Atıflar

CITATIONS

MAKALE VE KİTAP BÖLÜMLERİNE YAPILAN ATIFLAR / Citations to articles and book chapters

Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği)

 1. Ercan GEÇGİN, (2019), Kenardakiler-Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araştırmalar, Heretik, Ankara.
 2. M. Burak GÖNÜLTAŞ ve diğ., (2019), “Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması“, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S. 20 (Ek sayı-1), ss. 41-47. [SCI]
 3. Furkan YILDIZ, (2019), “Kadın ve Suç: Türkiye’de Kadın ve Organize Suç İlişkisi“, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 1, ss. 23-41.
 4. Elif Özlem AŞKIN ve Umur AŞKIN, (2019), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yoksulluk İlişkisi: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınlar Üzerine Bir Araştırma“, Kapadokya Akademik Bakış, C.1, S. 2, ss. 16-37
 5. Vesile SONAY EVİK, (2016), “Yoksulluk ve Suç İlişkisi“, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Akademik Tebliğler: Yoksulluk), 30 Eylül – Ekim 2018, İstanbul, ss. 259-274.
 6. Caner ÇAKMAK, (2016), “Mahkûmların Suç Öncesi Yaşamlarında Ekonomik Yönden Dezavantajlı Olmalarının Suç İşleme Davranışları Üzerine Etkileri: Ankara Cezaevleri Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S. 9.
 7. Muhammet FIRAT, (2015), “Yoksulluk ve Suç İlişkisinin Sosyolojik Analizi: Bir Referans Çerçevesi (Elazığ Örneği)”, Birey ve Toplum,  C. 5, S. 1, ss. 193 – 224
 8. Demet KARAKARTAL ve Münevver YALÇINKAYA, (2015), “Determining the Factors Causing the Prisoners in Prison for Crime and Psycho-Social Services (T.R.N.C Sample)The Online Journal of New Horizons in Education, October, V. 5, Is. 4, pp. 1-17
 9. Hüsamettin ERDEM, (2015), “Ahlak ve Suç Korkusu“,  Suç Korkusu Kongresi, HEGEM V Yayınları, Ankara, ss. 250-273.
 10. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Mükerrer Suçluların Sosyo-Kültürel Özellikleri: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 18, ss. 257-287.
 11. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, Is. 3, pp. 701-713.
 12. Yelda SEVİM ve Ayşe ÜÇER, (2013), “Harput’la İlgili Göç Hikâyelerinin Sosyolojik Analizi”, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ 23-25 Mayıs 2013, ss. 321-333.
 13. Fatma KARAKAŞ DOĞAN, (2012), “Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan Çalışmasından Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlamında Analizi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 100, (ss. 97–150)
 14. Ömer ÖMEROĞLU, (2012), “Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı ve Küçük Suçlar“, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, S. 4, ss. 329-370.

