Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği)

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISBN: 978-975-8657-60-

Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar

Dinler, V. (2010), “Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları”, Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, (ed. S. Özeren, M.A. Sözer ve O.Ö. Demir), Polis Akademisi Yayınları, Ankara, ss. 189-218.

— ÖZET — 

Sınıraşan bir suç türü olan insan ticareti yasadışı olmakla birlikte, dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın bir kazanç elde etme yolu olarak görülmektedir. İnsan ticareti birçok uluslararası sözleşmede yasaklanmış ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da suç olarak düzenlenmiştir. İnsan ticareti önemli ölçüde cinsel sömürü amaçlı yapılmakta; bu suçu işleyen kimseler büyük kazançlar elde ederken; mağdurlar büyük fiziksel ve psikolojik yıkım ile seks köleliğine zorlanmaktadır. Bu çalışma, 2007–2008 yılları arasında Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonları sonucu, insan ticareti mağduru olduğu tespit edilen (Gürcistan ve Azeri uyruklu) 14 kadın ile yapılan görüşmelere ve belge incelemesine dayanmaktadır. Görüşmelerde suç mağdurlarının sosyal ve ekonomik durumları ile insan ticareti suçunun nasıl gerçekleştiği belirlenmek istenmiştir. Isparta örneğinde insan ticareti suçuyla mücadelede yaşanan teknik ve hukuki sorunlar tespit edilerek, çözüm önerileri sunulmuştur.

— ANAHTAR KELİMELER — 

insan ticareti, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti, insan ticareti mağdurları, insan ticaretinde yöntemler

Methods and Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation

Dinler, V. (2010), “Methods and Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation”, Transnational Crimes Local to Global, (ed. S. Özeren, M.A. Sözer and O.Ö. Demir), Polis Akademisi Publishing, Ankara, pp. 189-218.

— ABSTRACT —

As a transnational type of crime, human trafficking is a widespread method used for illegal profiteering in Turkey and the world. Human trafficking is prohibited in international conventions as well as in the Turkish Penal Code of 5237. Human trafficking has traditionally been associated with sexual exploitation. Traffickers profit large amounts of money, while victims are forced into sexual slavery through physical and psychological abuse. This paper is based on the information gathered during operations against human trafficking by Crime Investigation Unit of Isparta Police Department between 2007 and 2008. We interviewed fourteen Georgian and Azerbaijani women who were identified as victims of trafficking. The interview addressed the social and economic profiles of victims and methods of trafficking. The legal and technical handicaps in combating human trafficking were explained, and some suggestions were drawn.

— KEYWORDS — 

human trafficking, human trafficking for sexual exploitation, victims of human trafficking, methods of human trafficking

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Arslan, Ç., Temel, İ., Aydın, Y., Şen, Y.F., Doğan, K. ve Bacaksız, P. (2006), Türkiye’de İnsan Ticareti ile Mücadelede Yasa Uygulama ile İlgili Stratejik Bir Yaklaşım (Rapor), IOM Uluslar arası Göç Örgütü, Ankara.

Beşpınar, U. ve Çelik K. (2009), “İnsan Ticaretinin Görünen Yüzü: Türkiye’de Farklı Sosyal Aktörlerin Seks Ticaretine Bakışı”,  Uluslararası Davraz Kongresi, 24–27 Eylül 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss. 2789–2800.

Bozatay, Ş.A. (2009), “İnsan Ticaretinde Dezavantajlı Gruplar: Kadın ve Çocuk Ticareti”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24–27 Eylül 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss. 2761–2773.

Cockburn, A. (2003), “21. Yüzyılın Köleleri”,  National Geographic Türkiye, (Eylül).

Değirmenci, O. (2006), “Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 67, ss. 57–95.

Department of State, (2009), Trafficking in Persons Report, (June), (erişim adresi: http://www.state.gov/ documents/ organization/ 123357.pdf, erişim tarihi: 1 Kasım 2009).

Derks, A. (2000), Combating Trafficking in South-East Asia: A Review of Policy and Programme Responses, IOM, Geneva Switzerland.

Erdal, H. (2008), “Organize Bir Suç Türü Olarak İnsan Ticareti ve Türkiye Örneği”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 10, S. 2, ss. 79–90.

