Diğer Akademik Etkinlikler

Tez ve Proje Danışmanlıkları

Yüksek Lisans Tez

Cafer Okyay, [2018], Türkiye’de Anayasacılık Anlayışı Olarak Tepkisellik (1960-1982 Dönemi), Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye.

İpek Doğan, [2018], Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme: Sorunlar ve Öneriler, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD (Siyaset ve Sosyal Bilimler), Çorum-Türkiye.

Hazar Çoli, [2016], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Üniversite Öğrencilerinde Suç Korkusu, Yakın Doğu Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji Anabilim Dalı, Lefkoşa-KKTC.

Yüksek Lisans (Tezsiz) Bitirme Projesi

Hasan Özdemir, [2019], Kargı İlçesi Örneğinde Seçmen Davranışı, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Bayrak Ufuk, [2018], İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Küçükali Birtan, [2018], Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hukuk Devleti İlkesi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Ünal Gülçin, [2017], Türkiye’de İfade ve Basın Özgürlüğü Sorunu, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çorum-Türkiye.

Kurul Üyelikleri

[2019-        ] / External Collaborator

University of Warsaw Faculty of Applied Linguistics International Legal Communication Research Center

[2019-          ] / Danışma Kurulu Üyesi

Hitit Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Projeler

[2015-2016]
Yürütücü, Raoul Wallenberg Institute

Hakikat Komisyonları ve Hakikati Bilme Hakkı Bağlamında Çorum Olayları: Niteliksel Bir Araştırma
A Qualitative Research on the Çorum Massacre in Terms of ‘Right to Truth’ and ‘Truth Commissions’

[2005-2007]
Araştırmacı, Polis Akademisi Başkanlığı ve TÜBİTAK

Türkiye’nin Suçlu Profili: Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri
The Criminal Profiles of Turkey: The Social, Economic and Cultural Characteristics of the Prisoners

Atıflar

eserler, en çok atıf alandan en az atıf alana doğru sıralanmıştır

Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği)

 1. M. Burak GÖNÜLTAŞ ve diğ., (2019), “Suçlulara Yönelik Algılar Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması“, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S. 20 (Ek sayı-1), ss. 41-47.
 2. Furkan YILDIZ, (2019), “Kadın ve Suç: Türkiye’de Kadın ve Organize Suç İlişkisi“, Alınteri Sosyal Bilimler Dergisi, C. 3, S. 1, ss. 23-41.
 3. Elif Özlem AŞKIN ve Umur AŞKIN, (2019), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Yoksulluk İlişkisi: Aile İçi Şiddet Mağduru Kadınlar Üzerine Bir Araştırma“, Kapadokya Akademik Bakış, C.1, S. 2, ss. 16-37
 4. Vesile SONAY EVİK, (2016), “Yoksulluk ve Suç İlişkisi“, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Akademik Tebliğler: Yoksulluk), 30 Eylül – Ekim 2018, İstanbul, ss. 259-274.
 5. Caner ÇAKMAK, (2016), “Mahkûmların Suç Öncesi Yaşamlarında Ekonomik Yönden Dezavantajlı Olmalarının Suç İşleme Davranışları Üzerine Etkileri: Ankara Cezaevleri Örneği”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, C.5, S. 9.
 6. Demet KARAKARTAL ve Münevver YALÇINKAYA, (2015), “Determining the Factors Causing the Prisoners in Prison for Crime and Psycho-Social Services (T.R.N.C Sample)The Online Journal of New Horizons in Education, October, V. 5, Is. 4, pp. 1-17
 7. Hüsamettin ERDEM, (2015), “Ahlak ve Suç Korkusu“,  Suç Korkusu Kongresi, HEGEM V Yayınları, Ankara, ss. 250-273.
 8. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Mükerrer Suçluların Sosyo-Kültürel Özellikleri: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, C. 1, S. 18, ss. 257-287.
 9. Mehmet Devrim TOPSES, (2013), “Eğitim Düzeyi Ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği”, The Journal of Academic Social Science Studies, Vol. 6, Is. 3, pp. 701-713.
 10. Yelda SEVİM ve Ayşe ÜÇER, (2013), “Harput’la İlgili Göç Hikâyelerinin Sosyolojik Analizi”, Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ 23-25 Mayıs 2013, ss. 321-333.
 11. Fatma KARAKAŞ DOĞAN, (2012), “Kuzey Kıbrıs (KKTC) Merkezi Cezaevi Üzerinde Yapılan Alan Çalışmasından Elde Edilen Verilerin Suçla Mücadele Bağlamında Analizi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 100, (ss. 97–150)
 12. Ömer ÖMEROĞLU, (2012), “Suç Korkusu, Cezanın Caydırıcılığı ve Küçük Suçlar“, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, S. 4, ss. 329-370.