 1. Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN (2019), Denetimli serbestlik altındaki gençlerin aile yapıları ve suça yönelimleri konusunda nitel bir araştırma: ‘İstanbul, Hasanpaşa örneği’, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 2. Zeki KARATAŞ, (2016), Çocuk Adalet Sistemi Kapsamında Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Uygulamaların Nitel AnaliziSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD, Konya. (doktora tezi)
 3. Caner ÇAKMAK, (2015), Farklı Suç Türleri Açısından Ekonomik Risk Faktörleri: Ankara Cezaevleri Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi).
 4. İsmail KARA, (2014), Şiddete Dayalı Suçlarda Bağımlılık ve Bağımlılık Merkezlerinin İyileştirmedeki Rolleri: İzmir Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir. (doktora tezi)
 5. Emre KOL, (2014), Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dönüyüm: Eskişehir’de Alt Gelir Grupları Üzerine Bir İnceleme, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 6. Fatih YARDIMCIOĞLU, (2012),  Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Sakarya. (doktora tezi)
 7. Taner TÜMER, (2019), Suç Ekonomisi Teorileri ve Türkiye İçin Suçun Ekonomik Belirleyicileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)
 8. Durmuş Ali COŞKUNOĞLU, (2019), Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Sosyal Hizmet: Bingöl M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi, Uşak. (yüksek lisans tezi)
 9. Adem KURTULGAN, (2018), Türkiye’de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekansal Dağılışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 10. Selma MUŞANOVİÇ, (2018),  Eşleri Cezaevinde Bulunan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Ve Başa Çıkma Becerileri: Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 11. İlknur HAYDAROĞLU, (2017), Kadın Suçluluğunun Bölgesel Farklılığına Yönelik Bir Alan Araştırması: Mardin ve Antalya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 12. Mustafa ÖZATA, (2016), Sosyal Dışlanma ve Suç İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 13. Ayhan Sabri ERTÜRK, (2016), Küresel adalet ve küresel sosyal politika, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale. (yüksek lisans tezi)
 14. Duygu HAMZAOĞLU, (2014), Ahmet Ümit’in Romanlarında Suçlu Tipleri, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Muğla. (yüksek lisans tezi)
 15. Mehmet Doğan EROL, (2014). Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkileri Cem Gariboğlu Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 16. Selma SOYTÜRK, (2013), Hükümlü ve Tutukluların Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Karaman M Tipi Cezaevi ÖrneğiHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 17. Gündüz AKSU (2013), Kentsel yoksulluk bağlamında mekânsal ayrışma Tokat Sulusokak örneği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, Malatya. (yüksek lisans tezi)
 18. Bahar USTA, (2012), Gençler arasında şiddete dönük davranışların sosyolojik olarak incelenmesi:Trabzon ili örneği,  Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas. (yüksek lisans tezi)
 19. Filiz GÜLŞEN, (2011). Türkiye’de Uygulanan 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarının Yoksulluk-Şiddet Üzerine EtkisiGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 20. Sıddıka AKDENİZ (2010), Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Kars Cezaevi Üzerine Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 21. Zeynep KAYA, (2011), Türkiye’de yoksulluk analizi: Bir probit model uygulaması, Atatürk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi Anabilim Dalı, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 22. Fatma MOLLA, (2010), Yeni liberal dönüşüm süreçlerinde cezaevlerinin değişen rolü ve mahkum emeği kullanımı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)

Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği)

 1. Halil Kaya ŞEKER ve Sevgi ŞEKER, (2018), “Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm“, Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, S. 2, ss. 35-49.
 2. Omur KAYA and Edna EREZ, (2017), “Migration, Agency, and the Sex Industry: Practitioners’ Perspectives on Foreign Sex Workers in Turkey”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, September. [SSCI]
 3. Uğur ERSOY, (2016), “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK M. 117)“, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 24, ss. 335-399.
 4. Emel BAYKAL BENLİOĞLU, (2014), “Hukuki Açıdan Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti”, Türkiye’ de İnsan Ticareti Mağdurları, (ed.) Osman Seyhan ve Alper Akgül, Adalet Yayınevi, ss. 77-116.
 5. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 6. Bahar GÖKMERDAN ve Hilal CECANPINAR, (2012), “Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti”, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,  27-28 Nisan 2012, Ankara, C. 1, ss.  203-216.
 7. Bersu RENK ve Oğuzhan Ö. DEMİR, (2011), “İnsan Ticareti ve Yasal Düzenlemeler: Eski Sorunlar, Yeni Çözümler”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 13, S. 1, ss. 51 – 71.

 1. Gürbüz Akhan BOLAT, (2013), Berdel Töresi ve İnsan Ticareti, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Cavidan YEMEZ, (2019), İnsan Ticareti Suçu, Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)
 3. Ebru ÇORBACI, (2016), Comparison of Life Satisfactıon and Mental Status between Nıght Club and State Agency Women Workers in TRNC, Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa-KKTC. (yüksek lisans tezi)
 4. Gülşah KORKUSUZ, (2014), İnsan Ticareti Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 5. Hilal CECANPINAR, (2014), Devletin Evrensel Yargı Yetkisi ve Uluslararası Hukuk, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 6. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 7. Sinan AYDOĞDU, (2012), Türkiye’de İnsan Ticareti Suçu ve Polisin Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ile Mücadelesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)

Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım

 1. Galma AKDENİZ, İdil ELVERİŞ ve Arda ALPAN, (2019), “Görünen Ceza, Görünmeyen İnfaz: Türkiye’de Ceza ve İnfaz Politikaları Işığında Hükme Riayet”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, ss. 5-37.
 2. Mümin GÜNGÖR, (2019), “Mağduriyetin Giderilmesi Açısından Uzlaştırma Kurumu ile Mağdur Hakları Tasarısının İncelenmesi”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 4, S. 2, ss. 189-230.
 3. Gonca KURU, (2015), “Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesinde Devletin Rolü”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015-2.
 4. Ertan BEŞE ve Aytekin GELERİ (2013), Suç Önleme Modelleri, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir
 5. Esra SERDAR TEKELİ, (2012), “Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Kadın Mağduriyeti“, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 27-28 Nisan 2012, Ankara, ss. 770-784.
 6. Ziya KOÇ, (2011), Ceza Muhakemesinde Katılan, Oniki Levha Yayınları, İstanbul.

 1. Meral ÖZTÜRK, (2015),  Sosyolojik Açıdan Suç Korkusu ve Yaşam Memnuniyeti: Mersin İli Örneği, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Sivas. (doktora tezi)
 2. Yakup YILDIZ, (2012), Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve İkincil Mağduriyet Sorunuİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 3. Ziya KOÇ, (2010), Ceza Muhakemesinde Katılan, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (doktora tezi)
 4. Yusuf Solmaz BALO, (2009), Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (doktora tezi)
 5. Aliye SARI, (2019), Örgütsel Politika Algısı ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Algılanan Mağduriyetin Düzenleyici Rolü, Nevşehir Hacı Beştaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Nevşehir. (yüksek lisans tezi)
 6. Esra ASLAN KESME, (2019), Konya Mahkemesinde Hak Arama Yöntemleri (1691-1704), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya. (yüksek lisans tezi)
 7. Burak KAPLAN, (2019), Endüstri 4.0 Bağlamında Şehirlerin Sürdürülebilirliğinde İnovasyona Dayalı Güvenlik Stratejilerinin Önemi: Gölcük Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Politikası Bilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 8. Berhudan ŞAMAR, (2018), Mağduriyet Bağlamında Adli Sosyal Hizmet ve Adli Görüşme Odaları: Eskişehir Adliyesi Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Bilim Dalı, Kocaeli. (yüksek lisans tezi)
 9. Bahar KARATAŞ, (2018), ÖSYM Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Erzincan. (yüksek lisans tezi)
 10. Hayrullah YAPAR, (2017), Ceza Muhakemesi Hukukunda Katılan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 11. Aziz COŞKUN, (2016), Gezi Olaylarında Alternatif Bir Medya Örneği: Ötekilerin Postası, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 12. Bahadır SEFEROĞLU, (2014), Mağdurların Suç Olaylarının OluşumundaRolü ve Mağduriyet Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 13. Utku Ufuk ZENGİ, (2014), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kitle İletişim Özgürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 14. Gözde KAZAKER, (2013), Kamu davasına katılma (Müdahale), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 15. Asiye Merve TURANLI, (2012), Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi).
 16. Bahar AKBAŞ AYGÜN, Mağdur Kavramı ve Kapsamı (rapor), T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, http://magdur.adalet.gov.tr/kaynaklar/raporlar/hazirladigimiz_raporlar/Magdur_Kavrami_ve_Kapsami_Bahar_Akbas_AYGUN.html

Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından İdarenin Sorumluluğu

 1. Fatih DÜĞMECİ ve Esin GÜRSEL, (2019), “Kadına Yönelik Aile İçin Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu“, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 2., ss. 843-873,
 2. İrem DOĞAN ve Aslı ÖZKÖK, (2019), “Türkiye’deki Arıcılık Faaliyetlerine Hukuki Perspektiften Bakış“, Uludağ Arıcılık Dergisi, C. 19, S. 2, ss. 177-187.
 3. Volkan YURDADOĞ, Haşim AKÇA ve Oğuzhan BOZATLI, (2019), “Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Mali Kural Önerisi”, Yönetim ve Ekonomi, C. 26,  S. 2, ss. 651-675.
 4. Bilal CAN (2013), “Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde Öncelik Sorunu”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, ss. 177-199.
 5. Müge DEMİRKIR ÜNLÜ (2012), Kadına Yönelik Şiddet ve Aile-içi Şiddet, Legal Yayınevi, İstanbul.

