Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması [Yüksek Lisans]

Veysel Dinler

Danışman: Prof.Dr. Vahit Bıçak

Jüri Üyeleri: Prof.Dr. Ali Şafak, Prof.Dr. Vahit Bıçak ve Doç.Dr. Faruk Turhan

Savunma Tarihi: 2 Mart 2009 – Oybirliği

YÖK Tez No: 240033

Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması başlıklı tezimiz 2009 yılında savunulmuştur. Tezin YÖK’e gönderilmesi esnasında yayınlanması için muvafakat verilmiştir. 2011 yılında Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin 25. sayısında yayınlanan bir makalenin, bu tezin 5-15 sayfalarının tıpatıp kopyalanmasıyla üretildiğini fark ettik. Müntehil Dr. Bülent Bayraktar’a ait makale ile tezin karşılaştırmasına ulaşılabilir.

tez_kapak

Veysel Dinler, Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalı, Ankara, 2009. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

— ÖZET — 

Deliller, ceza muhakemesinin işlemesini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bu tezde, Türk ceza muhakemesinde delillerin toplanması konusu ele alınmıştır. Konu delillerin toplanması ile sınırlandırılmış ve bu konudaki aksaklıklar tespit edilerek, bunlara çözüm önerileri sunulmuştur. 2005 yılında 5271 sayılı CMK’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ceza muhakemesindeki delil sistemine önemli yenilikler getirilmiştir. Bilimsel ve teknik gelişmelere bağlı olarak, vücuttan örnek alınması, moleküler genetik inceleme, iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve gizli soruşturmacının görevlendirilmesi gibi birçok delil toplama yöntemi kanuna alınmıştır. Ayrıca bazı özel kanunlarda yer alan delil toplama yöntemlerine CMK’de yer verilerek, delil toplama kuralları tek bir metinde toplanmıştır. Birçok konuda yönetmelik çıkarılması öngörülerek, delil toplama kurallarının işlerliği sağlanmıştır. Bu yönde Cumhuriyet savcısının görevi daha da etkinleştirilerek, savcıların sanık haklarının korunmasında ve âdil muhakemesinin yapılabilmesinde etkinlikleri artırılmıştır. İddianamenin iadesi kurumunun kabulüyle, delillerin kural olarak soruşturma aşamasında, soruşturma organı tarafından en kısa zamanda ve sıcağı sıcağına toplanması ve muhakeme sürecinin daha hızlı ve sağlıklı işlemesi amaçlanmıştır. Ayrıca duruşmada doğrudan soru yöneltmenin kabul edilmesiyle birlikte delillerin toplanması ve tartışılması daha önemli hale gelmiştir. CMK ile getirilen bu yeniliklere karşın, bazı başka kanunlarda delil toplama kurallarıyla ilgili hükümlerin bulunması; birçok yeni delil toplama yöntemi kanunda düzenlenirken, ?olay yeri inceleme? konusuna yer verilmemesi, bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca yeni kanun ile getirilen sistemin tam ve sağlıklı işleyebilmesi için, gerek Adlîye teşkilatında gerekse kollukta alt yapının tam olarak hazırlanması gerekir.

— ANAHTAR KELİMELER — 

delil, delillerin toplanması, delillendirme, ceza muhakemesi hukukunda deliller, delil toplama kuralları, delil hukuku

Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law

Dinler, V. (2009), Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law, Turkish Police National Academy Institute of Security Sciences, Department of Crime Reseach, Ankara. (unpublished master thesis)

— ABSTRACT —

The evidence, which has been studied in this dissertation, is one of the essential instruments of criminal justice. The issue was limited to obtaining evidence, and the problems concerning to this issue have been specified and some suggestions for these problems have been offered. Once the law of TCP (The Act of Turkish Criminal Procedure ? 2005) 5271 numbered came into use and it provided some novelty to the evidence system in criminal justice. Thanks to the scientific and technical progress, lots of methods of collecting evidence such as biological evidence from living body and molecular genetics examines, recording private communication, observation by technical devices and secret investigation methods have been included in TCP. Some regulations were legislated for rules of evidence collection and they were made effective. The role of the public prosecutors in the criminal investigations became more effective to maintain fair trail and protect the rights of suspect. The rule of rejecting indictment aims at collecting evidence in the prosecution stage faster and more effectively. And collecting methods of evidence have became more significant by the rule of cross examination. However, still some evidence rules are existing in the other codes and this violates the unity of evidence rules. And the rule of ?crime scene investigation? has not been identified completely in TCP. Despite some novelties brought by TCP, the constructions of prosecution and law enforcement units should be strengthened to apply this law efficiently.

— KEY WORDS — 

evidence, obtaining evidence, proofing, criminal evidence, the law of evidence

— KAYNAKÇA / REFERENCES — 

İncele / Look

Kitaplar:

 

Akbaş, Osman, (1994), “Kriminal Laboratuvar Kimya Bölümü Pratik Uygulamaları”, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (YÖK Tez No: 38051).

Azak, Ünal, (1994),  Soruşturma ve Yazışma Teknikleri, Ankara: (y.y.), 2. baskı.

