Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1301-8779

pbd1

Dinler, V. (1999), “Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması”, Polis Bilimleri Dergisi, C.1, S. 3, ss. 49-59.

— ÖZET —

Bu makalede, devletin ortaya çıkışından başlayarak, tarihsel süreçte iç ve dış güvenliği sağlayan ve devletin baskı aracı olan silahlı güçlerin, modern devlette ordu ve polis olarak ayrılışı ele alınacaktır. Toplum sözleşmesi düşüncesinin yeterince açıklama getiremediği ilk monarkların nasıl ortaya çıktığı meselesi ve bunda silahlı güçlerin rolü cevaplanmak istenmiştir. Özel mülkiyetin ortaya çıkışı, toplumun organik dayanışmaya geçişi ve devletin bir kurum olarak ortaya çıkışına felsefi açıdan bakılacaktır. Son olarak ilk polis örgütünün ne zaman ve niçin kurulduğuna yönelit, kapitalizm, sanayi devrimi, üçüncü dalga ve işçi sınıfı bağlamında cevap aranacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

devlet, devlet ve silahlı güçler, devlet ve anarşi, ordu-polis ayrımı, silahlı güç olarak polis

The State Paradigm and the Establishment of the Police

Dinler, V. (1999), “The State Paradigm and the Establishment of the Police”, Turkish Journal of Police Studies, Vol.1, Issue 3, pp. 49-59. 

— ABSTRACT —

In this paper, the starting point of which is the existence of the state, the progress of armed forces –the internal and external security guards of the state throughout the history – which worked as a pressure force of the state and separated as army-police in modern states.
In the beginning, how the first monarchs have appeared, the role of armed forces in that appearance and why the idea of social contract did not give an adequate explanation on the existence of state will be answered. The occurrence of private ownership, the transition to organic cooperation by society and the presence of the state as an institution will be examined in order and from the philosophical point of view.
The last topic which is dealt with is when and why the first police organization might have been established. In connection with this capitalism, the industrial revolution, third wave society, and labour class will be mentioned.

— KEYWORDS — 

State, state and armed forces, state and anarchy, separetion of army-police, military identity of police

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

AĞAOĞULLARI Mehmet Ali   (1994)  Kent Devletinden İmparatorluğa, Ankara, İmge

AYDIN Ahmet H.   (1996)  Polis Meslek Hukuku, Ankara

BOZKURT Gülnihal    (1996)  Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi -Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci (1839-1939)-, Ankara, Türk Tarih Kurumu

CERRAH İbrahim   “Güvenlik Hizmetleri ve Demokratikleşme: Demokratikleşmenin Güvenlik Hizmetlerine Yansımasında İngiltere Örneği ve Türk Polisinin Çağdaş Yapılanması İçin Alınabilecek Dersler” Polis Bilimleri Dergisi, Ağustos 1998, c.1, sayı-2

ENGELS Friedrich   (1992)  Ailenin, Özel Mülkiyeti ve Devletin Kökeni, çev: Kenan Somer, Ankara, X.: Sol

FINDIKLI Remzi   (1993)  İngiliz Polis Teşkilatı (Personel Yönetimi Açısından), Ankara

FORTI Agusto, MAYOR Frederic  (editörler)  (1997)  Bilim ve İktidar, çev: Mehmet Küçük, Ankara, IV.: Tübitak

GIMPLE Jean   (1997)  Ortaçağda Endüstri Devrimi, çev: Nazım Özüaydın, Ankara, IV.: Tübitak

HAYEK Friedrich   (1996)  Hukuk, Yasama ve Özgürlük c.1 Kurallar ve Düzen Adaletin ve Politik İktisadın Liberal İlkelerinin Yeni Bir İfadesi, çev: Atilla Yayla, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür yay.

HAYEK Friedrich   (1996)  Hukuk, Yasama ve Özgürlük c.3 Özgür Bir Toplumun Siyasi Düzeni, çev: Mehmet Öz, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür yay.

GWARTNEY James D., STROUP Richard L.   (1996)  Temel Ekonomi, çev: Yıldıray Arsan, Ankara, Liberal Düşünce Topluluğu

HOBBES Thomas   (1995)  Leviathan, çev: Semih Lim, İstanbul, II.: YKY

KAPANİ Münci   (1997)  Politika Bilimine Giriş, İstanbul, IX.: Bilgi

KAVGACI H. İbrahim  “Polis Organizasyonunda Demokratik Değişim: Bağımsız Bir Polis Şikayet Sistemi ve Halkın Polisliğe Katılımı” Polis Bilimleri Dergisi, Nisan 1997, c.1, sayı-1

KENNEDY Paul   (1996)  Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri (1500’lerden 2000’e Ekonomik Değişme ve Askeri Çatışmalar), çev: Birtane Karanakçı, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür yay.