 1. Ahmet Said YÜCESAN, (2019), İdarenin Sorumluluğunun Koşulu Olarak Ağır Hizmet Kusuru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 2. İjlal Esra DÜLGER SUCU, (2018), Türkiye’de idare ve yurttaş ilişkileri: Bir öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 3. Abdullah HIZAL, (2015), Hatalı tıbbi müdahalelerden kaynaklanan tam yargı davaları, İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 4. Hikmet GÜNDÜZ (2013), Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim), İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 5. Müge DEMİRKIR ÜNLÜ (2012), İstanbul Sözleşmesi’nin (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile-İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Ulusal Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Bedriye ŞENOL İSPARTALI, (2009), Askeri İdari Eylemden Doğan Mali Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir (yüksek lisans tezi)

Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular

 1. Didem Doğan, (2016), “Academic Freedom from the Perspectives of Academics and Students: A Qualitative Study”,Education and Science, Vol. 41, No. 184, pp. 311-331. [SSCI]
 2. Kürşat Eröz, (2016), “Devlet Memurlarının Siyaset Yapma Yasağı ve Değerlendirmesi“,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan, Y. 7, S. 26, ss. 71-104.
 3. Veysel Gökbel ve Fatma Nevra Seggie, (2014), “Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 189-196. [ESCI]

 1. Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları Okulu, Ankara, 2018.
 2. Halim Güner, (2017), Eğitim Fakülteleri Öğretim Üyelerinin Akademik Özgürlük Algılarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD, İstanbul (doktora tezi).
 3. Didem Doğan, (2015), Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ve Akademik Özgürlük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 4. Burcu Alkış, (2015), Akademik Özgürlük, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi).
 5. Fatma Nevra Seggie and Veysel Gökbel, (2015), “Academic Freedom in Turkey (From Part To Present)”Analysis, SETA, May, No:15
 6. Fatma Nevra Seggie ve Veysel Gökbel, (2014), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Akademik Özgürlük“, Analiz, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Haziran 204, Sayı:98.
 7. Hasan ÖZTÜRK, (2013) “Millî Tarih Tezi İçin Sipariş Roman: Sümer Kızı”, Dergâh, (Ekim), S. 284.

Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

 1. Görkem GÖKTUNA, (2019), “Kuzey Kıbrıs Hukukunda ve Türk Hukukunda Cezalandırma Yetkisinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Sınırlandırılması”, Legal Hukuk Dergisi, S. 201.
 2. Doğan GEDİK, (2018), Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre, Adalet Yayınevi, Ankara.
 3. Fatma KARAKAŞ DOĞAN, (2015), Türk Ceza Hukukunda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları, Legal, İstanbul.

 1. Doğan GEDİK, (2018), 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları, Yaptırım Rejimi ve Uygulamadaki Sorunları, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 2. Yüksel BAT, (2018), Demokratik Hukuk Devletinde Yaşam Hakkı ve Ölüm Cezası, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Kırıkkale. (yüksek lisans tezi)
 3. Zeycan GÜZELSOY (2014), Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımının Araştırılmasıİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi)

Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması

 1. Yusuf KILIÇ ve Elvan ESER, (2019), “Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin Bir Faktör Olarak Din”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 519-544.
 2. Ayşegül KARS KAYNAR, (2018), “Withering constitutional state?: Recent “police state” discussions in Turkey“, Research and Policy on Turkey, Vol. 3, Is. 1 (Constitutional Law and State in Turkey: Institutions and Procedures), pp. 90-102.

