Özgeçmiş (CV)

Veysel Dinler

Dr. Öğr. Üyesi Faculty Member
Hitit Üniversitesi Hitit University
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Department of Political Science and Public Administration
Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD
Chair of Politics and Social Sciences

1 Ocak 1979 – Çorum / Türkiye

LİSANS - BACHELOR'S DEGREE

[1996-2000] Polis Akademisi Turkish National Police Academy

Lisans Bitirme Tezi: Hukuka Aykırı Deliller (Danışman: Prof.Dr. Ali Şafak)
Degree dissertation: Unlawfully Obtained Evidence (Supervisor: Prof.Dr. Ali Şafak) 

[2015 – 2018] Yakın Doğu Üniversitesi Near East University

Hukuk Fakültesi School of Law

polis akademisi
neu

YÜKSEK LİSANS - MASTER'S DEGREE

[2000-2003] Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel University

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD Institute of Social Sciences, Department of Public Administration

Tez: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler (Danışman: Doç. Dr. Enver Bozkurt )

Thesis: The European Convention on Human Rights and Political Parties (Supervisor: Assoc.Prof. Enver Bozkurt)

[2004-2009] Polis Akademisi Turkish National Police Academy

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Suç Araştırmaları ABD Institute of Security Sciences, Department of Crime Research

Tez: Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması (Danışman: Prof. Dr. Vahit Bıçak)

Thesis: Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law (Supervisor: Prof.Dr. Vahit Bıçak)

sdu_logo
Guvenlik Bilimleri Enstitüsü

DOKTORA - DOCTORATE

[2006-2013] Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel University

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD Institute of Social Sciences, Department of Public Administration

Tez: Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı (Danışman: Doç. Dr. Yüksel Metin)

Dissertation: The Limits to State Power in Criminalisation and Punishment (Supervisor: Assoc.Prof. Yüksel Metin)

sdu_logo

AKADEMİK GÖREVLER - ACADEMIC ASSIGNMENTS

[2014 –           ] / Dr. Öğretim Üyesi Faculty Member
[2008 – 2014] / Öğretim Görevlisi Lecturer

Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2015-2016] Öğretim Üyesi (Yarı Zamanlı) Institute Member (part time)
Yakındoğu Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji ABD 

Near East University, Institute of Forensic Sciences, Department of Forensic Psychology

hitit logo
neu

İDARİ GÖREVLER - ADMINISTRATIVE ASSIGNMENTS

[2016 –       ] / Bologna Koordinatörü Bologna Coordinator
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [Fakülte] Faculty Coordinator

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [Bölüm] Deparmental Coordinator
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2014-2017] / Bölüm Başkan Yardımcısı Vice Chair of Department
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2013-2014] / Anabilim Dalı Başkanı Chair of Legal Studies
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration,

Chair of Legal Studies

[2010 – 2015] / Erasmus Bölüm Koordinatörü Departmental Erasmus Coordinator 
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2009-2011] / Müdür Yardımcısı Assistant Manager
Hitit Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) Hitit University Continuing Education Center

bologna
hitit logo
hitit logo
erasmus
hitit logo

ÜYELİKLER - MEMBERSHIP

Akademik Üyelikler (Academic)

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği 
Association of Constitutional Law Research
[2014] Üye Member

Kamu Hukukçuları Platformu 
Platform of Public Law
[2012] Üye Member

European Society of Criminology 
Avrupa Kriminoloji Topluluğu
[2011] Üye Member 

Sosyal Üyelikler (Social)

Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği
Turkish Associaton of People Against Bullying
[2015] Çorum Temsilcisi Çorum Representative

Türkiye Go Oyuncuları Derneği
Association of Turkish Go Players
[2012] ÜyeMember

Hitit Üniversitesi Go Kulübü
Hitit University Go Club
[2009] Akademik Danışman Supervisor

GEÇMİŞ MESLEKÎ DENEYİM - FORMER POSITIONS

[2000-2008] Emniyet Genel Müdürlüğü — Başkomiser / Olay Yeri İnceleme Uzmanı 
Turkish National Police – Chief Inspector/Crime Scene Investigation Unit

[2006-2007] Birleşmiş Milletler UNMIL — UNPOL
United Nations Mission in Liberia – UNPOL

emniyet
unmil

resmi

meslekî

akademik

sosyal

sosyal medya

öğrenciler için