Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (I): Türkiye’de Kriminolojinin Geçmiş ve Geleceği (var mıdır?)

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

ISSN: 1307-0851

turkiyede_kriminolojinin_tarihi_1_kapak

Dinler, V. (2015), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-1: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 10, S. 29, ss. 39-65

— ÖZET — 

Türkiye’de kriminolojiyle ilgili çalışmalar, 1930’lardaki üniversite reformu yıllarında başlamış olmakla birlikte, bugün yeterince gelişme gösterememiştir. Henüz lisans ve lisansüstü düzeyde bir program olmadığı gibi, birkaç araştırma merkezi dışında, kriminolojiyle ilgili kurumsallaşma gerçekleşememiştir. Son zamanlarda kriminolojiyle ilgili yayınlar çoğalırken, düzenli bir sürekli yayından söz etmek zordur.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kriminolojinin geçirdiği evreleri inceleyerek, geleceğine yönelik öngörüler ortaya koymaktır. Bu doğrultuda Türkiye’de kriminoloji öğretim, yayın, kurumsallaşma gibi yönlerden kronolojik olarak ele alınmıştır. Bu aşamada literatür ve katalog taraması yapılmıştır. İkinci olarak Türkiye’de kriminolojinin gelişmesinin önündeki engeller ve yapılması gerekenler konusunda alandan akademisyenlerle görüşmeye yapılmıştır. Esasen Türkiye’de kriminolojiye var olan ilgiye rağmen, kurumsallaşma problemleri çalışmalara ket vurmaktadır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Türkiye’de kriminoloji, kriminoloji yayınları, kriminolojinin kurumsallaşması, kriminolojinin gelişimi, kriminolojinin sorunları

The past, present and future of criminology in Turkey (is there one?)

Dinler, V. (2015), “The past, present and future of criminology in Turkey (is there?)”, Journal of Criminal Law, Vol. 10, Issue 29, pp. 39-65

— ABSTRACT —

Even though criminological studies began in the 1930s with the reformation of universities, it is difficult to argue that criminology has improved sufficiently in Turkey. This fact is proofed in part by the lack of undergraduate and graduate programs in criminology; besides, it has not seen institutionalized except in very few research centres. Recently, while the number of topical publications is on the rise, there is no regular journal focused particularly in criminology. The aim of this paper to provide foresight into the future of criminology in Turkey, evaluating its progress. Educational and institutional sides of the issue and publications will be discussed chronologically. This study will include a literature and catalogue review. Later it will examine interviews with scholars about the obstacles to criminology’s progress and will discuss what possible solutions exist. In short, despite the sufficient interest in criminology in Turkey, institutionalization problems are the most significant barrier to its development.

— KEY WORDS — 

Criminology in Turkey, criminology publications, institutionalization of criminology, progression of criminology, problems of criminology

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

Agra Cândido da, “Criminology and the Portuguese Experience of Crime”, Criminology in Europe (Newsletter of ESC), Vol. 14, No: 2, 2015, pp. 4-11.

Agra Cândido da, “Criminology at the University of Porto”, Criminology in Europe (Newsletter of ESC), Vol. 14, No: 2, 2015, pp. 12-16.

Bozbeyoğlu Alanur Çavlin (haz.), Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak (Özet Rapor), Ankara, Haziran 2009.

Colson Renaud, “(No) Criminologie À La Française: French Academic Exceptionalism” , 12th Annual Conference of the ESC Criminology of Europe: A Necessary Balance Between Freedom and Security, 12-15 September 2012, Bilbao.

Dalda Yusuf Vehbi, Bir Ömür, Bir Meslek Beyaz Bülten, Cinius, İstanbul, 2013.

Demirbaş Timur, Kriminoloji, Seçkin, Ankara, 2001.

Dolu Osman, Suç Teorileri (Teori, araştırma ve Uygulamada Kriminoloji), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.

Fişek Gürhan; Can Umut Çiner, Taner Akpınar, “Çocuk Suçluluğunda Öncü Çalışmalar ve İki Doktora Tezi (Dr. Hicri Fişek ve Dr. Naci Şensoy”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 2, 2008, ss. 17-29.

Kunter Nurullah, “Türkiye’de Suçluluğun İçtimai Amilleri (1)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 8, S. 3-4, 1951, ss. 98–121.

Sanay Büşra (röportaj yapan), “Türkiye’de Ensest Gerçeği”, CNN Türk, 27 Nisan 2015. (http://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyede-ensest-gercegi, erişim tarihi: 28.11.2015)

Sevdiren Öznur, “Between Legal Positivism and Forensic Sciences: A Comparative Perspective of the Development and Non-Development of Academic Criminology in Turkey”, 12th Annual Conference of the ESC Criminology of Europe: A Necessary Balance Between Freedom and Security, 12-15 September 2012, Bilbao.

Sözüer Adem, “Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Hakkında”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C. 2, S. 1.

Topçuoğlu Tuba, “Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı!”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXII, S. 1, 2014, ss. 363-382.

Tuğ Ayşim; Yeşim Doğan ve Hamit Hancı, “Kriminalistik Kriminoloji Değildir!”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2002, S. 2, ss. 175-181.

Yücel Mustafa Tören, “Türkiye’de Suç Bilimine Doğru”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 3, 1995, ss. 414-442.

SBF Dergisi Dizin1943–2011, (yay. haz. Tellal Erel ve diğ.), Ankara, 2012.

https://global.oup.com/academic/search?q=criminology&cc=tr&lang=en (erişim tarihi: 25 Kasım 2015)

http://hukuk.istanbul.edu.tr/cezakriminoloji/?p=6444.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuchkd/issue/archive (erişim 15 Haziran 2014)

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi (erişim tarihi: 1 Aralık 2015).

http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN536.pdf

http://mksun.mkutup.gov.tr/F (erişim tarihi: 20 Eylül 2015)

https://uk.sagepub.com (erişim tarihi: 25 Kasım 2015)

https://www.asc41.com/links/journals.html (erişim tarihi: 1 Aralık 2015).

http://www.asc41.com/links/undergradPrograms.html (erişim tarihi: 1 Aralık 2015)

http://www.esc-eurocrim.org/conferences.shtml

http://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/arastirma-merkezleri/ceza-bilimleri-kriminoloji-ve-insan-haklari-arastirma-merkezi

http://www.iku.edu.tr/4/3698/cehamer.html

http://www.kent.ac.uk/careers/criminology.htm (erişim tarihi: 1 Aralık 2015)

http://www.kriminoloji.com/KAYNAKLAR.htm (erişim tarihi: 10 Eylül 2014)

https://www.msu.edu/~dejongc/cj907/journals.html (erişim tarihi: 1 Aralık 2015).

http://www.prospects.ac.uk/options_criminology.htm (erişim tarihi: 1 Aralık 2015)

http://www.springer.com/ (erişim tarihi: 25 Kasım 2015)

http://www.tchd.org.tr/Sayfa/Index/

http://www.umut.org.tr/rakamlarla-umut-vakfi/

http://yyegm.meb.gov.tr/www/mill-egitim-bakanligi-tarafindan-2015-ylsy-kapsaminda-511-farkli-alanda-67-ulkeye-1500-burslu-ogrenci-gonderilecektir/icerik/92 (erişim tarihi: 20 Eylül 2015).

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

  1. Hakan A. Yavuz, Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik, Seçkin, Ankara, 2018
  2. Emin Artuk ve M. Emin Alşahin, Kriminoloji, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017