 1. Serdar EKİNCİ, (2011), Devletin Dönüşümünün Güvenlik Alanına Yansıması: Türkiye’de Güvenlik Yönetişimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora tezi)
 2. Fatih BEREN, (2010), İç Güvenlik İstihbaratında Saydamlık-Etkililik İlişkisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetim Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 3. Evrim KARA, (2016), Devlet-Kolluk İlişkisi Kapsamında Jandarma ve Türk Jandarması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Ankara (yüksek lisans tezi).
 4. Elvan ESER, (2014), Eski Yakındoğu’da Din-Siyaset İlişkisiPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Denizli (yüksek lisans tezi)
 5. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Hakan BENER, (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Polis Kaynaklı İnsan Hakları İhlalleri ve Çözüm Önerileri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi).

Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi

 1. Zeliha ALPSOY, (2019), Önleme Araması, Adalet, Ankara.
 2. Şevket PEKDEMİR, (2017), “İslam Ceza Hukukuna Göre Olay Yeri İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 30, ss. 139-155.

 1. Hakan BEYAZ, (2011), Kriminal polis laboratuvarlarında çalışan adli bilim (kriminalistik) uzmanları ve olay yeri inceleme görevlilerinin etik ilkeleri ve etik eğitimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Zeliha ALPSOY, (2019), Önleme Araması, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (yüksek lisans tezi)
 3. Ali Galip KOCAMAN, (2017), Adli Kollukta Profesyonelleşme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kırıkkale. (yüksek lisans tezi)
 4. Mehmet ÇİĞDEM, (2015), Olay yerinde elde edilen delillerin hukuki değeri, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep. (yüksek lisans tezi)

Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme

 1. Zehtiye Fusun YAŞAR, Elif DURUKAN and Erhan BUKEN(2018), “The Knowledge Level of Dentists in Turkey About Their Potential Role on the Disaster Victims Identification (DVI) Team“, Disaster Medicine and Public Health Preparedness: 1–6. doi:10.1017/dmp.2018.111 [SCI]
 2. Deren ÇEKER, (2016), Olay yeri inceleme ve çalışmalarında adli arkeolog ve adli antropologların rolü: Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki güncel durumAÜDTCF Antropoloji Dergisi, Sayı 32 (Aralık), ss.13-21.

 1. Leman YAKUT ALTUNER, (2012), Modern Girit Toplumu İskeletlerinin Dental Antropolojik İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 2. Kenan UYSAL, (2014), Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (F2k/Dvı), Türkiye’deki F2k Çalışmaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Ana Bilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)

Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (I): Türkiye’de Kriminolojinin Geçmiş ve Geleceği (var mıdır?)

 1. Hakan A. YAVUZ, Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik, Seçkin, Ankara, 2018
 2. Emin ARTUK ve M. Emin ALŞAHİN, Kriminoloji, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017

Hittite Criminal Law in the Light of Modern Paradigms: Searching for the Traces of Modern-Day Criminal Law in The Past

 1. Birgit Christiansen “Früher war er ein von Bienen Zerstochener. Jetzt aber gibt er 6 Schekel Silber“: Sanktionen und Sanktionsprinzipien in der Hethitischen Rechtssammlung”, Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte Journal for Ancient Near Eastern and Biblical Law, 21, 2015, pp. 31-101.

 1. Wikipedia The Free Encyclopedia “Hittites” maddesi, https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites
 2. Wikipedia The Free Encyclopedia “Legal right of women history” maddesi, https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_rights_of_women_in_history

İspanya’da Batasuna Partisi’nin Yasaklanması

 1. Ali Ersoy KONTACI, (2016), Kırılgan Demokrasilerde Siyasal Örgütlenme Özgürlüğü, Savaş Yayınları, Ankara.
 2. Vural SAVAŞ, Anılarım Bir Dönemin Perde Arkası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.

 1. Ali Ersoy KONTACI, (2010), Kırılgan demokrasilerde siyasal örgütlenme özgürlüğü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)

Anayasal Suç Ne(Değil)dir?

 1. Oktay ALKUŞ, (2019), “Almanya’da Kamu Yönetimi ve Personeli“, TURAN-SAM Dergisi, C. 11, S. 41, (Mart), ss. 91-101.

 1. Ahmet Can YAZGI, (2019), 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu Çerçevesinde İadenin Kabul Edilemeyeceği Haller, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi).