Bayer, Metin, (2003), Olay Yeri İnceleme Kriminal Laboratuvar Analizleri, Ankara: Songür Yayıncılık.

Badem, Uğur, (2004), Olay Yeri Koruma İnceleme ve Delil Toplama Yöntemleri, Ankara, (y.y.), 2. baskı.

Bıçak, Vahit, (1996), Improperly Obtained Evidence: A Comparison of Turkish and English Law, Ankara, (y.y.).

Centel, Nur, (2002), Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul: Beta, 2. baskı.

Centel, Nur ve Zafer, Hamide, (2008), Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul: Beta, 5. baskı.

Çüçen A. Kadir, (2006), Mantık, Bursa: Asa, 4. baskı.

Dennis, Ian H., (1999), The Law of Evidence, London: Sweet and Maxwell.

Derdiman, R. Cengiz, (2007), Polis Yönetimi ve Hukuku, Ankara: Nobel Yayınları, 3. baskı.

Develioğlu, Ferit, (2003), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi, 20. baskı.

EGM Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, (2005), Adli Fotoğrafçılık (Dijital) Temel Eğitim Kitabı, Ankara.

EGM Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, (2005), Olay Yeri İnceleme Temel Eğitim Kitabı, Ankara.

EGM Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, (2005), Parmak İzi Geliştirme Teknikleri (Temel Eğitim Kitabı), Ankara.

EGM Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı, (2006), İlk Ekibin Görev ve Sorumlulukları, Ankara.

Erdem, Mustafa Ruhan, (2001), Ceza Muhakemesinde, Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Feyzioğlu, Metin, (1996), Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara: US-A Yayıncılık.

Feyzioğlu, Metin, (2002), Ceza Muhakemesinde Vicdanî Kanaat, Ankara: Yetkin Yayınları.

Fisher, Barry A. J., (2004), Techniques of Crime Scene Investigation, USA: CRC Press, 7. baskı.

Genge, N. E., (2002), The Forensic Casebook: The Science of Crime Scene Investigation, USA: The Random House Publishing Group.

Göl, Ahmet, (t.y.), Tek Parmak İzi Tasnif Sistemi, Ankara: EGM Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı Yayını.

Göl, Ahmet, (t.y.), On Parmak İzi Tasnif Sistemi, Ankara: EGM Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi Başkanlığı Yayını.

Gölcüklü, A. Feyyaz ve Gözübüyük, A. Şeref , (2002), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Muhakeme Yöntemi, Ankara: Turhan Kitabevi, 3. baskı.

Gözler, Kemal, (1998), Hukukun Genel Teorisine Giriş-Hukuk Normlarının Geçerliliği ve Yorumu Sorunu, Ankara: US-A Yayıncılık.

Hancı, İ. Hamit, (2003), Bilirkişilik ve Çapraz Sorgu, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Heard, Brian J., (1997), Handbook of Firearms and Balistics: Examining and Interpreting Forensic Evidence, Chichester: John Wiley and Sons Ltd..

Heidegger, Martin, (1997), Özdeşlik ve Ayrım, (çev.: Necati Aça), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Hirş, Ernest E., (2005), Pratik Hukukta Metot, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 4. baskı.

Horswell, John (ed.), (2004), The Practice of Crime Scene Investigation, USA: CRC Press.

Inbau, Fred; Reid, John E. ve Buckley, Joseph P., (t.y.), Suçlu Sorgulamaları ve İtiraflar, (Çev. Ahmet Kule), Ankara: Başkent Matbaası.

Karakuş, Oğuz; Sağlam, M. Recai ve Ünal Bülent, (2005), Olay Yeri Güvenliği ve Olay Yerinin Korunması, Ankara: (y.y.).

Karayalçın, Yaşar, (2001), Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod Problem Çözme, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 6. baskı.

Kaygısız, Mustafa, (2004), Adli Bilimler, Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı Yayınları.

Kaygısız, Mustafa; Arslan, Taner A.; Baykal, Ali ve Bayer, Metin, (2002), Olay Yeri İnceleme Hizmetiçi Eğitim Kaynak Kitabı, Ankara: EGM Basımevi.

Kazakistan El-Farabi Milli Devlet Üniversitesi, (1996), Kriminalistik, (Çev. Komisyon), Ankara: YEPA Yayınları.

Köroğlu, Hasan, (2001), Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kunter, Nurullah ve Yenisey, Feridun, (2002), Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, C.I (Ceza Muhakemesinin Genel Hükümleri), İstanbul: Beta, 12. baskı.

Kunter, Nurullah ve Yenisey, Feridun, (2003), Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, C.II (Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü), İstanbul: Beta, 12. baskı.

Lee, Henry C.; Palmbach,  Timothy ve Miller, Marilyn T., (2005),  Henry Lee’s Crime Scene Handbook, Barcelona: Elsevier Academic Press, 2. baskı.

Özay, İl Han, (1996), Gün Işığında Yönetim, İstanbul: Alfa, 2. baskı.

Özbek, Veli Özer, (2005), CMK İzmir Şerhi: Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.*

Özlem, Doğan, (2004), Mantık, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 7. baskı.

