Anayasa Hukukuna Giriş: Anayasa ve Anayasacılık

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi indir / Download article

ISBN: 978-605-74072-3-8

Dinler, V. (2022), “Anayasa Hukukuna Giriş: Anayasa ve Anayasacılık”, Anayasa Hukuku, (ed.) İhsan Kamalak ve Fatma Duygu Bozkurt, Kaf Kitap Kafe Yayınları, Denizli, ss. 7-53.

DEVLET, EGEMENLİK VE EGEMENLİĞİN KAYNAĞI

Devletin Ortaya Çıkışı

Egemenlik 

Egemenliğin Kaynağı

ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ 

Avrupa’da Aydınlanma ve Sanayi Devrimi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuruluşu ve Anayasa Devrimi

Anayasal İlkeler ve Anayasacılığın Amacı

ANAYASA KAVRAMI 

Anayasanın Anlamı

Normlar Hiyerarşisi ve Anayasanın Üstünlüğü  

Anayasanın Yapımı: Kurucu İktidar 

Anayasa yapma ihtiyacı

Kurucu İktidar 

Anayasa yapma yöntemleri

Anayasanın Değiştirilmesi

Anayasanın İçeriği ve Sistematiği

Devlet Örgütlenmesi ve Siyasal Toplumun Şekillendirilmesi

Temel Haklar ve Özgürlükler 

Anayasalarda yer alan diğer konular 

Anayasanın Sistematiği

ANAYASANIN İŞLEVİ, YORUMU VE UYGULANIŞI 

Anayasanın Üç Yönü  

Anayasanın Yorumlanması

Anayasanın Uygulanması

KAYNAKLAR  

Introduction to Constitutional Law: Constitution and Constitutionalism

Dinler, V. (2022), “Introduction to Constitutional Law: Constitution and Constitutionalism”, Constitutional Law, (ed.) İhsan Kamalak ve Fatma Duygu Bozkurt, Kaf Kitap Kafe Publishing, Denizli, pp. 7-53.

THE STATE, SOVEREIGNTY AND THE SOURCE OF SOVEREIGNTY

Emergence of the State

Sovereignty

Source of Sovereignty

CONSTITUTIONAL THOUGHT

Enlightenment and Industrial Revolution in Europe

The Founding of the United States and the Constitutional Revolution

Constitutional Principles and Purpose of Constitutionalism

THE CONCEPT OF CONSTITUTION

Meaning of the Constitution

The Hierarchy of Norms and the Supremacy of the Constitution

The Making of the Constitution: The Constituent Power

The necessity to make a constitution

The Constituent Power

Constitution making methods

Amending the Constitution

Content and Systematics of the Constitution

State Organization and Shaping Political Society

Fundamental Rights and Freedoms

Other issues included in the constitutions

Systematics of the Constitution

FUNCTION, INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE CONSTITUTION

Three Aspects of the Constitution

Interpretation of the Constitution

Implementation of the Constitution

REFERENCES

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Ağaoğulları Mehmet Ali, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitabevi, Ankara, 2020.

Ağaoğulları Mehmet Ali ve Levent Köker, İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitabevi, Ankara, 2004.

Ağaoğulları Mehmet Ali ve Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral-Devlete, İmge Kitabevi, Ankara, 2013.

Ağaoğulları Mehmet Ali ve Levent Köker, Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Kitabevi, Ankara, 2018.

Ağaoğulları Mehmet Ali, Filiz Çulha Zabcı ve Reyda Ergün, Kral-Devletten Ulus-Devlete, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.

Ağaoğulları Mehmet Ali, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi, Ankara, 2020.

Bilchitz David et.al, Assessing the Performance of the South African Constitution, International IDEA, Stockholm, 2016.

Bodin Jean, “Devlet Üzerine Altı Kitap’tan Seçme Parçalar”, (çev. Özer Ozankaya), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Seçilmiş Yazılar, (der. Mete Tunçay), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.

Böckenförde Markus, Nora Hedling and Winluck Wahiu, A Practical Guide to Constitution Building, International IDEA, Stocholm, 2011.

Bulmer Elliot, What is a Constitution? Principles and Concepts, International IDEA, Stockholm, 2017.

Çelik Russel Özge, “Amerikan Federalistleri: Anayasal Demokrasinin Kurumsallaşması”, Siyasal Düşünceler Tarihi, (ed. H.E. Beriş ve F. Duman), Orion Kitabevi, Ankara, 2016, ss. 609-636.

