Tez no: 272126) [Adli Tıp] doktora

ŞAHİNER Didem Sözen, (2010), Uyuşturucu madde kullanmak suçu ile denetimli serbestlik tedbiri alan bireylerin sosyodemografik özelliklerinin ve rorschach kişilik testi yanıtlarının taranması,  İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: İmdat Elmas, Tez no: 247757) [Adli Tıp] doktora

 

 • VİKTİMOLOJİ (KURBANBİLİM)

 

Yüksek Lisans

BARUTÇU Nesrin, (1998), Cinsel saldırı mağdurlarının karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 71282) [Adli Tıp] yüksek lisans

KAYI Zehra, (1998), Üniversite gençliği ve mezunlarına yönelik cinsel saldırı mağdur araştırması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 90171) [Adli Tıp] yüksek lisans

SAFRAN Nurhas, (1998), Irza geçme mağdurlarına toplumun bakış açısı, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 71276) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜNGÖR Selma, (1999), Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 71276) [Adli Tıp] yüksek lisans

NEDE Mehmet, (2001), Suç olgusu bağlamında kadına yönelik şiddet, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Necmettin Özerkmen, Tez no: 99925) [Sosyoloji] yüksek lisans

ACAR Ahmet, (2002), İstanbul’da yağma suçu mağdurlarının eşkal değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu Akıncı, Tez no: 107893) [Adli Tıp] yüksek lisans

BARUT Ramazan Rıza, (2003), İstanbul ilindeki jandarma bölgesinde suçtan mağdur olmuş olan çocukların görünümü, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M. Fatih Yavuz, Tez no: 138375) [Adli Tıp] yüksek lisans

KESKİN Pınar Metin, (2003), Diyarbakır’ da kadın mağduriyeti, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Nilay Çabuk Kaya, Tez no: 126382) [Sosyoloji] yüksek lisans

İŞMAN Şeyda, (2003), Çocukluk çağı istismarı ve ihmalinin çocuk suçluluğuna etkisi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Oral, Tez no: 138575) [Adli Tıp] yüksek lisans

CEYLAN Beyhan, (2004), 2000-2003 yılları arası İstanbul polis bölgelerinde meydana gelen adam öldürme olaylarının kadın mağdurlarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Neylan Ziyalar, Tez no: 144493) [Adli Tıp] yüksek lisans

DURMUŞOĞLU Hasan, (2005), İşveren özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu, Dicle Üniversitesi, SBE, Özel Hukuk ABD, Diyarbakır. (Danışman: Murat Kandemir, Tez no: 173200) [Hukuk] yüksek lisans

YILMAZ Murat, (2007), Hırsızlık suçlarında mağdurun etkisi ve davranışı: Çankaya ilçesinde bir uygulama, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 350029) [Sosyoloji] yüksek lisans

YILMAZ Burcu Türk, (2008), Faili meçhul cinayetlerde mağdur profili, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih Yavuz, Tez no: 225506) [Adli Tıp] yüksek lisans

DAMKA Zeliha, (2009), Sığınma evinde kalan şiddet mağduru kadınlar: Anksiyete duyarlığı, travmaya bağlı suçluluk, travma sonrası stres bozukluğu ve psikolojik belirtiler, Ankara Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, Ankara. (Danışman: Şennur Tutarel Kışlak, Tez no: 249250) [Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

GAZİARİFOĞLU Yasemin, (2009), Suç mağduriyeti korkusu ve algılanan suç mağduriyeti riskinin değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sermet Koç, Tez no: 239191) [Adli Tıp] yüksek lisans

HOŞGÜN Yaşar, (2009), Adlî soruşturmada polis-suç mağduru ilişkisi, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları, ABD, Ankara. (Danışman: Ali Şafak, Tez no: 262249) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

AYRAL Fatma, (2010), Çocukların cinsel istismarı suçu ve bu suçla mücadele, Marmara Üniversitesi, SBE, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: A.Caner Yenidünya, Tez no: 254247) [Hukuk] yüksek lisans