Öztürk, Bahri ve Erdem, Mustafa R., (2006), Uygulamalı Ceza Muhakemesi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 10. baskı.

Öztürk, Cemal, (2006), Ceza Muhakemesinde İz Bilimi Kriminalistik Gerçeği, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Parlar, Ali; Hatipoğlu, Muzaffer ve Yüksel, Erol Güngör, (2008), Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller Çapraz Sorgu ve İspat, Ankara: Yayın Matbaası.

Polat, Oğuz, (2004), Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Püsküllüoğlu, Ali, (2004), Arkadaş Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınevi, 8. baskı.

Selçuk, Sami, (2004), Beccaria’nın İnsanlığa Bildirisi, Ankara: İmge Kitabevi.

Söylemez, Ahmet, (1982), Kriminalistik ve Suç Yeri İncelemesi, İstanbul: Haşmet Matbaası.

Şafak, Ali, (1996), Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, İstanbul: Temel Yayınları, 2. baskı.

Şafak, Ali, (2005), Ceza Hukuku: Genel ve Özel Hükümler, Ankara.

Şafak, Ali ve Bıçak, Vahit, (2005), Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis, Ankara: Roma Yayınları, 6. baskı.

Şahin Cumhur, (2001), Ceza Muhakemesinde İspat: Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi, Ankara: Yetkin Yayınları.

Şen, Ersan, (1998), Türk Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Deliller Sorunu, İstanbul: Beta.

Türk Dil Kurumu, (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: TTK Basımevi, 9. baskı.

Tunalı, İbrahim, (2001), Adli Tıp, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 4. baskı.

Turhan, Faruk, (2006), Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara: Asil Yayınevi.

Tutumlu, Mehmet Akif, (2007),  Medeni Muhakeme Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 4. baskı.

Watson, James D., (1995), İkili Sarmal, İstanbul: TÜBİTAK Yayınları, 15. baskı.

Wecht, Cyril H. ve diğ., (2004), Crime Scene Investigation: Crack The Case WithReal-Life Experts, Singapore: Reader’s Digest Book.

Wingate, Anne, (1992),  Scene of the Crime: A Writer’s Guide to Creme-Scene Investigations, Ohio: Writer’s Digest Books.

Yenisey, Feridun, (1995), İnsan Hakları Açısından Arama, Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, Ankara: AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları.

Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan, (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 5. baskı.

 

 

 

Makaleler:

 

Açıkgöz, Nihal ve Hancı, Hamit, (2002), “Adli Biyoloji”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 577–598).

Açıkgöz, Nihal; Hancı, İ. Hamit ve Çetin Gürsel, (2002), “Adli Olaylarda Böceklerden Nasıl Yararlanırız?”, AÜHFD, C. 51, S. 3, (ss. 117–125).

Açıkgöz, Nihal; Hancı, İ. Hamit ve Çakır Hadi, (2002), “Olay Yerinden DNA Analizi İçin Biyolojik Örnek Toplama ve Örneklerin Laboratuara Gönderilme Usulleri”, AÜHFD, C. 51, S. 2, (ss. 199–206).

Afşin, Hüseyin ve Günçe, M. Elif, (2002),  “Adli Diş Hekimliği Açısından Olay Yeri İncelemesi”, Adli Tıp Dergisi, C. 16, S. 2–4, (ss. 94–105).

Aktepe, Basri, (2004), “Emniyet Personelinin Bilgisayar ve Bilgisayar İlintili Suçlarla Mücadelede Dikkat Etmesi Gereken Hususlar (Adli Tıp Esaslarına Uygun Olarak Delillendirme)”, Çağın Polisi Dergisi, C. 3, S. 35, (ss. 29–32).

Alkış, Saadet, (2002), “Otomobil Yangınlarının İncelenmesi”, Adli Bilimler Dergisi, C.  1, S. 2, (ss. 67–74).

Arslan, Çetin, (2002), “Memura Aktif Mukavemet Suçu ve Bazı Suçlarla İçtimaı”, AÜHFD, C. 51, S. 2, (ss. 35–77).

Aşıcıoğlu, Faruk, (2003), “Adli Amaçlı Ulusal DNA Veri Bankasının Kurulması ve Bu Konudaki Uluslar arası Yaklaşımlar”, Adli Tıp Dergisi, C. 17, S. 3–4, (ss. 55–62).

Aşırdizer, Mahmut ve diğ., (2001), “Ölüm Olaylarında, Olay Yeri İncelemesindeki Aksaklıkların Belirlenmesi ve Çözümü İçin Öneriler (Anket Çalışması)”, Adli Tıp Dergisi, C. 15, S. 1, (ss. 45–54).

Aykaç, Mehmet, (1982–83), “Adli Tıpta Materyal Alma, Gönderme”, İÜHFM, C. XLVIII–XLIX, S. 1–4, (ss. 319–324).

Balseven, Aysun; Hancı, İ. Hamit, Özdemir, Çağlar ve Tuğ, Ayşim, (2002), “Adli Meteoroloji”, Adli Tıp Dergisi, C. 16, S. 1, (ss. 70–73).