 1. Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN (2019), Denetimli serbestlik altındaki gençlerin aile yapıları ve suça yönelimleri konusunda nitel bir araştırma: ‘İstanbul, Hasanpaşa örneği’, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. (doktora tezi)
 2. Zeki KARATAŞ, (2016), Çocuk Adalet Sistemi Kapsamında Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Uygulamaların Nitel AnaliziSelçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD, Konya. (doktora tezi)
 3. Caner ÇAKMAK, (2015), Farklı Suç Türleri Açısından Ekonomik Risk Faktörleri: Ankara Cezaevleri Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi).
 4. İsmail KARA, (2014), Şiddete Dayalı Suçlarda Bağımlılık ve Bağımlılık Merkezlerinin İyileştirmedeki Rolleri: İzmir Örneği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, İzmir. (doktora tezi)
 5. Selma SOYTÜRK, (2013), Hükümlü ve Tutukluların Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Karaman M Tipi Cezaevi ÖrneğiHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 6. Filiz GÜLŞEN, (2011). Türkiye’de Uygulanan 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarının Yoksulluk-Şiddet Üzerine EtkisiGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 7. Mehmet Doğan EROL, (2014). Kentleşmenin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkileri Cem Gariboğlu Örneği, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 8. Gündüz AKSU (2013), Kentsel yoksulluk bağlamında mekânsal ayrışma Tokat Sulusokak örneği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kentleşme ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, Malatya. (yüksek lisans tezi)
 9. Sıddıka AKDENİZ (2010), Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Kars Cezaevi Üzerine Bir Uygulama, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)

Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği)

 1. Halil Kaya ŞEKER ve Sevgi ŞEKER, (2018), “Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm“, Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, S. 2, ss. 35-49.
 2. Omur KAYA and Edna EREZ, (2017), “Migration, Agency, and the Sex Industry: Practitioners’ Perspectives on Foreign Sex Workers in Turkey”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, September.
 3. Uğur ERSOY, (2016), “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK M. 117)“, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y. 7, S. 24, ss. 335-399.
 4. Emel BAYKAL BENLİOĞLU, (2014), “Hukuki Açıdan Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti”, Türkiye’ de İnsan Ticareti Mağdurları, (ed.) Osman Seyhan ve Alper Akgül, Adalet Yayınevi, ss. 77-116.
 5. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 6. Bahar GÖKMERDAN ve Hilal CECANPINAR, (2012), “Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti”, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu,  27-28 Nisan 2012, Ankara, C. 1, ss.  203-216.
 7. Bersu RENK ve Oğuzhan Ö. DEMİR, (2011), “İnsan Ticareti ve Yasal Düzenlemeler: Eski Sorunlar, Yeni Çözümler”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 13, S. 1, ss. 51 – 71.

 1. Gürbüz Akhan BOLAT, (2013), Berdel Töresi ve İnsan Ticareti, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 2. Ebru ÇORBACI, (2016), Comparison of Life Satisfactıon and Mental Status between Nıght Club and State Agency Women Workers in TRNC, Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa-KKTC. (yüksek lisans tezi)
 3. Gülşah KORKUSUZ, (2014), İnsan Ticareti Kavramı ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 4. Hilal CECANPINAR, (2014), Devletin Evrensel Yargı Yetkisi ve Uluslararası Hukuk, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Erzurum. (yüksek lisans tezi)
 5. Ayşe Özge ATALAY, (2013), Türk Ceza Hukukunda Fuhuş Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Sinan AYDOĞDU, (2012), Türkiye’de İnsan Ticareti Suçu ve Polisin Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ile Mücadelesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Trabzon. (yüksek lisans tezi)

Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular

 1. Didem Doğan, (2016), “Academic Freedom from the Perspectives of Academics and Students: A Qualitative Study”,Education and Science, Vol. 41, No. 184, pp. 311-331.
 2. Kürşat Eröz, (2016), “Devlet Memurlarının Siyaset Yapma Yasağı ve Değerlendirmesi“,  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan, Y. 7, S. 26, ss. 71-104.
 3. Veysel Gökbel ve Fatma Nevra Seggie, (2014), “Siyasal Kültür, Üniversite ve Akademik Özgürlük”, İnsan ve Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 189-196.