Hakeri, H. (2004). “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları (TCK. 201/a ve 201/b)”, KHukA, S. 1, ss. 1–17.

Koca, M. (2003). “İnsan Yağması (Sömürüsü) Suçu (TCK m.201b)”, AÜHFD, C. 52, S. 2, ss. 141–172.

Kocasakal, Ü. (2003), “İnsan Ticareti Suçu (TCK 201/b)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, ss. 39–79.

Serbes, M.K. (2009), “Trendi Hızla Yükselen Suç Ekonomisinde Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti: Türkiye Örneği”, Uluslararası Davraz Kongresi, 24–27 Eylül 2009 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss. 2744–2760.

Sınar, H. (2002), “İnsan Ticareti Suçu”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S. 2, ss. 182–186.

Yenidünya, A. C. (2007). İnsan Ticareti Suçu (TCK. m. 80), Ankara: Turhan Kitabevi.

2007 Yılı Türkiye İnsan Ticareti İle Mücadele Raporu, (erişim adresi: http://www. countertrafficking.org/pdf/yearbook_2007_tr.pdf, erişim tarihi: 1 Kasım 2009).

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=10722&p =5&rid=2, (erişim tarihi: 1 Kasım 2009)

http://www.ikgv.org/sws_dosyalar/seks_isciligi_genel.pdf, (erişim tarihi: 1 Kasım 2009).

http://www.stargazete.com/guncel/fuhus-minibusune-soba-kurmuslar-haber-92550.htm (erişim tarihi: 1 Kasım 2009)

http://www.state.gov/documents/organization/123365.pdf, (erişim tarihi: 1 Kasım 2009).

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf, (erişim tarihi: 1 Kasım 2009).

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

 

 1. Elif AKTAŞ ve Ferit Arda ARICA, (2020), “İnsan Ticaretinin Cinsel Sömürü Boyutu: Cinsel Sömürü Karşıtı Kampanya Afişleri Üzerine İnceleme”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 292- 325.
 2. Burak TUĞ, (2020), “İnsan Ticareti ile İlgili Vatandaşların Bilinçlendirilmesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Rolü”, Göç Araştırmaları Dergisi, C. 6, S. 1, ss. 36-59.
 3. Halil Kaya ŞEKER ve Sevgi ŞEKER, (2018), “Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm“, Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, S. 2, ss. 35-49.
 4. Omur KAYA and Edna EREZ, (2017), “Migration, Agency, and the Sex Industry: Practitioners’ Perspectives on Foreign Sex Workers in Turkey”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, September. [SSCI]
 5. Uğur ERSOY, (2016), “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK M. 117)“, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 24, ss. 335-399.
 6. Emel BAYKAL BENLİOĞLU, (2014), “Hukuki Açıdan Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti”, Türkiye’ de İnsan Ticareti Mağdurları, (ed.) Osman Seyhan ve Alper Akgül, Adalet Yayınevi, ss. 77-116.
 7. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 8. Bahar GÖKMERDAN ve Hilal CECANPINAR, (2012), “Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti”, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,  27-28 Nisan 2012, Ankara, C. 1, ss.  203-216.
 9. Bersu RENK ve Oğuzhan Ö. DEMİR, (2011), “İnsan Ticareti ve Yasal Düzenlemeler: Eski Sorunlar, Yeni Çözümler”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 13, S. 1, ss. 51 – 71.

 1. Gürbüz Akhan BOLAT, (2013), Berdel Töresi ve İnsan Ticareti, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Roya ADIGOZALOVA (2020), Türk Ceza Hukukunda ve Azerbaycan Ceza Hukukunda İnsan Ticareti Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul (yüksek lisans tezi)
 3. Cavidan YEMEZ, (2019), İnsan Ticareti Suçu, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)
 4. Ebru ÇORBACI, (2016), Comparison of Life Satisfactıon and Mental Status between Nıght Club and State Agency Women Workers in TRNC, Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa-KKTC. (yüksek lisans tezi)
 5. Gülşah KORKUSUZ, (2014), İnsan Ticareti Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Hilal CECANPINAR, (2014), Devletin Evrensel Yargı Yetkisi ve Uluslararası Hukuk, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 7. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 8. Sinan AYDOĞDU, (2012), Türkiye’de İnsan Ticareti Suçu ve Polisin Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ile Mücadelesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)