CANKURT Ezgi, (2010), Mağduru birey olan bazı suçlarda gizli kalmış mağduriyet oranlarının saptanması, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: M.Fatih Yavuz, Tez no: 247753) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜRGEZOĞLU Esra, (2010), Takip/izlemeye ilişkin algının incelenmesi ve mağdur olan/olmayanların kaygı düzeylerinin karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Oğuz Polat, Tez no: 278792) [Psikoloji] yüksek lisans

KESKİN Yurdagül, (2010), Terör mağdurlarına yardım ile ilgili yasal düzenlemelerin mahkeme kararları ve uygulamadan örneklerle birlikte yorumu, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Ceza Adaleti ABD, Ankara. (Danışman: Ali Şafak, Tez no: 279162) [Hukuk] yüksek lisans

ÖZER Elif Nimet, (2010), Türkiye’de insan ticareti mağdurları üzerine bir araştırma, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: N. Serpil Altuntek, Tez no: 257831) [Sosyoloji] yüksek lisans

TOLUNAY Sıdıka Feyza, (2010), Mersin’de evlerden hırsızlık olaylarında mağdurların durumunun sosyal antropolojik olarak incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 303037) [Antropoloji] yüksek lisans

TOROS Iraz A., (2010), Aile içi şiddet mağduru kadınların MMPI profillerinin incelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık BE, Adli Tıp ABD, Adana. (Danışman: Necmi Çekin, Tez no: 267706) [Adli Tıp] yüksek lisans

AKYÜZ Mesut, (2011), Aile içi şiddet mağduru kadınların sosyo-kültürel özelliklerinin incelenmesi: Diyarbakır ili örneği, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 347508) [Antropoloji] yüksek lisans

ARSLAN Sevda, (2011), The psychological profiles of ex-prisoner torture survivors who served in Diyarbakır Prison between the years of 1980-1984, İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Murat Paker, Tez no: 322178) [Psikoloji] yüksek lisans

ÇARDAK Begüm, (2011), Kentlerde yaşayan kadınlarda suç mağduru olma korkusu üzerine nitel bir çalışma, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Tez no: 348798) [Sosyoloji] yüksek lisans

MİSRA Akanksha, (2011), Breaking the silence, easing the pain: Efforts, challenges, and hopes of feminist organizations in Turkey and India working with survivors of incest, Sabancı Üniversitesi, SBE, Kültürel Çalışmalar ABD, İstanbul. (Danışman: Ayşe Gül Altınay, Tez no: 310865) [Sosyoloji] yüksek lisans

TEKELİ Esra Serdar, (2011), Toplumsal cinsiyet çerçevesinde kadın mağduriyeti, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları, ABD, Ankara. (Danışman: Halil İbrahim Bahar, Tez no: 294104) [Sosyoloji] yüksek lisans

AYDOĞDU Sinan, (2012), Türkiye’de insan ticareti suçu ve polisin fuhuş amaçlı insan ticareti ile mücadelesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Trabzon. (Danışman: Hayati Aktaş, Tez no: 320208) [Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

GÖL Soner, (2012), Suça maruz kalmış, 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerin mağduriyetlerinin incelenmesi: Manisa ili örneği, Mersin Üniversitesi, EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Mersin. (Danışman: Zülal Erkan, Tez no: 313161) [Psikoloji] yüksek lisans

ÖZKÜRALPLİ İlkay, (2012), Male as the victim of rape: An ontology of rape out of the ethical critique of power, İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Felsefe ve Toplumsal Düşünce ABD, İstanbul. (Danışman: Selen Ansen, Tez no: 322149) [Felsefe] yüksek lisans

BÜYÜKYILDRIM İshak, (2013), Siber mağdur olmanın insanı değerler ve sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, EBE, Eğitim Bilimleri ABD, Konya. (Danışman: Bülent Dilmaç, Tez no: 348762) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ORAKCI Gizem, (2013), İstismar mağduru 13-18 yaş arası kız çocukları: Travmasonrası stres bozukluğu, suçluluk ve utanç duygusu, psikolojik değerlendirme, Haliç Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Pervin Sevda Bıkmaz, Tez no: 350235) [Psikoloji] yüksek lisans