 1. Aydın Ördek, Bir İnsan Hakkı Olarak Akademik Özgürlük, İnsan Hakları Okulu, Ankara, 2018.
 2. Halim Güner, (2017), Eğitim Fakülteleri Öğretim Üyelerinin Akademik Özgürlük Algılarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD, İstanbul (doktora tezi).
 3. Didem Doğan, (2015), Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ve Akademik Özgürlük, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eskişehir. (doktora tezi)
 4. Burcu Alkış, (2015), Akademik Özgürlük, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi).
 5. Fatma Nevra Seggie and Veysel Gökbel, (2015), “Academic Freedom in Turkey (From Part To Present)”Analysis, SETA, May, No:15
 6. Fatma Nevra Seggie ve Veysel Gökbel, (2014), “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Akademik Özgürlük“, Analiz, SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Haziran 204, Sayı:98.
 7. Hasan ÖZTÜRK, (2013) “Millî Tarih Tezi İçin Sipariş Roman: Sümer Kızı”, Dergâh, (Ekim), S. 284.

Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması

 1. Yusuf KILIÇ ve Elvan ESER, (2019), “Mezopotamya Kent Devletlerinin Kuruluş Nazariyeleri ve Etkin Bir Faktör Olarak Din”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 2, ss. 519-544.
 2. Ayşegül KARS KAYNAR, (2018), “Withering constitutional state?: Recent “police state” discussions in Turkey“, Research and Policy on Turkey, Vol. 3, Is. 1 (Constitutional Law and State in Turkey: Institutions and Procedures), pp. 90-102.

 1. Serdar EKİNCİ, (2011), Devletin Dönüşümünün Güvenlik Alanına Yansıması: Türkiye’de Güvenlik Yönetişimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (doktora tezi)
 2. Fatih BEREN, (2010), İç Güvenlik İstihbaratında Saydamlık-Etkililik İlişkisi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetim Anabilim Dalı, Ankara. (doktora tezi)
 3. Evrim KARA, (2016), Devlet-Kolluk İlişkisi Kapsamında Jandarma ve Türk Jandarması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Ankara (yüksek lisans tezi).
 4. Elvan ESER, (2014), Eski Yakındoğu’da Din-Siyaset İlişkisiPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, Denizli (yüksek lisans tezi)
 5. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 6. Hakan BENER, (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Polis Kaynaklı İnsan Hakları İhlalleri ve Çözüm Önerileri, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi).

Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım

 1. Mümin GÜNGÖR, (2019), “Mağduriyetin Giderilmesi Açısından Uzlaştırma Kurumu ile Mağdur Hakları Tasarısının İncelenmesi”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 4, S. 2, ss. 189-230.
 2. Ziya KOÇ, (2011), Ceza Muhakemesinde Katılan, Oniki Levha Yayınları, İstanbul.
 3. Ertan BEŞE ve Aytekin GELERİ (2013), Suç Önleme Modelleri, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir
 4. Esra SERDAR TEKELİ, (2012), “Toplumsal Cinsiyet Çerçevesinde Kadın Mağduriyeti“, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, 27-28 Nisan 2012, Ankara, ss. 770-784.

 1. Ziya KOÇ, (2010), Ceza Muhakemesinde Katılan, Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (doktora tezi)
 2. Yusuf Solmaz BALO, (2009), Ceza Muhakemesinde Tanık Koruma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (doktora tezi
 3. Bahadır SEFEROĞLU, (2014), Mağdurların Suç Olaylarının OluşumundaRolü ve Mağduriyet Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara. (yüksek lisans tezi)
 4. )
 5. Asiye Merve TURANLI, (2012), Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi).
 6. Bahar AKBAŞ AYGÜN, Mağdur Kavramı ve Kapsamı (rapor), T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, http://magdur.adalet.gov.tr/kaynaklar/raporlar/hazirladigimiz_raporlar/Magdur_Kavrami_ve_Kapsami_Bahar_Akbas_AYGUN.html

Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı Açısından İdarenin Sorumluluğu

 1. Volkan YURDADOĞ, Haşim AKÇA ve Oğuzhan BOZATLI, (2019), “Sürdürülebilir Sosyal Güvenlik Sistemi İçin Mali Kural Önerisi”, Yönetim ve Ekonomi, C. 26,  S. 2, ss. 651-675.
 2. Bilal CAN (2013), “Belediye Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde Öncelik Sorunu”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 1-2, ss. 177-199.
 3. Müge DEMİRKIR ÜNLÜ (2012), Kadına Yönelik Şiddet ve Aile-içi Şiddet, Legal Yayınevi, İstanbul.