Eravcı Burcu Esra, “Hitit Kralının Saray Muhafızları: LúMešMešedi”, Medeniyet ve Toplum, C. 2, S. 2, 2018, ss. 73-88.

Erdoğan Mustafa, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 13. Baskı, 2017.

Eroğul Cem, Anatüzeye Giriş, İmaj, Ankara, 7. Baskı, 2004.

Goodkind Daniel, “The Astonishing Population Averted by China’s Birth Restrictions: Estimates, Nightmares, and Reprogrammed Ambitions”, Demography, S. 54, 2017, s. 1375-1400.

Gözler Kemal, Kurucu İktidar, Ekin, Bursa, 1998.

Gözler Kemal, Devletin Genel Teorisi, Ekin, Bursa, 2007.

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 1, Ekin, Bursa, 2011.

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C. 2, Ekin, Bursa, 2011.

Gözler Kemal, İnsan Hakları Hukuku, Ekin, Bursa, 2017.

Gözler Kemal, “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme (Versiyon 4)”, http://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-v4.pdf (30 Mayıs 2016)

Hudson Alexander, “When Does Public Participation Make a Difference? Evidence From Iceland’s Crowdsourced Constitution”, Policy and Internet; June 2018; 10:2, s. 185-217.

Kaboğlu İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), Legal, İstanbul, 16. Baskı, 2021.

Kapani Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 9. Baskı, 1997.

Köroğlu Kemalettin, Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Perslere Kadar, İletişim, İstanbul, 2013.

Landau David, Suistimalci Anayasacılık, (çev. İzzet Eroğlu), Astana Yayınları, Ankara, 2019.

Metin Sevtap, Magna Carta ve Sened-i İttifak’tan Bugüne, Oniki Levha, İstanbul, 2018.

Metin Yüksel, Anayasanın Yorumlanması, Asil Yayınevi, Ankara, 2008.

Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, (çev. Fehmi Baldaş), Hiperlink, 2011.

Oder Bertil Emrah ve Osman Korkut Kanadoğlu, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2008.

Özbudun Ergun, Türkiye’de Demokratikleşme Süreci: Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

Patterson Thomas E., The American Democracy, McGraw Hill, New York, 7. Baskı, 2005.

Sander Oral, Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e, İmge Kitabevi, Ankara, 4. Baskı, 1995.

Saygın Engin, Constitutional Law in a Nutshell, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.

Shwemer Daniel, “Tanrılar Kültü, Büyü Ritüeli ve Ölülerin Bakımı”, Hititler: Bir Anadolu İmparatorluğu, (haz. Meltem Doğan Alparslan ve Metin Alparslan), YKY, İstanbul, 2. Baskı, 2020, ss. 219-228.

Şenel Alâeddin, İlkel Toplumdan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Bilim ve Sanat, Ankara, 1997.

Şirin Tolga ve Erkan Duymaz, “Sınırlı İktidardan Uzatmalı Başkanlığa: Devlet Başkanlığı Dönem Sınırlamaları Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Anayasa Hukuku Dergisi, C. 10, S. 19, 2021, ss. 27-92.

Tanör Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 20. Baskı, 2011.

Taşdöğen Salih, “Temsilsiz Vergi Olmaz İlkesi Bağlamında Magna Carta’ya Farklı Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Y. 2021/2, S. 40, ss. 120-142.

Teziç Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 13. Baskı, 2013.

Tunaya Tarık Zafer, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, Araştırma Eğitimim Ekin Yayınları, İstanbul, 5. Baskı, 1982.

Turhan Mehmet, Anayasa Hukukunda Kelsenci Temalar, Hukuk, Ankara, 2017.

Uygun Oktay, Devlet Teorisi, Oniki Levha, İstanbul, 2014.

Vergin Nur, Siyasetin Sosyolojisi Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, İstanbul, 13. Baskı, 2015.

Wheare K.C., Modern Anayasalar, (çev. Mehmet Turhan), Değişim Yayınları, İstanbul, 2. Baskı, 1984.

Açıklamalı Amerika Birleşik Devletleri Anayasası (https://tr.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/91/abd-anayasasi.pdf)

https://www.parlament.ch/en/%C3%BCber-das-parlament/how-does-the-swiss-parliament-work/Rules-governing-parliamentary-procedures/federal-constitution

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008?lang=en.

https://www.idea.int/

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look