Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II): Türkiye’de 1983-2013 Yılları Arasında Yazılan Suç Bilim (Kriminoloji) Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1307-0851

turkiyede_kriminolojinin_tarihi_2_kapak

Dinler, V. (2016), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (II): Türkiye’de 1983-2013 Yılları Arasında Yazılan Suç Bilim (Kriminoloji) Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 31, ss. 

— ÖZET — 

Türkiye’de kriminolojinin tarihinden söz edebilmek için, bu alanda yapılan tez çalışmalarının da ele alınması gerekir. Suç bilim ile ilgili tezler incelendiğinde, bu konuyla sosyal bilimler dışında, tıp ve fen bilimlerinden araştırmacıların da yoğun olarak ilgilendikleri gözlenmektedir. Türkiye’de kriminoloji ile ilgili asıl sorunun, bu konuya ilgi duyulup duyulmamasından çok bu çalışmaların kurumsal bir niteliğe bürünememesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma, CHD’nin 29. sayısında yayınlanan “Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (Var mıdır?)” makalesinin devamı olarak tasarlanmıştır. Çalışmada kullanılan yöntem ve üslup farklılığı, iki konunun farklı yazılar olarak yayınlanmasını gerektirmiştir. 1983-2013 yılları arasında Türkiye üniversitelerinde yazılan ve YÖK veri tabanında kayıtlı bulunan 690 adet tez, SPSS programı kullanılarak, çeşitli analizlere tabi tutulacaktır. Böylelikle Türkiye’de lisansüstü kriminoloji çalışmaları deskriptif bir biçimde anlatılacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

kriminoloji, kriminoloji tezleri, suç konusunda tezler, lisansüstü tezler, Türkiye kriminoloji tarihi.

A Quantitate Analysis of Criminological Theses in Turkey Submitted between 1983 and 2013

Dinler, V. (2016) “A Quantitate Analysis of Criminological Theses in Turkey Submitted between 1983 and 2013”, Journal of Criminal Law, Issue 31, pp.

— ABSTRACT —

In order to talk about the history of criminology thoroughly, one has to take into account the graduate theses in the field. A preliminary observation shows us that medicine and natural science scholars are interested in crime researches as well as social scientists. It is understood that the main problem of criminology in Turkey is the lack of institutionality rather than the lack of academic interest. This paper is designed as the second part to the article “History of Criminology in Turkey” and thus takes the issue where “The Past, Present and Future of Criminology (is there?)” left it. The difference of methodology and approach required the presentation of the work in two separate articles. 690 graduate theses on criminological studies submitted to universities of Turkey and archived by the CoHE between 1983 and 2013 will be analyzed with the aid of SPSS.

— KEY WORDS — 

criminology, theses on criminology, theses on crime, graduate theses, history of criminology in Turkey

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Toggle content goes here, click edit button to change this text.