Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık [Bildiri]

Dinler, V. (2018), “Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık”, Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 10-12 Ekim, Ardahan.

— ÖZET —

Terörle mücadele ve ceza hukuku ilişkisi en baştan biraz sorunlu doğmuş bir ilişkidir. Terör eylemlerinin adi suçlardan, saik ve taktik bakımdan farklılık göstermesi, terörle mücadelede farklı stratejilerin geliştirilmesine ve çoğu zaman adi suçlardan farklı hukuki düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur. Bu sebeple birçok devlette temel ceza hukukundan ayrı bir terörle mücadele (anti-terör) yasası görmek mümkündür. 11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırıları, dünyada terörle mücadele anlayışında kökten değişikliğe yol açmıştır. Akabinde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyada birçok devlet, terörle mücadele ve ceza yasalarında değişikliğe giderek, terörle mücadeleyi yeniden ele almıştır. Bu değişikliklerin sadece yasal boyutta değil, aynı zamanda uygulama ve anlayış boyutunda da bir değişime yol açtığı söylenebilir. Devletlerin terörle mücadele adına yaptıkları, gittikçe genişleme eğilimi göstererek, neredeyse hukuk devleti ve demokrasiyi tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Bu durum, insan hakları alanındaki kimi temel kazanımları askıya almaya kadar varmıştır.

Terörle mücadele meselesinde Türkiye’de benzer değişimleri gözlemlemek mümkündür. Bugün terörü/terörle mücadeleyi akademik olarak incelemek dahi çok kolay olamamakta; giderek genişleyen ve muğlaklaşan bir terörizm/terörist tanımı işin içinden çıkılmasını zorlaştırmaktadır. Burada “hukuk devleti ve demokrasi içinde terörle mücadele mümkün müdür?” sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. Ceza hukukunun kazanımlarının nasıl ve niçin korunması gerektiği üzerinde durulacaktır. Temel sorun, toplumun güvenli bir şekilde yaşantısına devam etmesi için gerekli, insan hakları/hukuk devleti/demokrasi ile diğer taraftan terörle mücadeleyi, birbiriyle yarışır iki değer olarak görmektedir ve terörle mücadele ile hukuk devleti/insan hakları birbirini dışlayan unsurlara sahip olduğunu düşünmektir. Oysa bu kavramlar birbirinin yarışanı ve biri diğerinin tüketeni değildir.

— ANAHTAR KELİMELER —

ceza hukuku kazanımları, ceza hukukunda aşınma, düşman ceza hukuku, insan hakları, terörle mücadele

—BİLİMSEL ETKİNLİK—

  •  Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu
  • Ardahan Üniversitesi
  • İnsani Bilimler Fakültesi
  • 10-12 Ekim 2018

— YAYIN—

Dinler, V. (2019), “Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık”,  Suç ve Ceza,  S. 1 (Ocak-Şubat-Mart), ss. 135-151

The Ambiguity of Counter Terrorism as a Cause of the Erosion in Criminal Law

Dinler, V. (2018), “The Ambiguity of Counter Terrorism as a Cause of the Erosion in Criminal Law”, International Politics and Social Sciences Sysposium, Ardahan University, October 10-12,  Ardahan.

— ABSTRACT —

There is always a problematic among criminal law and counter-terrorism. The characteristic of terror crimes is differentiated from other crimes that lead to improving particular strategies and regulations in counter-terrorism. Thus most countries have an anti-terror law apart from penal law. The concept of counter-terrorism was radically changed in the world after the 9/11 attacks. Following this deplorable incident, the USA and many countries amended their anti-terror laws and adopted a new approach to counter-terrorism. This approach was not only a legal change but also change in attitude and practice. The tendency of enlargement in new counter-terrorism almost threats the rule of law and democracy and suspends of human rights.
It is possible to observe the same alteration in counter-terrorism in Turkey as well. Today, talking and writing on terrorism is not easy for academics even it is academic research, because of ambiguity in counter-terrorism. I am going to try answering if there is a possibility in anti-terrorism in the border of the rule of law and democracy. Why we need to maintain the gains of criminal law and how we can do it? The main problem here is how to make a struggle against terrorism compatible with human rights, democracy and the rule of law. In my opinion, counter-terrorism is possible without violating human rights and the rule of law.

— KEYWORDS —

principles of criminal law, erosion in criminal law, enemy law, human rights, counter terrorism

—SCIENTIFIC EVENT—

  • International Politics and Social Sciences Symposium
  • Ardahan University
  • Faculty of Humanity Sciences
  • October 10-12, 2018

— PUBLICATION—

Dinler, V. (2019), “The Ambiguity of Counter-Terrorism as a Cause of the Erosion in Criminal Law”,  Crimen e Poena,  No. 1, pp. 135-151