KILIÇBAY M. Ali   “Devlet Yeniden Yapılanmalı” Doğu Batı Dergisi, Kasım 1997, sayı-1 (Devlet), II. bası

KOCAOĞLU A. Mehmet      (1998)  Anayasa Hukuku, Ankara

LANDES David  (editör) (1995)  Kapitalizmin Doğuşu, çev: Süleyman Gündüz, İstanbul, İnsan

Le CLERE Marcel   (1976)  Polis Örgütü, çev: Yaşar İlksavaş, İstanbul, Gelişim

Mc NEILL William H.   (1994)  Dünya Tarihi, çev: Alaeddin Şenel, Ankara, III.: İmge

MOOERS Colin   (1997)  Burjuvazi-Avrupa’nın Kuruluşu, çev: B.Sina Şener, Ankara, Dost

MUMCU Ahmet   (1992)  İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Savaş

OPPENHEIMER Franz   (1997)  Devlet, çev: Alaeddin Şenel, Yavuz Sabuncu, İstanbul, Engin

ORTAYLI İlber   “Devlete Nasıl Bakılmalı” Doğu Batı Dergisi, Kasım 1997, sayı-1 (Devlet), II. bası

POGGI Gianfranco   (1991)  Çağdaş Devletin Gelişimi (Sosyolojik Bir Yaklaşım), çev: Binnaz Toprak, Şule Kut, İstanbul, Hürriyet Vakfı yay.

SANDER Oral   (1995)  Siyasi Tarih c.1İlkçağlardan 1918’e, Ankara, IV.: İmge

ŞAFAK Ali   (hazırlayan)  (1998) Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı Polisin El Kitabı, Ankara

ŞENEL Alaeddin   (1990)  Siyasal Düşünceler Tarihi Tarih Öncesinde İlkçağda Ortaçağda ve Yeniçağda Toplumsal ve Siyasal Düşünüş, Ankara, III.: V yay.

ŞENEL Alaeddin   (1997)  İlkel Toplumdan Uygar Topluma Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların Etkileşimi, Ankara, V.: Bilim Sanat

TANİLLİ Server   (1996)  Devlet ve Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş), İstanbul, VIII.: Çağdaş

TANİLLİ Server   (1997)  Uygarlık Tarihi, İstanbul, X.: Çağdaş

YAŞAR Yılmaz   (1996)  Açıklamalı Polis Meslek Hukuku, Ankara, II. bası

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Yusuf KILIÇ ve Elvan ESER, (2019), “Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin Bir Faktör Olarak Din”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 519-544.
  2. Elvan ESER ve Yusuf KILIÇ, (2019), “Dinin Nizam Verici ve Toparlayıcı Yapısının Mezopotamya İlk Kent Devletleri’nin Kuruluşundaki Tesiri”, I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 25-27 Nisan 2019, Nevşehir, ss. 511-529.
  3. Ayşegül KARS KAYNAR, (2018), “Withering constitutional state?: Recent “police state” discussions in Turkey“, Research and Policy on Turkey, Vol. 3, Is. 1 (Constitutional Law and State in Turkey: Institutions and Procedures), pp. 90-102.

  1. Serdar EKİNCİ, (2011), Devletin Dönüşümünün Güvenlik Alanına Yansıması: Türkiye’de Güvenlik Yönetişimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora tezi)
  2. Fatih BEREN, (2010), İç Güvenlik İstihbaratında Saydamlık-Etkililik İlişkisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetim Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
  3. Ayşe Nur TANRIVERDİ AYDIN, (2019), Vergi ve Demokrasi İlişkisi: Türkiye Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
  4. Evrim KARA, (2016), Devlet-Kolluk İlişkisi Kapsamında Jandarma ve Türk Jandarması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Ankara (yüksek lisans tezi).
  5. Elvan ESER, (2014), Eski Yakındoğu’da Din-Siyaset İlişkisiPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Denizli (yüksek lisans tezi)
  6. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
  7. Hakan BENER, (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Polis Kaynaklı İnsan Hakları İhlalleri ve Çözüm Önerileri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi).