Özgeçmiş (Curriculum Vitae)

Veysel Dinler

Öğretim Üyesi, Dr. Faculty Member, PhD
Hitit Üniversitesi Hitit University
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Department of Political Science and Public Administration
Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Chair of Politics and Social Sciences

1 Ocak 1979 – Çorum / Türkiye
1 January 1979 – Çorum / Turkey

Eğitim (Education)

LİSANS - BACHELOR'S DEGREE

[1996-2000] Polis Akademisi Turkish National Police Academy

Lisans Bitirme Tezi: Hukuka Aykırı Deliller (Danışman: Prof.Dr. Ali Şafak)
Degree dissertation: Unlawfully Obtained Evidence (Supervisor: Prof.Dr. Ali Şafak) 

[2015 – 2018] Yakın Doğu Üniversitesi Near East University

Hukuk Fakültesi Faculty of Law

[2018 – 2022] Hitit Üniversitesi Hitit University

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Faculty of Scince and Litrature Department of Archaeology

Staj: Çorum Müzezi (18 Temmuz 2022 – 26 Ağustos 2022) Internship at Çorum Museum between 18th July 2022 and 26th August 2022

polis akademisi
neu
hitit logo

YÜKSEK LİSANS - MASTER'S DEGREE

[2000-2003] Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel University

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD Institute of Social Sciences, Department of Public Administration

Tez: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler (Danışman: Doç. Dr. Enver Bozkurt )

Thesis: The European Convention on Human Rights and Political Parties (Supervisor: Assoc.Prof. Enver Bozkurt)

[2004-2009] Polis Akademisi Turkish National Police Academy

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Suç Araştırmaları ABD Institute of Security Sciences, Department of Crime Research

Tez: Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması (Danışman: Prof. Dr. Vahit Bıçak)

Thesis: Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law (Supervisor: Prof.Dr. Vahit Bıçak)

sdu_logo
Guvenlik Bilimleri Enstitüsü

DOKTORA - DOCTORATE

[2006-2013] Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel University

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD Institute of Social Sciences, Department of Public Administration

Tez: Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı (Danışman: Doç. Dr. Yüksel Metin)

Dissertation: The Limits to State Power in Criminalisation and Punishment (Supervisor: Assoc.Prof. Yüksel Metin)

sdu_logo

Doçentlik Bilgisi (Associate Professorship)

DOÇENTLİK - ASSOCIATE PROFESSORSHIP

[30 Haziran 2021] Üniversitelerarası Kurul Inter-University Council

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Social, Humanities and Administrative Sciences

Kamu Yönetimi (1116) Public Administration

Anahtar kelimeler: Anayasa ve Siyasal Kurumlar (111602), Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları (111618), İnsan Hakları (111624)

Keywords: Constitution and Political Institutions, Policing and Security Studies, Human Rights

Akademik Görevler (Academic Positions)

ACADEMIC ASSIGNMENTS

[2014 –           ] / Dr. Öğretim Üyesi Faculty Member
[2008 – 2014] / Öğretim Görevlisi Lecturer

Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2015-2016] Öğretim Üyesi (Yarı Zamanlı) Institute Member (part time)
Yakındoğu Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Psikoloji ABD 

Near East University, Institute of Forensic Sciences, Department of Forensic Psychology

[2013-2014] Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) Instructor (part time)
Polis Akademisi, Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu 

Turkish National Police Academy, Yozgat Police Training School

hitit logo
neu
pmyo

İdari Görevler (Administrative Positions)

ADMINISTRATIVE ASSIGNMENTS

[2016 –       ] / Bologna Koordinatörü Bologna Coordinator
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [Fakülte] Faculty Coordinator

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü [Bölüm] Deparmental Coordinator
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2014-2017] / Bölüm Başkan Yardımcısı Vice Chair of Department
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2013-2014] / Anabilim Dalı Başkanı Chair of Legal Studies
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD
Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration,

Chair of Legal Studies

[2010 – 2015] / Erasmus Bölüm Koordinatörü Departmental Erasmus Coordinator 
Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration

[2009-2011] / Müdür Yardımcısı Assistant Manager
Hitit Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) Hitit University Continuing Education Center

bologna
hitit logo
hitit logo
erasmus
hitit logo

Üyelikler

MEMBERSHIP

Akademik Üyelikler (Academic)

Türk Ceza Hukuku Derneği
Turkish Criminal Law Association
[2019] Üye Member 

Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği 
Association of Constitutional Law Research
[2014] Üye Member

Kamu Hukukçuları Platformu 
Platform of Public Law
[2012] Üye Member

European Society of Criminology 
Avrupa Kriminoloji Topluluğu
[2011] Üye Member 

Sosyal Üyelikler (Social)

Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği
Turkish Associaton of People Against Bullying
[2015] Çorum Temsilcisi Çorum Representative

Türkiye Go Oyuncuları Derneği
Turkish Go Players Association
[2012] Üye Member

Hitit Üniversitesi Go Kulübü
Hitit University Go Club
[2009] Akademik Danışman Supervisor

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü
Hitit University Arkeology Club
[2018] Üye Member

Geçmiş Meslekî Deneyim

FORMER POSITIONS

[2000-2008] Emniyet Genel Müdürlüğü — Başkomiser / Olay Yeri İnceleme Uzmanı       
Turkish National Police – Chief Inspector/Crime Scene Investigation Unit

[2006-2007] Birleşmiş Milletler UNMIL — UNPOL                                                                       
United Nations Mission in Liberia – UNPOL

emniyet
unmil

resmi

hitit logo
yök-logo-son
çorum barosu

meslekî

anayasader
tchd

akademik

sosyal

pankart-2

sosyal medya

öğrenciler için