URHAN Sevim, (2013), Ev içi şiddet mağduru kadınlarda travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon belirtilerinin sıklığı ve bu sorunlarla ilişkili risk faktörleri, Haliç Üniversitesi, SBE, Psikoloji ABD, İstanbul. (Danışman: Ebru Şalcıoğlu, Tez no: 342380) [Psikoloji] yüksek lisans

YORGANCIOĞLU Elif, (2013), Bir mağduriyet türü: Çocuğun suça tanıklığı, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sevgi Usta, Tez no: 344065) [Adli Tıp, Hukuk] yüksek lisans

 

Tıpta Uzmanlık

ERDOĞDU Zeynep, (2011), Cinsel suç mağdurlarının sosyodemografik ve klinik özellikleri ile ruh sağlığını etkileyen etmenler, Sağlık Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.  (Danışman: Fatih Öncü, Tez no: 339810) [Psikiyatri] tıpta uzmanlık

 

Doktora

DUVARCI Yavuz, (2000), A Special transportation modelling approach for the disadvantaged groups in urban traffic, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen BE, Şehir ve Bölge Planlama ABD, İzmir. (Danışman: Güneş Gür, Tez no: 98004) [Şehircilik ve Bölge Planlama] doktora

BULUT Meryem, (2008), Şiddet mağduru çocukların sosyal antropolojik açıdan incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyal Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 227990) [Antropoloji, Sosyoloji] doktora

GÖKULU Gökhan, (2011), Perceived risk of victimization and fear of crime: A case study of METU students, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 300562) [Sosyoloji] doktora

ÜÇPINAR Çağlayan, (2007), Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir temsilciliğine başvuran ‘insan eliyle oluşturulan travma’ mağdurlarında yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Ege Üniversitesi, Sağlık BE, Halk Sağlığı ABD, İzmir. (Danışman: Ali Osman Karababa, Tez no: 224705) [Halk Sağlığı, Psikiyatri] doktora

YILDIZ Yakup, (2012), Çocukların cinsel istismarı suçu ve ikincil mağduriyet sorunu, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu Akıncı, Tez no: 326272) [Adli Tıp] doktora

 

 

 • DİĞER SUÇ ÇALIŞMALARI

 

Yüksek Lisans

GÜNİNDİ Aysel, (1991), Toplumsal kurumlarla ilişkisi içinde eğitim kurumunun suç olgusuna etkisi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 12538) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZENGE Yeşim, (1994), Viyana’ da yaşayan ‘ikinci kuşak’ Türk gençleri ve suçluluk, İstanbul Üniversitesi, ATE, İstanbul. (Danışman: Oğuz Polat, Tez no: 38056) [Adli Tıp] yüksek lisans

YILDIZTAŞ Mümin, (1997), Mütareke döneminde suç unsurları ve İstanbul hapishaneleri, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Ali Arslan, Tez no: 62258) [Hukuk, Türk İnkılap Tarihi] yüksek lisans

BALAMİR Rahşan, (1999), Suç teorileri içinde Chicago Okulu’nun yeri ve önemi, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 81917) [Sosyoloji] yüksek lisans

TEKÇİ Mehmet, (2001), Türkiye’de eğitimin suçla ilgili dışsallıkları (1980-1999 dönemini kapsayan ilişki ve maliyet analizi), Ankara Üniversitesi, EBE, Ankara. (Danışman: Hasan Hüseyin Aksoy, Tez no: 100076) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

ATEŞ Kazım, (2002), Türkiye’de aşağı sınıflar suç ve iktidar, Ankara Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD, Ankara. (Danışman: Serpil Üşür, Tez no: 122315) [Sosyoloji] yüksek lisans