Batuk, Gökhan; Kar, Hakan; Ulukan, Özer ve İşler, Hülya, (2003), “Otopsi ve Postmortem Laboratuvar Uygulamalarında Enfeksiyon ve Korunma”, Adli Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2, (ss. 19–24)

Bayram, Levent, (2001), “Ses ve Görüntü Kayıtlarının Hukukumuzdaki Yeri”, Polis Dergisi, Y. 7, S. 26, (ss. 592–595).

Bıçak, Vahit, (1995), “Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti”, İnsan Hakları Yıllığı, Ankara, (ss. 247–259).

Büker, Hasan, (2002a), “Faili Meçhul Trafik Kazaları Olay Yerinde Bulgular”, Adli Bilimler Dergisi, C. 1, S.1, (ss. 37–41).

Büker, Hasan, (2002b), “Gözden Kaçırılan Deliler Ayakkabı İzleri”, İpucu Dergisi, Y. 1, S. 1, (ss. 44–52).

Cansunar, F. Nuray; Albek, Emre Murat ve Altuğ, Mehtap, (1997), “Ölüm Olaylarında Olay Yeri İncelemesinin Önemi”, İHFM, C. LV, S. 4, (ss. 299–309).

Caymaz, Ayşegül, (2001), “Yangın ve Kundaklama Olaylarında Olay Yeri İncelemesi ve Önemi”, Adli Tıp Dergisi, C. 15, S. 1, (ss. 73–83).

Cengiz, Salih ve Karaca, Ali Cengiz, (2002), “Adli Laboratuar ve Toprak Analizi”, İpucu Dergisi, Y. 1, S. 1, (ss. 6–11).

Centel, Nur, (2006), “Adil Yargılanma Hakkı İle Silahların Eşitliği Bağlamında Savcılık ve Savunma”, Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Ankara: TBB Yayını, Sempozyum 7–9 Temmuz 2006 Ankara, (ss. 186–218).

Çalı, Hasan Hüseyin, (2003), “Boya ve Mürekkep Analizi”, Çağın Polisi Dergisi, C. 2, S. 20, (ss. 60–62).

Çebi, İsmail, (2004), “Ateşli Silahla İşlenmiş Olaylarda Atış Orijini Tespiti”, İpucu Dergisi, Y. 2, S. 2, (ss. 19–22).

Çetin, M. Salih, (2004), “El İzleri (Avuç İzleri)”, İpucu Dergisi, Y. 2, S. 2, (ss. 60–64).

Derbil, Süheyp, (1943), “Polis Kavramı”, AÜHFD, C.I, S. 4, (ss. 473 – 485).

Derdiman, R. Cengiz, (1995), “Polisin İfade Alma Yetkisi (Kapsamı, Sınırı, Yöntemi ve İlgili Olduğu Yetkiler)”, Polis Dergisi, Y. 1, S. 4, (ss. 16–27).

Dinler, Veysel, (2004a) “Olay Yerinin Doğru İncelenmesi ve Delil Güvenliği”, Isparta Adli Bilimler Paneli, Isparta, Isparta Öğretmenevi, 13–14 Nisan 2004  (sözel bildiri).

Dinler, Veysel, (2004b), “Olay Yeri İncelemesinde Biyolojik Delillerin Önemi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, 6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, 28–30 Mayıs 2004, (sözel bildiri).

Dinler, Veysel, (2006), “Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi”, Suç Analizi–1, Mustafa Kaygısız ve Hanifi Sever (Ed.), Ankara: Adalet Yayınevi, (ss. 115–129).

Dinler, Veysel; Şahin, Şakir ve Baydar, Ç. Lütfi, (2007), “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, Adli Bilimler Dergisi, C. 6, S. 2, (ss. 50–57).

Doğan, Cahit; Bursalı, Burcu; Özmen, Edibe ve Kızılpınar, İlginç, (2004),  “Biyokriminal Palinoloji”, İpucu Dergisi, Y. 2, S. 2, (ss. 13–18).

Dönmezer, Sulhi ve Yenisey, Feridun, “Ceza Adalet Sisteminde Jandarma ve Polisin Rolü ve Etkinliği”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 1, S. 1, (ss. ).

Erem, Faruk, (1970), “Teknik İlerleme ve Ceza Hukuku”, AÜHFD, C. 27, S. 3–4, (ss. 15–26).

Erem, Faruk, (1975), “Kışkırtıcı Ajan”, AÜHFD, C. 32, S. 1–4, (ss. 5–15).

Ergül, Engin, (2007), “Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması”, Adalet Dergisi, S. 28, (Mayıs), (ss. 45–54).

Erkenci, Hüseyin, (2006), “[Cumhuriyet Savcılığıyla Adli Kolluk İlişkisi]”, Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Ankara: TBB Yayını, Sempozyum 7–9 Temmuz 2006 Ankara, (ss. 117–130).

Erkul, Hüseyin ve Karakılçık, Yusuf, (2002), “Polislik Mesleği ve Polis Eğitimi”, Polis Dergisi, Y. 8, S. 30, (ss. 57–62).

