Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma [Bildiri]

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

anayasa_hukuku_sempozyumu1

Dinler, V. (2012), “Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma”,  Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, 26 Haziran.

— ÖZET — 

Temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan temel metinler olan anayasalar, hak ve özgürlüklerin devlet müdahalesine en fazla konu olduğu ceza hukuku alanına ilişkin olarak bazı temel ilkelere de yer vermektedir. Bu ilkeler çoğunlukla kişi güvenliğini sağlamaya yöneliktir ve ceza yargılamasındaki koruma tedbirlerinin çerçevesi, yasa koyucunun keyfi şekilde düzenlemesini engelleyecek şekilde anayasalarda belirlenmektedir. Maddi ceza hukukuna yönelik anayasal ilkeler ise, ceza yargılaması ilkelerine görece daha azdır. Cezalara ilişkin temel ilkeleri yaygın olarak anayasal güvenceye alınırken; anayasa koyucular özellikle suçlarla ilgili genel ilkeleri doğrudan düzenleme yoluna gitmemektedir.

Bu bildirinin amacı, dünya anayasalarında güvenceye alınan, maddi ceza hukukuna (suç ve ceza ihdası) ilişkin temel ilkeleri olarak incelemektir. Böylelikle dünyada yasama organların suç ve ceza belirleme yetkilerine ilişkin olarak getirilen anayasal sınırlamalar ortaya konacaktır. Dünya anayasalarında cezalandırmayla ilgili hangi ilkelerin güvenceye alındığının belirlenmesi, Türkiye’de hâlihazırda tartışması sürdürülen anayasa yapımı çalışmalarına da ışık tutacaktır.

— ANAHTAR KELİMELER — 

cezalandırma ilkeleri, anayasal ceza, anayasal güvenceler, kanunilik ilkesi, karşılaştırmalı anayasa incelemeleri

— YAYIN —

Dinler, V. (2013), “Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma”,  Anayasa Hukuku Araştırmalarında Genç Yaklaşımlar, (ed. Bertil Emrah Oder), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss. 301-352.

The constitutional principles of criminalization and penalization (A comparative study to contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey)

Dinler V. (2012), “The constitutional principles of criminalization and penalization (A comparative study to contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey)”, Young Approaches in Constitutional Law Studies, Koç University, June 26, İstanbul.

— ABSTRACT —

The constitutions, which are the primary texts to secure fundamental rights and freedoms, put forward some fundamental principles related to criminal law in which rights and liberties that are most frequently subjected to intervention of the state. These principles are mostly intended to provide personal security. The framework of the precautions in the criminal procedure law is determined in a manner that prevents the lawmaker from arbitrary behaviour in lawmaking. The principles regarding substantive criminal law are used less frequently compared to the principles of criminal procedure law. The constituent powers hesitate to codify principles on prescribing crime; however, the constitutional principles of penalization are commonly adopted in the constitutions.

This paper is concerned with the principles related to substantive criminal law (criminalization and penalization) which are secured by various country constitutions. Hence the constitutional restrictions in the world regarding legislative power on criminal law will be figured out. Determination of these common criminal principles, which take place in the constitutions of various countries, will contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey.

— KEYWORDS — 

principles of criminal law, constitutional penalty, constitutional guaranties, legality principle, comparative constitutional studies

— PUBLICATION —

Dinler V. (2013), “The constitutional principles of criminalization and penalization (A comparative study to contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey)“, Young Approaches in Constitutional Law Studies (ed. Bertil Emrah Oder), Oniki Levha Publishing, İstanbul, pp. 301-352.