The Past, Present and Future of Criminology in Turkey (Is There?)

Dinler V. (2014), “The past, present and future of criminology in Turkey (is there?)”, 14th Annual Conference of the ESC (Criminology of Europe: Inspiration by Diversity), 10−13 September 2014, Prague/Czech Republic

—ABSTRACT—

Early criminological studies were started in Turkey after republic regime. Criminology courses were lectured first at Police Institute in 1937. First published articles on criminology were focused on prison researches and were comprehended as the assessments of statistical datum. Criminological researches were activated again with after liberalization period after the 1950s. First criminology institute was established in 1944 at Istanbul University. Istanbul University Institute of Criminal Law and Criminology achieved many academic organizations and activity, which is still active in Istanbul.
Nevertheless, all these achievements could not be converted into academic success. Only two issues of the journal (The Journal of Criminal law and Criminology) were published in 1978 and 1979. Today, criminology in Turkey seems to be in progress; however, it is not adequate to be assumed in academic success. The first graduate program was opened in 2003 and doctorate program was started in 2005. The Turkish Journal of Criminology was started to be published in 2009, and the last (6th) issue was published in 2011. Police Academy is only the university which the criminology course is compulsory. At most law schools criminology course is an elective lesson, and at some law schools, criminology is not a separate course. We think that there are two main problems of criminology in Turkey. First of all, there is not enough academic concern for criminology. Criminal lawyers hesitate to study on criminology. Istanbul University Law School is unique, which has a criminology research centre. Sociologists do not have enough opportunity to acquire criminological statistics.
On the other hand, there are not enough competent scholars to do criminological researches in law enforcement. The second problem is the crime statistics and their accessibility. Crime statistics are not gathered and appropriately published, and it is supposed that dark figure of crime and unreported crime is in a large number. This fact obstructs reliable surveys.

—KEYWORDS—

criminology in Turkey, academic concern on criminology, crime researches, history of criminology

—SCIENTIFIC EVENT—

  • 14th Annual Conference of the ESC (Criminology of Europe: Inspiration by Diversity)
  • European Society of Criminology and Czech Society of Criminology
  • Charles University Prague/Czech Republic
  • 10−13 September 2014

—PUBLICATION—

Dinler, V. (2015), “The past, present and future of criminology in Turkey (is there?)”, Journal of Criminal Law, Vol. 10, Issue 29, pp. 39-65

Türkiye'de Kriminolojinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
(var mıdır?)

Dinler V. (2014), “Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, Avrupa Kriminoloji Topluluğu 14. Konferansı (Çeşitlilikten İlhamla Avrupa Kriminolojisi), Avrupa Kriminoloji Topluluğu ve Çek Kriminoloji Derneği, Charles Üniversitesi Prag, 10−13 Eylül 2014.

—ÖZET—

Türkiye’de erken kriminolojik araştırmalar Cumhuriyet rejiminden sonra başlamıştır. Kriminoloji dersleri ilk olarak 1937’de Polis Enstitüsünde okutuldu. Kriminoloji ile ilgili ilk yayınlanan makaleler cezaevi araştırmalarına odaklandı ve istatistiksel verilerin değerlendirilmesi olarak anlaşıldı. 1950’lerden sonra liberalleşme dönemiyle birlikte kriminolojik araştırmalar yeniden başlamıştır. İlk kriminoloji enstitüsü 1944 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kuruldu. İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü, İstanbul’da halen devam eden birçok akademik organizasyon ve etkinliğe imza attı. Yine de tüm bu başarılar akademik başarıya dönüştürülemedi. Derginin yalnızca iki sayısı (Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi) 1978 ve 1979’da yayınlanmıştır.

Bugün Türkiye’de kriminoloji gelişiyor gibi görünüyor; ancak akademik olarak başarılı sayılmak yeterli değildir. 2003 yılında ilk yüksek lisans programı açılmış ve 2005 yılında doktora programına başlanmıştır. Türkiye Kriminoloji Dergisi 2009 yılında, son (6.) sayısı 2011 yılında yayımlanmıştır. Polis Akademisi, kriminoloji dersinin zorunlu olduğu tek olduğu üniversitedir. Çoğu hukuk fakültesinde kriminoloji dersi seçmeli bir derstir ve bazı hukuk fakültelerinde ise kriminoloji dersi müfredatta yoktur. Türkiye’de kriminolojinin iki temel sorunu olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce, kriminoloji için yeterli akademik ilgi bulunmamaktadır. Ceza hukukçuları kriminoloji üzerine çalışmaktan genellikle imtina eder. Zaten İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında da araştırma yapabilecekleri bir kriminoloji araştırma merkezi yoktur. Sosyologlar, kriminolojik istatistik elde etmek için yeterli fırsata sahip değiller. Öte yandan, kolluk kuvvetlerinde kriminolojik araştırmalar yapmak için yeteri kadar yetkin bilim adamı bulunmamaktadır. İkinci sorun, suç istatistikleri ve bunların erişilebilirliğidir. Suç istatistikleri düzgün bir biçimde toplanamıyor ve kamuya açık bir şekilde yayınlanmıyor. Çok sayıda suçun yetkili makamlara bildirilmemesi, suçlarda karanlık sayıları artırmakta ve güvenilir araştırmaları engellemektedir.

—ANAHTAR KELİMELER—

Türkiye’de kriminoloji, kriminolojiye akademik ilgi, kriminoloji araştırmaları, kriminoloji tarihi

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu 14. Konferansı (Çeşitlilikten İlhamla Avrupa Kriminolojisi)
  • Avrupa Kriminoloji Topluluğu ve Çek Kriminoloji Derneği 
  • Charles Üniversitesi Prag/Çek Cumhuriyeti
  • 10−13 Eylül 2014

—YAYIN—

Dinler, V. (2015), “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-1: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, Ceza Hukuku Dergisi, Y. 10, S. 29, ss. 39-65