Erten, Rıfat; Acır, Birsen ve Taşveren, Sema, (1996), “Gen (DNA) Testinin İspat Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, AÜHFD, C. 45, S. 1, (ss. 573–588).

Eryılmaz, M. Bedri, (2003), “Suç Araştırmasına Yön Veren Şüphe Kavramı”, Organize Suçlarla Mücadele ve Polis, (Ed. Aytekin Geleri ve H. Hüseyin Çevik), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 221–232).

Esen, Kasım, (1997), “Kriminal Polis Laboratuvarlarının Tarihçesi, Çalışma Yöntemleri ve Alanları”, Türk İdare Dergisi, S. 417, (Aralık), (ss. 173–178).

Evet, I. W., (1987), “Bayesian Inference and Forensic Science: Problems and Perspectives”, The Statistician, Vol. 36, No. 2–3, (ss. 99–105).

Feyzioğlu, Metin, (1999), “Suçsuzluk Karinesi: Kavram Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, AÜHFD, C. 48, S. 1–4, (ss. 135–163).

Goho, Alexandra, (2004), “Forensic on Trial: Chemical Matching of Bullets Comes Under Fire”, Science News, Vol. 165, (March), (ss. 202–204).

Gülsoy, Tevfik ve Kök, A. Nezih, (2005), “Tıbbi Müdahale Yoluyla Delil Elde Etme”, EHFD, C. IX, S. 1–2, (ss. 1–21).

Hancı, Hamit, “Adli Psikiyatri”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 507–520).

Hancı, İ. Hamit, (2002), “Adli Otomotiv”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 167–212).

Hancı, İ. Hamit, (2002), “Adli Tıp ve Adli Bilimler”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 9–21).

Hancı, İ. Hamit; Balseven, Aysun ve Balseven, İsmet, (2002), “Adli Olaylarda Otopsinin Önemi Bir Olgu Sunumu”, Adli Bilimler Dergisi, C. 1, S. 1, (ss. 23–27).

Hancı, İ. Hamit; Çetin, Cem Mehmet ve Hancı, Özlem, (2002), “Çapraz Sorgu”, Adli Bilimler Dergisi, C. 1, S. 2, (ss. 27–35).

Hannby, James E., (2001), “Ateşli Silah Kimliğinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Tarihi Gelişimi”, (çev. Eyüp Buldukoğlu), Polis Dergisi, Y. 7, S. 26, (ss. 21–24).

Hafızoğulları, Zeki, (1995), “İnsan Hakları, Polis Görevi ve Yetkisi”, Polis Dergisi, Y. 1, S. 2, (ss. 36–51).

Hirş, Ernest E., (1944), “Pratik Hukukta İlmi İspat ve Tefsir”, AÜHFD, C. 1, S. 2, (ss. 192–199).

İşbilen, Ayşe ve Dinler, Veysel, (2004), “Tekstil Yüzeylerin ve Aksesuarlarının Adli Olayların Çözümünde Kullanılması”, 3. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi, 7 – 9 Ekim 2004, (poster çalışması).

Karakuş, Oğuz; Atmaca, Yalçın ve Karapazarlıoğlu, Ersin, (2008), “Adli Tekstil”, Adli Bilimler Dergisi, C. 7, S. 2, (ss. 40–49).

Kaygusuz, Ziyaettin, (2001), “Olay Yeri İnceleme Çalışmalarının İnsan Hakları ve Bilimsel Açıdan Değerlendirilmesi”, Polis Dergisi, Y. 7, S. 29, (ss. 147–149).

Kaygusuz, Ziyaettin, (2002a), “Bireysel Tanımlayıcı İzlerin Özellikleri ve Suçu Aydınlatmadaki Önemi”, Polis Dergisi, S. 30, (ss. 146–148).

Kaygusuz, Ziyaettin, (2002b), “Olay Yeri Koruma Şeridi”,  Adli Bilimler Dergisi, C. 1, S. 2, (ss. 17–20).

Kaygusuz, Ziyaettin, (2002c), “Olay Yerinde Personel ve Delil Güvenliği”, Polis Dergisi, S. 32, (ss. 80–83).

Kendi, Özer; Bogenç, Atlas; Bilge, Yaşar; Acar, Kemalettin ve Tunalı, İbrahim, (1998), “İki Antisosyal Kişilik Bozukluğu Vakasının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi”, AÜHFD, C. 47, S. 1–4, (ss. 163–169).

Kingston, Charles R., (1965), “Applications of Probability Theory in Criminalistics”, Journal of the American Statistical Association, Vol. 60, No. 309, (ss. 70-80)

Kök, Ahmet Nezih, (2003), “Parmak İzlerinin Delil Olarak Kullanılması”, EHFD, C. VII, S. 3–4, (ss. 3–8).

Kuyucu, Abdullah, (2006), “Türkiye’de Savcılık (Savcılığın Ceza Adalet Sistemindeki Rolü ve Örgütlenmesi)”, Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Ankara: TBB Yayını, Sempozyum 7–9 Temmuz 2006 Ankara, (ss. 131–150).

Küçüker, Hüdaverdi, (2003), “Olay Yeri İncelemesi ve Delil Toplanmasının Önemi: Üç Cinsel Suç Olgu Sunumu”, Adli Tıp Dergisi, C. 17, S. 1, (ss. 54–48).

Louwage, F. E., (1955), “Adli Polisçe Yapılan Soruşturmaya Dair Bazı Düşünceler (1)”, (Çev. Selahattin Atalay), Adalet Dergisi, Y. 46, (ss. 877–888).

Meran, Necati, (2003), “Cürüm İşleyenleri Saklama ve Kanıtları Yok Etme Suçu Üzerine Bir İnceleme”, Yargıtay Dergisi, C. 29, S. 3, (ss. 269–277).

Oğurlu, Yücel, (2003), “Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ‘Ne Bis İn İdem’ Kuralı”, AÜHFD, C. 52, S. 2, (ss. 101–124).

Özay, İl Han, (1979–81), “İdari Kolluk Eylemlerinde ‘Amaç’”, İÜHFM, C. XLV – XLVII, S. 1–4, (ss. 315 – 319).

Özdoğan, Ali, (2002), “Alman ve Fransız Teknik Dinleme Mevzuatları”, Polis Dergisi, S. 32, (ss. 14–16).

Özel, Çağlar, (2002), “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD, C. 51, S. 1, (ss. 43–76).

Özkara, Erdem,; Hancı, İ. Hamit ve Zeyfeoğlu, Yıldıray, (2002), “Kundakçılık”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 451–462).

Öztürk, Bahri, (2006), “[Adli Bir Organ Olarak Savcılık]”, Bir Adli Organ Olarak Savcılık, Ankara: TBB Yayını, Sempozyum 7–9 Temmuz 2006 Ankara, (ss. 150–160).

Pamir, Aybars, (2005), “İslâm ve Osmanlı Hukuku’nda Kasame Müessesesi”, AÜHFD, C. 54, S. 4, (ss. 343–359).

Polat, Ahmet, (2008), “Suç İstatistiklerine İlişkin Sorunlar ve Öneriler”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 10, S. 1, (ss. 37–59).

Selçuk, Sami, (1977), “Kanıtların Toplanmasında Yasallık, Dürüstlük ve Total Ceza Adaleti”, Yargıtay Dergisi, C. 3, S. 2, (49–70).

Soyaslan, Doğan, (2003), “Hukuka Aykırı Deliller”, EHFD, C. VII, S. 3–4, (ss. 9–26).

Şafak, Ali, (1996), “Polis Teknolojisi ve İsbat Hukukunda Yeri”, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Ankara: EGM Basımevi, Uluslararası Sempozyum: 16–18 Ekim 1996 Ankara, (ss. 287–310).

Şahin, Eyüp, (2002), “Adalete açılan Kapıda Tutanakların Dili”, Polis Dergisi, S. 32, (ss. 17–20).

Şen, Bilal, (2001), “Bilgisayar Suçlarının Getirdikleri ve Üzeyir Garih Cinayeti”, Polis Dergisi, S. 29, (ss. 13–24).

Şenocak, Zarife, (2001), “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, AÜHFD, C. 50, S. 4, (ss. 65–80).

Tarling, Roger, (1991), “Statistics in Solving Crime”, Journal of Royal Statistical Society, Vol. 154, No. 1, (ss. 117–119).

Tezcan, Durmuş, (1997), “Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesinde Yapılan Muhakemelar Açısından (Kolluk Soruşturması Kapsamında) Türkiye ile İlgili Gözlemler”, Polis Dergisi, Y. 3, S. 13, (ss. 10–14).

Tuğ, Ayşim; Güleç, Erksin ve Hancı, Hamit, (2002), “Adli Antropoloji”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 647–660).

Tuğ, Ayşim; Söylemezoğlu, Tülün ve Hancı, İ. Hamit, (2002), “Adli Toksikoloji”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 559–570).

Tuğ, Ayşim; Doğan, Yeşim ve Hancı, Hamit, (2002), “Kriminalistik Kriminoloji Değildir”, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, (ss. 175–182).

Ülgür, İlyas, (1996), “‘Forensic’ Bilimin Suç Soruşturmasında Kullanımı ve Muhtemel Problemler”, Avrupa Birliği Sürecinde Türk Polisi, Ankara: EGM Basımevi, Uluslar arası Sempozyum: 16–18 Ekim 1996 Ankara, (ss. 229–239).

Üner, H. Bülent ve Aşıcıoğlu, Faruk, (1998), “Fiziksel Delil Olarak Cam”, İHFM, C. LVI, S. 1–4,  (ss. 281–289).

Yaşar, Z. Füsun; Hancı, İ. Hamit ve Afşin, Hüseyin, (2002), “Dişlerin İncelenmesinin Adli Yönden Önemi (Adli Odontoloji)”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, İ. Hamit Hancı (Ed.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, (ss. 213–229).

Yenisey, Feridun, (1995a), “Yargıtay ve Askeri Yargıtay Kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesinin Kararları Işığında Hukuka Aykırı Deliller (I)” Polis Dergisi, Y. 1, S. 2, (ss. 17–35).

Yenisey, Feridun, (1995b), “Yargıtay ve Askeri Yargıtay Kararları ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesinin Kararları Işığında Hukuka Aykırı Deliller (II)”, Polis Dergisi, Y. 1, S. 3, (ss. 10–29).

Yıldız, Günay; Yavuz, Fatih; Aşıdizer, Mahmut ve Yavuz, M. Sunay, (2003), “Tükürük Kalıntılarından Cilt Sürüntü Yöntemi ile Amilaz Tespiti”, Adli Tıp Dergisi, C. 17, S. 1, (ss. 1–10).

Yılmaz, Halil, (2000), “Adli Kolluk Hizmetleri Kapsamında Türk Polis Teşkilatı”, Polis Dergisi, Y. 6, S. 22, (ss. 45–52).

Yükseloğlu, E. Hülya; Özcan, Ş. Şebnem ve Ceylan, Beyhan, (2008), “Olay Yeri İncelemesi ve Türkiye’deki Uygulamalar”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 10, S. 1, (ss. 61–80).

 

 

Diğer Kaynaklar:

 

Adalet ve Kalkınma Partisi, (2008), “Esasa İlişkin Cevaplar”, (erişim adresi: http://www.akparti.org.tr/esasailiskincevaplar.pdf), (erişim tarihi: 15 Ağustos 2008).

AYMKD, (1999), S. 34/2.

“Bakan Şahin: Delillerin Nasıl Değerlendirileceğini Yargı Bilir”, Zaman, 9 Temmuz 2008.

“Ergenekon’da Bilgisayar Tartışması: Ya El Konulan CD’lere Delil”, Hürriyet, 9 Temmuz 2008.

“Heraclitus”, (2008), (erişim adersi: http://en.wikipedia. org/wiki/Heraclitus), (erişim tarihi: 15 Mayıs 2008).

http://www.belgenet.com/arsiv/bm/bmsiyasihak.html, (erişim tarihi: 15 Ocak 2008).

“Hukukçulara Göre Bilgisayar Kayıtları Her Zaman Delil Sayılır”, Zaman, 10 Temmuz 2008.

“İstanbul’da ‘Tuzak Bombalı’ Hain Saldırı”, Zaman, 28 Temmuz 2008.

“Mahkeme E-delilleri Dosya Dışı Bıraktı”, (2008), (erişim adresi: http://haberden. com/haber/20080801/Mahkeme-e-delilleri-dosya-disi-birakti.php), (erişim tarihi: 25 Ağustos 2008).

“Mürekkepten Yakalandılar: Alman Polisi Mürekkebin Kuruma Hızından Bulmuş”, Hürriyet, 11 Eylül 2008.

“O. J. Simpson Murder Case”, (2008), (erişim adresi: http://en.wikipedia.org/ wiki/O._J._Simpson_murder_case), (erişim tarihi: 15 Ağustos 2008).

“Polis, Koruyucu Elbise Olmadan Bomba İnceledi, Faciadan Dönüldü”, Zaman, 2 Ağustos 2008.

Resmi Gazete, Tarih: 1 Temmuz 1927, Sayı: 622. (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 14.7.1934, Sayı: 2751. (2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 12.6.1937, Sayı: 3629. (3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 27 Mayıs 1949, Sayı: 7217. (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)

Resmi Gazete, Tarih: 19 Mart 1954, Sayı: 8662. (İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme)

Resmi Gazete, Tarih: 10 Temmuz 1953, Sayı: 8458. (6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun)

Resmi Gazete, Tarih: 23 Temmuz 1965, Sayı: 12056. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 24 Nisan 1979, Sayı: 16618 (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü)

Resmi Gazete, Tarih: 20 Nisan 1982, Sayı: 17670. (Adli Tıp Kurumu Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 13 Temmuz 1982, Sayı: 17753. (2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 9 Kasım 1982, Sayı: 17863. (2709 sayılı TC 1982 Anayasası)

Resmi Gazete, Tarih: 26 Şubat 1983, Sayı: 17971. (2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 12 Mart 1983, Sayı: 17985. (2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 23 Temmuz 1983, Sayı: 18113. (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 23 Haziran 1999, Sayı: 23734. (4389 sayılı Bankalar Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 4 Aralık 1999, Sayı: 23896. (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun)

Resmi Gazete, Tarih: 8 Aralık 2001, Sayı: 24607. (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 26 Haziran 2004, Sayı: 25504. (5187 sayılı Basın Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 12 Ekim 2004, Sayı: 25611. (5237 sayılı Türk Ceza Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 17 Aralık 2004, Sayı: 25673. (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 31 Mart 2005, Sayı: 25772. (5326 sayılı Kabahatler Kanunu)

Resmi Gazete, Tarih: 31 Mart 2005, Sayı: 25772 (mük.). (5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Adlî Kolluk Yönetmeliği)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Suç Eşyası Yönetmeliği)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik)

Resmi Gazete, Tarih: 1 Haziran 2005, Sayı: 25832. (Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik)

Resmi Gazete, Tarih: 14 Şubat 2007, Sayı: 26434. (Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik)

Resmi Gazete, Tarih: 31 Mart 2007, Sayı: 26479. (5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu)

YKD, (1990), C. 16, S. 10, (Ekim).

YKD, (1990), C. 16, S. 11, (Kasım).

YKD, (1992), C. 18, S. 7, (Temmuz).

YKD, (1992), C. 18, S. 11, (Kasım).

YKD, (1993), C. 19, S. 4, (Nisan).

YKD, (1993), C. 19, S. 6, (Haziran).

YKD, (1993), C. 19, S. 10, (Ekim).

YKD, (1993), C. 19, S. 12, (Aralık).

YKD, (1994), C. 20, S. 3, (Mart).

YKD, (1996), C. 22, S. 1, (Ocak).

* Bu eser kollektif bir çalışmanın üründür. Bölümlerin bazıları Doç. Dr. Veli Özer Özbek yönetiminde diğer yazarların katkılarıyla yazılmıştır. Eserde atıf yapma yöntemi olarak, atıfta bulunulan bölümün yazarların isimleri, CMK İzmir Şerhi ve sayfa numarasının yazılması öngörülmektedir. Bu sebeple metin içinde kitapta öngörüldüğü biçimde atıf yapılmış; kaynakçada ise tek maddede yazılması uygun görülmüştür.

— ATIFLAR / CITATIONS — 

İncele / Look

 1. Selçuk GÜLTEN ve Baki TORAMAN, (2020), Uluslararası Adli Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.
 2. Doğan GEDİK, (2018), Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması, Adalet Yayınevi, Ankara.
 3. Metin KÖSE, (2017), Ceza Kovuşturmasında Delillerin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi, Seçkin, Ankara.
 4. Yusuf BAŞLAR, (2016), Ceza Yargılamasında Elektronik Delil,  Yetkin, Ankara.
 5. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçları ve Adli Bilişim, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-980-2.
 6. Devrim AYDIN (2014), Ceza Muhakemesinde Deliller, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-891-1.
 7. Yasin ATAÇ ve diğ. (2013), “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Delil Algısı”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 15, S. 3, ss. 45-71.

 1. Ahmet Alptekin CİLAVDAROĞLU, (2019), Türkiye’de Parlamenter Sistem İçinde Kanıta Dayalı Politika Yapımı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Metin KÖSE, (2016), Ceza Kovuşturmasında Delillerin Ortaya Konulması ve Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 3. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçlarında Adli Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Konya. (doktora tezi)
 4. Yusuf BAŞLAR, (2015), Ceza Yargılamasında Elektronik Delil,  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Sakarya. (doktora tezi)
 5. Hüseyin DELİBALTA, (2020), Ceza Muhakemesinde Maddi Deliller ve Cinsel Saldırı Suçlarında İspat, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalı, Malatya. (yüksek lisans tezi)
 6. İsa ÇELEN (2019), Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Kavramı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 7. Hatice YILMAZ, (2019), Ceza Yargılamasında İsnadın İspatında Delillerin Önemi, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 8. Merve EYÜP, (2019), Acil Servis ve Yoğun Bakım Hemşirelerinde Adli Vakaya Yaklaşımın Eğitim Düzeyleriyle Karşılaştırılması, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı Olay Yeri İnceleme ve Kriminalistik Programı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 9. Ramazan İlker TOYRAN, (2019), Açık Alandaki Olay Yerinin Dokümantasyonunda İnsansız Hava Aracının (İHA) Kullanılması, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul (yüksek lisans tezi)
 10. Resul GÖKSOY, (2017), Ceza Muhakemesinde Dijital Delillerin Elde Edilmesi Ve Güvenilirliğinin Sağlanması,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İzmir. (yüksek lisans tezi)
 11. Aylin YAKUPOĞLU, (2015), Suçların Aydınlatılmasında Paydaşlar Üzerindeki CSI Etkisi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 12. Fares MOUSA, (2015), Ceza Muhakemesi Hukukunda bilirkişi raporları: Filistin örneği, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 13. Mehmet ÇİĞDEM, (2015), Olay yerinde elde edilen delillerin hukuki değeri, Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gaziantep. (yüksek lisans tezi)
 14. Derya KURT (2014), Ceza Yargılamasında Tanıklık, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Niğde. (yüksek lisans tezi)
 15. Mehmet Serkan KILIÇ, (2012), İşletim Sistemlerinin Adli Bilişim Açısından İncelenmesi,  Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Adli Bilimler Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 16. Güz GÜLTAN (2012), Electronic Evidence Privacy Concerns Relating to the Collection of Electronic Evidence: Under Turkish Legal System And Cybercrime Convention, University of Oslo, Faculty of Law, Department of Private Law, Oslo. (master thesis)

 


YARGI KARARLARINDA ATIF

 1. BALYOZ DAVASI 29. CELSE (İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Esas no: 2010/283) Duruşma Tutanağı

İNTİHAL

Tezimizin bir kısmı, bir başkası tarafından doğrudan alınarak, makale olarak yayınlanmıştır. İntihal dosyası için tıklayınız.