1982 Anayasası Yasama Organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi indir / Download article

ISBN: 978-605-74072-3-8

Dinler, V. (2022), “1982 Anayasası Yasama Organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi”, Anayasa Hukuku, (ed.) İhsan Kamalak ve Fatma Duygu Bozkurt, Kaf Kitap Kafe Yayınları, Denizli, ss. 195-225.

YASAMA KAVRAMI

Normların ve Parlamentonun Yetkilerinin Çeşitliliği

Yasama İşlevinin Özellikleri

YASAMA ORGANIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Yasama Organının Evrimi

Yasama organlarının yapısı

Yasama organlarının birimleri

Başkanlık Divanı

Komisyonlar

Siyasi Parti Grupları

Danışma Kurulu

TBMM İdari Teşkilatı

Yasama organlarının işleyişi

Yasama Organının İşleyişine İlişkin Tanımlar

Yasama Organının İşleyiş Yöntemi (Yasama İşlemleri)

YASAMA ORGANLARININ İŞLEVİ

Yasama İşlevi

Mali İşlev (Bütçe Hakkı)

Hükümetin Denetlenmesi İşlevi

Bilgi edinme mekanizmaları

Görevden alma mekanizmaları

Araştırma ve görüş bildirme mekanizmaları

Yargısal işlev 

İdari İşlev

Yasamanın Çağdaş İşlevleri

YASAMA ÜYELİĞİ VE YASAMA GÜVENCELERİ

Milletvekilliği

Seçilme yeterliliği ve milletvekilliği sıfatının kazanılması

Milletvekilliğinin sona ermesi ve düşmesi

Milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler

Milletin temsili

Yasama Bağışıklıkları

Yasama (Kürsü) sorumsuzluğu

Yasama Dokunulmazlığı (Yargı bağışıklığı)

KAYNAKLAR

Introduction to Constitutional Law: Constitution and Constitutionalism

Dinler, V. (2022), “1982 Constitution Legislature: Turkish Grand National Assembly”, Constitutional Law, (ed.) İhsan Kamalak ve Fatma Duygu Bozkurt, Kaf Kitap Kafe Publishing, Denizli, pp. 195-225.

THE CONCEPT OF LEGISLATION

Diversity of Norms and Powers of Parliament

Features of the Legislative Function

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE LEGISLATIVE BODY

Evolution of the Legislature

Structure of the legislatures

Units of legislative bodies

Presidency Council

Commissions

Political Party Groups

Advisory Board

Administrative Organization of the Turkish Grand National Assembly

The functioning of the legislatures

Definitions Regarding the Functioning of the Legislature

Working Methods of the Legislature (Legislative Transactions)

FUNCTION OF LEGISLATIVE BODIES

Legislative Function

Fiscal Function (Budget Right)

The Oversight Function on the Government

Information retrieval mechanisms

Dismissal mechanisms

Research and statement of opinion mechanisms

Judicial function

Administrative function

Contemporary Functions of Legislature

PARLIAMENTARY MEMBERSHIP AND PARLIAMENTARY IMMUNITIES

Parliamentary Membership

Eligibility to be elected

Termination of the membership

Activities incompatible with membership

Representation of the nation

Parliamentary Immunities

Legislative irresponsibility

Parliamentary Immunity (Immunity from Jurisdiction)

REFERENCES

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Arsel İlhan, Anayasa Hukuku (Demokrasi), Doğuş Matbaacılık, Ankara, 1964.

Bulmer Elliot, Bicameralism, International IDEA, Stockholm, 2017.

Erdoğan Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Hukuk, Ankara, 9. Baskı, 2016.

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 1, Ekin, Bursa, 2011.

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin, Bursa, 2. Baskı, 2018.

İba Şeref, Parlamento Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

Keskinsoy Ömer, Yasama Sorumsuzluğu, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007.

Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, Ankara, 21. Baskı, 2021.

Tahiroğlu Bülent ve Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul, 10. Baskı, 2014.

Tanör Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 20. Baskı, 2011.

Teziç Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 13. Baskı, 2013.

Toprak Eren, “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle Kamu İhalelerinin Hukuki Rejimi Düzenlenebilir mi?”, Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi – Kamu Hukukçuları Platformu VIII. Toplantısı Tam Metin Bildiri Kitabı, (ed.) Oktay Uygun ve Egemen Esen, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss. 325-342.

Yücel Bülent, Temsili Demokratik Sistemde Yasama Erki ve Kural Koyma Faaliyetinin Belirleyicileri, Adalet, Ankara, 2018

https://www.tbmm.gov.tr/ParlamentoTerimleriSozluk

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look