Anayasal Haklar ve Özgürlükler

 1. Göksel BASMACI, (2019), Türkiye’de Tek Parti ve Koalisyon Hükümetleri Döneminde Basın Yasalarının İşleyişi ve Basına Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Genel Gazetecilik Bilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 2. Seçkin AKÖZ, (2019),  Stratejik İstihbarat Türü Olarak Siyasi İstihbarat, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 3. Çağrı GÜLERER, (2018), Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan ve Kırgızistan’ın Siyasi Sistemlerinin Karşılaştırılması, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yalova. (yüksek lisans tezi)

İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu

 1. Mustafa Serkan AYAKÇIOĞLU, (2011), Yargı Kararları Işığında İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran ve Azaltan Nedenler Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 2. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)

TEZLERE YAPILAN ATIFLAR / Citations to Theses

Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı (doktora tezi)

 1. Adem KURTULGAN, (2018), Türkiye’de Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri ve Mekansal Dağılışı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 2. Elif Gül YILMAZLAR, (2015), Hakaret Suçu Bağlamında Eleştiri Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı İnsan Hakları Hukuku Programı, İzmir. (yüksek lisans tezi)

Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması (yüksek lisans tezi)

 1. Doğan GEDİK, (2018), Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması, Adalet Yayınevi, Ankara.
 2. Metin KÖSE, (2017), Ceza Kovuşturmasında Delillerin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi, Seçkin, Ankara.
 3. Yusuf BAŞLAR, (2016), Ceza Yargılamasında Elektronik Delil,  Yetkin, Ankara.
 4. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçları ve Adli Bilişim, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-980-2.
 5. Devrim AYDIN (2014), Ceza Muhakemesinde Deliller, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-891-1.
 6. Yasin ATAÇ ve diğ. (2013), “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Delil Algısı”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 15, S. 3, ss. 45-71.

 1. Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU, (2019), Türkiye’de Parlamenter Sistem İçinde Kanıta Dayalı Politika Yapımı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Metin KÖSE, (2016), Ceza Kovuşturmasında Delillerin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 3. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçlarında Adli Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Konya. (doktora tezi)
 4. Yusuf BAŞLAR, (2015), Ceza Yargılamasında Elektronik Delil,  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Sakarya. (doktora tezi)
 5. Hatice YILMAZ, (2019), Ceza Yargılamasında İsnadın İspatında Delillerin Önemi, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Merve EYÜP, (2019), Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinde Adli Vakaya Yaklaşımın Eğitim Düzeyleriyle Karşılaştırılması, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 7. Resul GÖKSOY, (2017), Ceza Muhakemesinde Dijital Delillerin Elde Edilmesi Ve Güvenilirliğinin Sağlanması,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 8. Aylin YAKUPOĞLU, (2015), Suçların Aydınlatılmasında Paydaşlar Üzerindeki CSI Etkisi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 9. Fares MOUSA, (2015), Ceza Muhakemesi Hukukunda bilirkişi raporları: Filistin örneği, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 10. Mehmet ÇİĞDEM, (2015), Olay yerinde elde edilen delillerin hukuki değeri, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep. (yüksek lisans tezi)
 11. Derya KURT (2014), Ceza Yargılamasında Tanıklık, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Niğde. (yüksek lisans tezi)
 12. Mehmet Serkan KILIÇ, (2012), İşletim Sistemlerinin Adli Bilişim Açısından İncelenmesi,  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 13. Güz GÜLTAN (2012), Electronic Evidence Privacy Concerns Relating to the Collection of Electronic Evidence: Under Turkish Legal System And Cybercrime Convention, University of Oslo, Faculty of Law, Department of Private Law, Oslo. (master thesis)

YARGI KARARLARINDA ATIF

 1. BALYOZ DAVASI 29. CELSE (İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Esas no: 2010/283) Duruşma Tutanağı

İNTİHAL

Tezimizin bir kısmı, bir başkası tarafından doğrudan alınarak, makale olarak yayınlanmıştır. İntihal dosyası için tıklayınız.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler (yüksek lisans tezi)

 1. İsmail Hakkı ŞENTÜRK, (2015), “Türk Hukukunda Siyasi Partilerin Sicillerinin Tutulması”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 4, ss. 459-495.
 2. Ercan KÜÇÜKEŞMEN, Akın ERDEMİR ve F. Mehmet ÇUHADAR, (2014),  “Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı?”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi (Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları), 29-31 Mayıs 2014, Isparta, ss. 849-880.
 3. Yasemin KABAKLIOĞLU, (2012), “Siyasi Partilerin Kapatılması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 77, S. 1, ss. 14-42.

 1. Binnur AKKURT, (2019), Anayasa Hukukunda Seçme Hakkı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (yüksek lisans tezi)
 2. Muhammed Bilal ARI, (2019), Türkiye’de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Bu Hakkın Sivil Toplum Kuruluşları Açısından Önemi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları Bilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 3. Mustafa ÇAM, (2017), Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi Partilerin Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne Aykırılık Sebebiyle Kapatılmasının İncelenmesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 4. Seda ÖZKAN, (2016),  İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihadında ve Türk Hukukunda Toplanma Özgürlüğü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 5. Bünyamin GELMİŞ, (2015), Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Mevcut Muhasebe Sistemi ve Denetimi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Denetim Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Aybil ONARIR, (2015), 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CTP-BG Adayı Dr. Sibel Siber Adına Sosyal Medyada Yürütülen Siyasal İletişim Çalışmaları, Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Lefkoşa. (yüksek lisans tezi)
 7. Ersin YAVUZ, (2015), 1982 sonrası Anayasa Mahkemesinin verdiği siyasi parti kapatma kararlarının demokratikleşme bağlamında incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli. (yüksek lisans tezi)
 8. Yakup SÖYLEMEZ, (2012), Siyasi Partilere Önerilen Muhasebe Sistemi ve Önerilen Hesap Planı ile Türkiye Muhasebe Standartları ile UyumlaştırmaMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)

YAZILARA YAPILAN ATIFLAR / Citations to magazine articles and newspaper columns

Anayasal suç ne(değil)dir? (Çorum Barosu Dergisi)

 1. Kemal GÖZLER, (2016), “1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme”, www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-uzun.pdf (İlk Konuluş Tarihi: 17 Nisan 2016; Uzun Versiyonun Konuluş Tarihi: 5 Mayıs 2016; Uzun Versiyonda Son Ekleme Tarihi: 7 Mayıs 2016)

 1. Eylem ÇAKMAZ, (2018), Güncel Anayasal Gelişmeler Bağlamında Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın Tarafsızlığı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Bilim Dalı, Kocaeli. (doktora tezi)
 2. Rezzan İTİŞGEN DÜLGER, (2017), Parlamenter sistemde devlet başkanının cezai mesuliyeti, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)

Çocuk Suçluluğu ve Isparta'da Çocuk Suçları

 1. Fatih KARAOSMANOĞLU, (2003), “Çocuk Polisliği ve Çocuk Hakları: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Açısından Bir Bakış”, in (Ed. Tülin G. İçli ve Fatih Karaosmanoğlu), Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.57-77  (http://www.oocities.org/fkaraosmanoglu/bildiriler/bild1.htm)

POSTERLERE YAPILAN ATIFLAR / Citations to Posters

Özgürlük – Güvenlik İkileminde Teknolojik İzleme ve Kayıt Araçlarının Özel Hayatın Gizliliğine Etkisi

 1. Filiz ERDOĞAN TUĞRAN ve Aytaç Hakan TUĞRAN, (2016), “Lyon’un Gözetim Alanları Tasnifine Göre “Özgür Kız” Reklam Serisinin İncelenmesi“, Middle Black Sea Journal of Communication Studies,  Y.1, S. 2, ss.  48-56.

