Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada Denetimi ve Kanunsuz Emir

Veysel Dinler

dinlerv@gmail.com

Makaleyi İndir / Download Article

Image (1)

Dinler, V. (2019), “Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada Denetimi ve Kanunsuz Emir“, Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi Sempozyumu Kamu Hukukçuları Platformu, İstanbul Kültür Üniversitesi, 18-19 Ekim, İstanbul.

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

Cumhurbaşkanının İşlemleri: Hukuki Niteliği, Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi Sempozyumu, Kamu Hukukçuyarı Platformu ve İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy, 18-19 Ekim İstanbul.

— ÖZET —

Normlar hiyerarşisi hukuk düzeninde bir norm türünün bir diğeriyle altlık üstlük ilişkisi içinde olduğunu ve alt normun üst norma aykırı olamayacağını ifade eder. Hukuk düzenimize 2017 anayasa değişiklikleri ile giren Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin normlar hiyerarşisindeki konumu hukuken tartışmalı olmakla birlikte; asıl tartışmanın uygulamada yaşanacağında kuşku bulunmamaktadır. Zira Türkiye idare düzeninde normlar hiyerarşisinin uygulanışı, esas olarak piramidi tersine çevirmek şeklindedir. Hiçbir kamu görevlisi anayasaya bakma ihtiyacı dahi hissetmezken, amirin emri yönetmeliklerden de kanunlardan da önce gelmektedir. Bu durumda “Cumhurbaşkanlığı kararlarının kanun ve anayasaya uygunluğu meselesi uygulamacılar açısından ne ifade edecektir?”, “fiiliyatta bu denetim nasıl sağlanacaktır?” soruları önem taşımaktadır. Özellikle lider kültünün öne çıktığı ve otoriterleşen bir idari yapıda uygulamacılar anayasa ve/veya kanuna aykırılığı şüphe götürmeyen bir Cumhurbaşkanlığı kararına nasıl yaklaşacaklardır? Bu soru özellikle “kanunsuz emir” söz konusu olduğunda, uygulamacıları bir yandan hukukî ve cezaî sorumluluk altına sokma ihtimali; diğer yandan “emre itaatsizlik” ithamıyla karşılaşma ihtimali arasında sıkıştıracak bir mesele olarak, özellikle tartışılması ve üzerinde düşünülmesi gerekir.
Bu bildirinin amacı, Cumhurbaşkanlığı kararlarının uygulamada anayasa ve/veya kanunlara uygunluk denetimi sorununu “kanunsuz emir” çerçevesinde ele almaktır. Bu doğrultuda normlar hiyerarşisi ve kanunsuz emir kuramlarından yararlanılırken; lider kültü ve siyasal otoriterleşme ile Türkiye’de bürokrasi kültürü üzerinde durulacaktır. Türkiye’nin bir hukuk devleti olarak siyasal düzenini sürdürülebilmesi için bu meselenin etraflıca tartışılması son derece önemlidir.

— ANAHTAR KELİMELER — 

Cumhurbaşkanlığı kararları, normlar hiyerarşisi, kanunsuz emir, lider kültü, hukuk devleti

Possibility of a Dystopian Comedy: an evaluation of Zübük (a novel character by Aziz Nesin)

Dinler, V. (2019), “Possibility of a Dystopian Comedy: an evaluation of Zübük (a novel character by Aziz Nesin)“, Symposium of Philosophical and Sociological Perspectives on Law IX, October 2-4, İstanbul.

—SCIENTIFIC EVENT—

Symposium of Philosophical and Sociological Perspectives on Law IX, HFSA and Istanbul Bar Association, İstanbul University Congress and Convention Center, Beyazıt, October 2-4, İstanbul.

— ANAHTAR KELİMELER — 

dystopia, black comedy, Zübük, Machiavellianism, law and humor

— KAYNAKÇA / BIBLIOGRAPHY — 

İncele / Look

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

Henüz atıf yapılmadı