BAKACAK Ayça Gelgeç, (2002), Modern dönemde Becker ve Goffman’ın yaklaşımlarında etiketlenmiş suçlu anlayışı ve günümüzdeki yansımaları, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün, Tez no: 113423) [Sosyoloji] yüksek lisans

ÇARMAN Didem, (2002), The Approach to crime by people respesenting different socio-economic statues, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 116773) [Sosyoloji] yüksek lisans

ŞATIROĞLU Kifayet İrge, (2002), Yerli halklar ve çevresel adalet, Ankara Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Nesrin Algan, Tez no: 122322) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

GÖRAL Özgür Sevgi, (2003), The Child question and juvenile delinquency during the early republican ear, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul. (Danışman: Zafer Toprak, Tez no: 140999) [Sosyoloji, Tarih] yüksek lisans

AVCI Engin, (2005), Suç kontrolünün etkinliği çerçevesinde sosyal ekoloji: Ankara-Gölbaşı ilçesi Subaşı, Ahiboz, İncek ve Hacılar köyünde bir araştırma, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma BE, Güvenlik Bilimleri ABD, Ankara. (Danışman: Aslıhan Öğün, Tez no: 161480) [Savunma ve Savunma Teknolojileri] yüksek lisans

ÇELİK Şükran, (2005), Van ilinde organ hırsızlıkları hakkında anlatılar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SBE, Van. (Danışman: İlhan Başgöz, Tez no: 188257) [Halk Sağlığı, Türk Dili ve Edebiyatı] yüksek lisans

DEVECİ Asuman, (2005), İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yalan ve hırsızlık konularındaki yargılarının öğretim ile geliştirilmesine dönük bir tasarım, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, Sınıf Öğretmenliği ABD, Bolu. (Danışman: Özgür Erdur Baker, Tez no: 188066) [Eğitim ve Öğretim] yüksek lisans

GÖK Aybala, (2005), Türk Ceza Hukukunda terör örgütü suçları ve terörizm, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Kırıkkale. (Danışman: Ali İhsan Erdağ, Tez no: 161894) [Hukuk, Kamu Yönetimi] yüksek lisans

GÖKPINAR Mahmut, (2005), Sosyolojik boyutlarıyla terör ve Türk Maddi Ceza Hukuku’nda terör suçu, Selçuk Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, Konya. (Danışman: Ali Şafak Balı, Tez no: 161695) [Hukuk] yüksek lisans

EROĞLU Özgür, (2006), 17. yüzyılın son çeyreğinde Konya Şer’iyye sicillerine göre Konya’da işlenen adi suçlar, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Tufan Gündüz, Tez no: 190999) [Tarih] yüksek lisans

AKTÜRK Altay İltan, (2008), Ceza davalarına yansımış kadın kaynaklı şiddetin hukuksal ve adli tıbbi boyutu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (Danışman: İmdat Elmas, Tez no: 225501) [Adli Tıp] yüksek lisans

BURKAY Senem, (2008), Suç teorileri ve suç olgusu: Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Antalya. (Danışman: Sevinç Güçlü, Tez no: 229346) [Sosyoloji] yüksek lisans

OVACIK Aslı Cennet, (2008), Aile içi şiddetin erkek çocuğun şiddet içeren suç işleme davranışına etkileri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. (Danışman: Ufuk Sezgin, Tez no: 225503) [Adli Tıp] yüksek lisans

ÇOLAK Özlem, (2009), Eşcinsellere yönelik nefret suçları ve toplumun bu suçlar kapsamında faile ve mağdura yönelik tutumları, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Sermet Koç, Tez no: 242048) [Adli Tıp, Psikoloji, Sosyoloji] yüksek lisans

KIRCA Deniz, (2009), Geçmişte kalan insan hakları ihlalleri ile yüzleşmek: Onarıcı adalet yaklaşımı kapsamında Sivas katliamı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: Turgut Tarhanlı, Tez no: 254526) [Hukuk, Sosyoloji] yüksek lisans