 1. Tamer AĞCA, (2016), The Economic Foundations of Turkish Foreign Policy During Ak Party Era,  Yeditepe University Graduate Institute Of Social Sciences Political Science and International Relations, Istanbul. (doctoral dissertation)

PROJE RAPORLARINA YAPILAN ATIFLAR / Citations to Project Reports

Türkiye'nin Suçlu Profili: Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri (final raporu)

 1. Vesile SONAY EVİK, (2016), “Yoksulluk ve Suç İlişkisi“, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Akademik Tebliğler: Yoksulluk), 30 Eylül – Ekim 2018, İstanbul, ss. 259-274.

 1. Derya ŞAHİN, (2013), Cezaevindeki Şiddet Failleri ve Sığınma Evinde Kalan Şiddet Mağdurlarının Şiddete Bakış Açıları ile Suçluluk Utanç Duygularının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul.(doktora tezi)
 2. Durmuş Ali COŞKUNOĞLU, (2019), Hükümlülerin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Sosyal Hizmet: Bingöl M Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Yönetimi, Uşak. (yüksek lisans tezi)
 3. İrfan AKPINAR, (2018),  Suç Olgusu, Suç Teorileri ve Kadın Suçluluğu: Kayseri Örneği, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Niğde. (yüksek lisans tezi)
 4. Ünal GÖKTAŞ, (2017), Açık Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Hükümlülerin İşyurtlarında ve İş Atölyelerinde Çalıştıkları Dönemlerde Elde Ettikleri Mesleki Beceriler, Kazanımlar ve Performans Yönetimi Uygulaması, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Bilecik. (yüksek lisans tezi)
 5. Nesrin DOĞAN FİDAN, (2016), Denetimli Serbestlik Sisteminin Toplumsal Uyum Sürecine Etkisi: Bolu Örneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Bolu. (yüksek lisans tezi)
 6. Rukiye BURMA, (2012), Cinsel Saldırı Suçu İşlemiş Hükümlülerde, Çocukluk Döneminde Örseleyici Yaşantılara Maruz Kalma Düzeyi İle Benlik Saygısı, Öfke İfade Tarzı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 7. Kürşad ŞAHİNLİ, (2012), Çocuk Suçluluğuna Sebep Olan Ailesel Faktörler: Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklar Üzerine Bir Çalışma, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adaleti Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 8. İlhan GÖKOĞLAN, (2011), İnsani Gelişme Düzeyi-Suç İlişkisi: Türkiye Örneğinde 2000-2008 Arası Boylamsal Bir Çalışma, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)

DERS MATERYALLERİNE YAPILAN ATIFLAR / Citations to Teaching Materials

Osmanlı Devletinin İdari Yapısı (örnek ödev)

 1. Murat BIYIKLI, (2019), “Osmanlı Merkez Teşkilatında Ulemanın Mansıbının Şeyhülislam ve Kadı Kararları Bağlamında Tahlili”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (15), ss. 91-115.

 1. Mehmet Recai UYGUR, (2018), Suriyeli Mültecilere Yönelik Sosyo-Psikolojik Tutumların İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta. (yüksek lisans tezi)
 2. Nazlı Can AKINBİNGÖL, (2016),  Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyaletten Vilayete Geçiş Sürecinde Valilik Kurumunun Değişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı, İzmir.  (yüksek lisans tezi)
 3. Oktay ERDOĞAN, (2015),  Küreselleşme – Yerelleşme Bağlamında Kentleşme ve Yerel Yönetimlerde Vizyon Arayışları: 2023 Türkiye Vizyonu Ve Sonrası İçin Kocaeli Modeli, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı, Düzce. (yüksek lisans tezi)
 4. Muhammed Ali AYDIN, (2015), İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 5. Ayten YILDIZ, (2015), Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Niğde. (yüksek lisans tezi)
 6. Erol ŞİMŞEK, (2014), Atatürk Dönemi Din-Siyaset İlişkisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hukuk (ders notu)

 1. Şule BAŞ, (2019), Toplumsal Cinsiyet ve Roller Çerçevesinde Türkiye’de Özçekim (Selfıe) Kültürü, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)

İfade Hürriyeti ve Sınırları (örnek ödev)

 1. İmad Ali Rıdha Abbas Al MURTADHA, (2014), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre düşünceyi ifade özgürlüğü ve Türkiye, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)