Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme

Veysel Dinler, Şakir Şahin ve Çetin Lütfi Baydar

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1303-6793

adli bilimler 6

Dinler, V.; Şahin, Ş. ve Baydar, Ç.L. (2006), “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 50-57. 

— ÖZET — 

 

Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibarı ile başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetler ile karşılaşmaktadır. Büyük bir çoğunluğunun can kaybına neden olduğu doğal afetlerde yaklaşık 100 yıllık bir süre zarfında 350.000 bina tamamen çökmüş ya da ağır hasar görmüş, 80.000’in üzerinde insanımız hayatını kaybetmiştir. Dünya çapında sadece 2002 yılında 11.000 insan hayatını kaybetmiş ve 55 milyar Amerikan Doları maddi kayıp meydana gelmiştir. Doğal afetler sonrasında çok sayıda insan sağ ya da yaralı olarak kurtarılmıştır.            Yaşanan doğal afetler sonrası, arama kurtarma ile ilgili önemli bilgi birikimleri oluşmuş ve teknolojik ilerlemeler sağlanmıştır. Felaket kurbanlarının aranması ve kurtarılmasına yönelik olarak; coğrafi bilgi sistemleri, görme-duyma cihazları, jeoradar (Ground Penetration Radar: GPR) ve afet türüne göre çeşitli jeofiziksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin kullanılması sayesinde deprem, çığ, heyelan, sel gibi afetlerde daha fazla insanın sağ kurtarılması ya da kayıpların yerlerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde çok sayıda cesedin enkaz ile birlikte denize döküldüğü yönündeki haberler,  toplum üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Yüzlerce insan kayıp olarak değerlendirilmiştir.

Doğal afetlerin yanı sıra, insan ve teknoloji unsurlu facialarda toplu ölüme maruz kalmış bireylerin adli ve tıbbi kimliklerinin kesin olarak tespit edildikten sonra defnedilmesi esastır. Felaket kurbanlarının kimliklendirilmesi (Disaster Victim Identification: DVI), sosyolojik açıdan önemli olduğu kadar, bireyin ölümünden kaynaklanan hukuki problemlerin çözümü için de gereklidir.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Doğal Afet, felaket kurbanı, deprem, sel baskını, kurtarma, DVI, DVI timi.

The Location and Identification of Disaster Victims

Dinler, V.; Şahin, Ş. ve Baydar, Ç.L. (2007), “The Location and Identification of Disaster Victims”, Turkish Journal of Forensic, Vol. 6, No. 2, pp. 50-57. 

— ABSTRACT —

 

Turkey has been subjected to several natural disasters, mainly earthquakes, due to geographical features. In our country, 350.000 buildings collapsed or heavily damaged and more than 80.000 people died in these natural disasters during the last century. Only in 2002, more than 11.000 people died and 55 billion dollars lost worldwide. Several people have also been rescued alive or wounded from various natural disasters.

The technologies for searching and rescuing of victims are being evolved drastically in the last few decades. Such technologies include geographic information systems, monitoring and detection devices, Ground Penetration Radar (GPR) and other various geophysical methods. Many victims may be rescued or location of corpses may be determined using these advanced technologies. Not only rescuing victims but also the determination of corpse location is critical in disasters. In the Gölcük Earthquake occurred on August 1999 in Turkey, it is reported that hundreds of corpses could not be identified and lost within the ruins, which deeply and negatively affected the Turkish society.

Therefore, disaster victims’ identification (DVI) from large-scale disasters is important from social, juridical and medical point of views.

— KEY WORDS — 

Natural disaster, victim, earthquake, floods, rescue, DVI, DVI team.

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Zehtiye Fusun Yaşar, Elif Durukan and Erhan Buken (2018), “The Knowledge Level of Dentists in Turkey About Their Potential Role on the Disaster Victims Identification (DVI) Team“, Disaster Medicine and Public Health Preparedness: 1–6. doi:10.1017/dmp.2018.111
  2. Deren Çeker, (2016), Olay yeri inceleme ve çalışmalarında adli arkeolog ve adli antropologların rolü: Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki güncel durumAÜDTCF Antropoloji Dergisi, Sayı 32 (Aralık), ss.13-21.