ÖZTOK İlyas, (2009), Fiziki çevrenin insan psikolojisi üzerine etkileri ve suç ilişkisi, Çukurova Üniversitesi, FBE, Çevre Mühendisliği ABD, Adana. (Danışman: Ahmet Yüceer, Tez no: 256115) [Çevre Mühendisliği] yüksek lisans

SARITAŞ Erkan, (2009), Türk Ceza Hukuku’nda mala zarar verme suçu ve kriminolojik açıdan Vandalizm, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (Danışman: Füsun Sokullu Akıncı, Tez no: 262681) [Hukuk] yüksek lisans

DEMİRCAN Bahtigül, (2010), Hekimlerin, 5237 sayılı Ceza Yasasında tıp mesleğini ilgilendiren düzenlemeler hakkındaki bilgi düzeyi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Gökhan Ersoy, Tez no: 272139) [Adli Tıp] yüksek lisans

GÜR Ali Doğan, (2011), Suç soruşturmasında mülâkat ve ikna amaçlı iletişim (ikna yöntemleri ile itiraf ettirme stratejileri oluşturulması), Fırat Üniversitesi, SBE, İletişim Bilimleri ABD, Elâzığ. (Danışman: Işıl Horzum, Tez no: 285869) [Kamu Yönetimi, İletişim Bilimleri] yüksek lisans

KARADENİZ Ender, (2010), 2005-2008 yılları arasında Yenipazar Ceza Mahkemelerine intikal eden yaralama suçlarının incelenmesi, İstanbul Üniversitesi, ATE, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (Danışman: Fatih S.Mahmutoğlu, Tez no: 272147) [Adli Tıp] yüksek lisans

LENGERLİ Ayşen, (2010), Eş şiddeti suçu ile ilişkili olabilecek psiko-sosyal faktörlerin belirlenmesi ve suç analizi, Ankara Üniversitesi, Sağlık BE, Disiplinlerarası Adli Tıp ABD, Ankara. (Danışman: Hatice Gülsen Erden, Tez no: 272041) [Psikoloji] yüksek lisans

MÜHÜRCÜOĞLU Evren, (2010), Bombalı intihar saldırısı sonucu oluşan suç korkusu üzerine bir vaka incelemesi: Ulus-Anafartalar Çarşısı örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Esra Burcu, Tez no: 258266) [Sosyoloji] yüksek lisans

USLU Muharrem, (2010), Erzincan’da suç, suçlu ve hapishane (XIX.yüzyılın sonu – XX. yüzyılın başı), Erzincan Üniversitesi, SBE, Tarih ABD, Erzincan. (Danışman: Abdulkadir Gül, Tez no: 265802) [Sosyoloji, Tarih] yüksek lisans

EVCİM Hakkı, (2011), Sosyolojik açıdan Afyonkarahisar ilinde suç ve suçluluk: Yaralama ve cinayet suçları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Afyonkarahisar. (Danışman: Osman Konuk, Tez no: 303620) [Sosyoloji] yüksek lisans

KOSUKOĞLU Nazife, (2011), Criminalizing the dangerous others in Istanbul: The middle class and the fear of crime in the 2000’s, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul. (Danışman: Çağlar Keyder, Tez no: 348773) [Sosyoloji, Tarih] yüksek lisans

DEDEOĞLU Ayşegül Karaca, (2012), Özel hastanelerde çalışan hekimlerin tıbbi müdahale ve tedavide malpraktisten doğan hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeylerinin ölçümü: Ankara ili özel hastaneler uygulaması, Atılım Üniversitesi, SBE, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ABD, Ankara. (Danışman: Seyit Mümin Cilasun, Tez no: 323643) [Sağlık Kurumları Yönetimi] yüksek lisans

DOĞAN Adnan Coşkun, (2012), Türkiye’de beyaz yakalı suçlar olgusu ve uluslararası literatür açısından incelenmesi, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Süleyman Aydın, Tez no: 308994) [Sosyoloji] yüksek lisans

DURAN İbrahim, (2012), Okul öncesinde eğitici dramanın suça karşı bilinç oluşturmaya etkisi, Polis Akademisi Başkanlığı, GBE, Suç Araştırmaları ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 308993) [Eğitim ve Öğretim, Sosyoloji] yüksek lisans

YIKICI Aslı, (2012), Türkiye’de nefret suçları ile mücadelede sivil toplum kuruluşlarının rolü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, SBE, Hukuk ABD, İstanbul. (Danışman: Turgut Tarhanlı, Tez no: 351559) [Hukuk] yüksek lisans

ALBAYRAK Gökhan, (2012), İnsancıl Hukuk ve insan hakları açısından yeni terörizmle mücadelede hedef alarak öldürmeler, Gazi Üniversitesi, SBE, Uluslararası İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Hakan Taşdemir, Tez no: 331224) [Hukuk, Uluslararası İlişkiler] yüksek lisans

ÖRKİ Hülya, (2013), Okullarda şiddet ve suç: Eskişehir örneği, Anadolu Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Eskişehir. (Danışman: Serap Suğur, Tez no: 344785) [Sosyoloji] yüksek lisans

YAVUZ Muhammed Emir, (2013), Terör bağlamında dinde sapma davranışları; Hariciler ve Hizbullah karşılaştırması, Turgut Özal Üniversitesi, SBE, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD, Ankara. (Danışman: Mahmut Akpınar, Tez no: 345951) [Siyasal Bilimler] yüksek lisans

 

Doktora

AYCAN Nihat, (1991), Suçun sosyolojik açıdan temellendirilmesi üzerine bir deneme, İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul. (Danışman: Korkut Tuna, Tez no: 10915) [Sosyoloji] doktora

İSEN Galip Beygü, (1995), Saldırganlık kuramları ve basında cinayet haberleri, Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara. (Danışman: Barlas Tolan, Tez no: 41115) [Kamu Yönetimi, Psikoloji] doktora

MUTLUER Ferhan, (1999),  Ekoloji-suç ilişkisi: Konya örneği, Hacettepe Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Tülin İçli, Tez no: 81895) [Sosyoloji] doktora

FERT İsmail, (2007), Sosyal politika ve suç ilişkisi – ülkemiz suç profili açısından genel bir değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, İzmir. (Danışman: Coşkun Saraç, Tez no: 208959) [Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri] doktora

ÖZDEMİR Şener, (2007), Adi suçlar ile terör suçları arasındaki ilişkinin sosyo kültürel açıdan incelenmesi, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyal Antropoloji ABD, Ankara. (Danışman: Zafer İlbars, Tez no: 208221) [Antropoloji] doktora

KUL Mehmet, (2009), Toplumda suça ilişkin korkunun yapılaşması, Ankara Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Aytül Kasapoğlu, Tez no: 250228) [Sosyoloji] doktora

ÇETİN Didem, (2010), A study of fear of crime in two districts of Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Ankara. (Danışman: Kayhan Mutlu, Tez no: 262770) [Sosyoloji] doktora

GÖK Murat, (2010), Aşiret tarzı kapalı toplum iletişim modelinde oluşan şiddet suçlarının nedenleri ve ortadan kaldırılmasına yönelik halkla ilişkiler uygulamaları: Diyarbakır örneği, Marmara Üniversitesi, SBE, İletişim Bilimleri ABD, İstanbul. (Danışman: Melda Cinman, Tez no: 273518) [Halkla İlişkiler] doktora

ÖZCAN Yavuz, (2011), İşlenen suçlara karşı verilen cezaların caydırıcılığının liseli gençler üzerindeki etkisi, Uludağ Üniversitesi, SBE, Sosyoloji ABD, Bursa. (Danışman: Fügen Berkay, Tez no: 294831) [Sosyoloji] doktora

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele/Look

 1. Emek ZEYREK-­RİOS, (2018) Experiential Aspects of Crime: A Narrative Approach. University of Huddersfield, England.  (Doctoral thesis)