 1. Hikmet GÜNDÜZ (2013), Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı (Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim), İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 2. Müge DEMİRKIR ÜNLÜ (2012), İstanbul Sözleşmesi’nin (Kadına Yönelik Şiddet ve Aile-İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi) Ulusal Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul.
 3. Bedriye ŞENOL İSPARTALI, (2009), Askeri İdari Eylemden Doğan Mali Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir (yüksek lisans tezi)

Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi (I): Türkiye’de Kriminolojinin Geçmiş ve Geleceği (var mıdır?)

 1. Hakan A. Yavuz, Ceza İnfaz Sistemi ve Denetimli Serbestlik, Seçkin, Ankara, 2018
 2. Emin Artuk ve M. Emin Alşahin, Kriminoloji, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017

Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme

 1. Zehtiye Fusun Yaşar, Elif Durukan and Erhan Buken (2018), “The Knowledge Level of Dentists in Turkey About Their Potential Role on the Disaster Victims Identification (DVI) Team“, Disaster Medicine and Public Health Preparedness: 1–6. doi:10.1017/dmp.2018.111
 2. Deren Çeker, (2016), Olay yeri inceleme ve çalışmalarında adli arkeolog ve adli antropologların rolü: Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’deki güncel durumAÜDTCF Antropoloji Dergisi, Sayı 32 (Aralık), ss.13-21.

Anayasal Suç Ne(Değil)dir?

 1. Oktay Alkuş, (2019), “Almanya’da Kamu Yönetimi ve Personeli“, TURAN-SAM Dergisi, C. 11, S. 41, (Mart), ss. 91-101.

Hittite Criminal Law in the Light of Modern Paradigms: Searching for the Traces of Modern-Day Criminal Law in The Past

 1. Birgit Christiansen “Früher war er ein von Bienen Zerstochener. Jetzt aber gibt er 6 Schekel Silber“: Sanktionen und Sanktionsprinzipien in der Hethitischen Rechtssammlung”, Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte Journal for Ancient Near Eastern and Biblical Law, 21, 2015, pp. 31-101.

 1. Wikipedia The Free Encyclopedia “Hittites” maddesi, https://en.wikipedia.org/wiki/Hittites

Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları

 1. Zeycan GÜZELSOY (2014), Kimyasal Kastrasyon Uygulamasına Bazı Meslek Gruplarının Yaklaşımının Araştırılmasıİstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul (yüksek lisans tezi)

İspanya’da Batasuna Partisi’nin Yasaklanması

 1. Vural Savaş, Anılarım Bir Dönemin Perde Arkası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2018.

Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi

 1. Şevket PEKDEMİR, (2017), “İslam Ceza Hukukuna Göre Olay Yeri İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S. 30, ss. 139-155.

 1. Zeliha ALPSOY, (2019), Önleme Araması, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya. (yüksek lisans tezi)

İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu

 1. Mustafa Serkan Ayakçıoğlu, (2011), Yargı Kararları Işığında İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran ve Azaltan Nedenler Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 2. Serkan KÜÇÜKDOĞRU, (2011), Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)

Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması (yüksek lisans tezi)

 1. Doğan GEDİK, (2018), Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması, Adalet Yayınevi, Ankara.
 2. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçları ve Adli Bilişim, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-980-2.
 3. Devrim AYDIN (2014), Ceza Muhakemesinde Deliller, Yetkin Yayınevi, Ankara. ISBN 978-975-464-891-1.
 4. Yasin ATAÇ ve diğ. (2013), “Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Delil Algısı”, Polis Bilimleri Dergisi, C. 15, S. 3, ss. 45-71.

 1. Mesut ORTA (2015), Bilişim Suçlarında Adli Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD, Konya. (doktora tezi)
 2. Aylin YAKUPOĞLU, (2015), Suçların Aydınlatılmasında Paydaşlar Üzerindeki CSI Etkisi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)
 3. Güz GÜLTAN (2012), Electronic Evidence Privacy Concerns Relating to the Collection of Electronic Evidence: Under Turkish Legal System And Cybercrime Convention, University of Oslo, Faculty of Law, Department of Private Law, Oslo. (master thesis)

YARGI KARARLARINDA ATIF

 1. BALYOZ DAVASI 29. CELSE (İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Esas no: 2010/283) Duruşma Tutanağı

İNTİHAL

Tezimizin bir kısmı, bir başkası tarafından doğrudan alınarak, makale olarak yayınlanmıştır. İntihal dosyası için tıklayınız.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler (yüksek lisans tezi)

 1. İsmail Hakkı ŞENTÜRK, (2015), “Türk Hukukunda Siyasi Partilerin Sicillerinin Tutulması”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 4, ss. 459-495.
 2. Ercan KÜÇÜKEŞMEN, Akın ERDEMİR ve F. Mehmet ÇUHADAR, (2014),  “Yeni Liderlik Yaklaşımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı?”, 2. Uluslararası Davraz Kongresi (Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları), 29-31 Mayıs 2014, Isparta, ss. 849-880.
 3. Yasemin KABAKLIOĞLU, (2012), “Siyasi Partilerin Kapatılması”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 77, S. 1, ss. 14-42.

 1. Mustafa ÇAM, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Siyasi Partilerin Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne Aykırılık Sebebiyle Kapatılmasının İncelenmesi, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 2017 (yüksek lisans tezi)
 2. Aybil ONARIR, (2015), 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde CTP-BG Adayı Dr. Sibel Siber Adına Sosyal Medyada Yürütülen Siyasal İletişim Çalışmaları, Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, Lefkoşa. (yüksek lisans tezi)
 3. Ersin YAVUZ, (2015), 1982 sonrası Anayasa Mahkemesinin verdiği siyasi parti kapatma kararlarının demokratikleşme bağlamında incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Denizli. (yüksek lisans tezi)
 4. Yakup SÖYLEMEZ, (2012), Siyasi Partilere Önerilen Muhasebe Sistemi ve Önerilen Hesap Planı ile Türkiye Muhasebe Standartları ile UyumlaştırmaMarmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD, İstanbul. (yüksek lisans tezi)

Türkiye'nin Suçlu Profili: Cezaevlerinde Bulunan Hükümlülerin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri (final raporu)

 1. Vesile SONAY EVİK, (2016), “Yoksulluk ve Suç İlişkisi“, 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali (Akademik Tebliğler: Yoksulluk), 30 Eylül – Ekim 2018, İstanbul, ss. 259-274.

Eğitim Faaliyetleri

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Mevcut Dersler

Anayasa

Anayasa Hukuku

Türk Anayasa Hukuku

Ceza Hukuku

Seminer

Introduction to Law

Geçmiş Dersler

İnsan Hakları

Ceza Usul Hukuku

İdare Hukuku

İdari Yargı

Borçlar Hukuku

Yüksek Lisans

Mevcut Dersler

Anayasacılık ve İnsan Hakları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri

Kriminoloji Teorileri

Uluslararası Suçlar ve Ceza Mahkemeleri

Ceza Adalet Sistemi

Delil Hukuku ve Olay Yeri İnceleme

Geçmiş Dersler

Anayasa Teorisi

Türk Anayasa Tarihi

İnsan Hakları Teorisi

Türkiye'de Suç ve Ceza Politikaları

Ceza Hukukunda Temel Kavramlar

Doktora

Mevcut Dersler

Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri

Siyasal Katılım Hakları

EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ

[18 Mart – 22 Mart 2019] ERASMUS Teaching Staff Mobility

The University of Zielona Góra/Polonya. Faculty of Law and Administration

Constitutional System of Turkey

[27 Nisan – 1 Mayıs 2015] ERASMUS Teaching Staff Mobility

West University of Timişiora/Romanya. Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication Sciences

Governmental System of Turkey

[15-26 Nisan 2013] ERASMUS Teaching Staff Mobility

University of Ss. Cyrill a Metodius in Trnava/Slovakya Faculty of Arts

Turkey: A Multicultural Society (Political Culture in Turkey)

[9-18 Mayıs 2012] ERASMUS Teaching Staff Mobility

Szczecin University/Polonya Faculty of Law

Constitutional System of Turkey (A comparative Study on Constitutional Systems of Turkey and Poland)

Sertifikalar

[25 Aralık 2016]

Human Rights for Open Societies

Utrecht University, Online Kurs: coursera.org

[25-26 Ekim 2014]

NVivo ile Nitel Veri Analizi Çalıştayı

Nitel Araştırma Merkezi, Ankara

[18 Haziran 2007]

THE UNITED NATIONS MEDAL (Birleşmiş Milletler Madalyası)

UNMIL, Monrovia, Libera

Olay Yeri İnceleme Sertifikaları

 Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Temel Eğitim KursuEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Ankara [4 Şubat-19 Nisan 2002]

Su Ortamıyla İlgili Kriminal İncelemeler KursuEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Ankara [8-10 Kasım 2002]

Olay Yeri İnceleme ve Delillerin Değerlendirilmesi İhtisas SemineriEGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, SASEM, Didim/Aydın

[3-5 Eylül 2003]

KPL İz İnceleme Şube Müdürlüğü Tanıtıcı Eğitim SemineriEGM KPL Dairesi Başkanlığı, Antalya [21-23 Ekim 2003]

I. Adli Antropoloji Kursu, DTCF Antropoloji Bölümü ve Adli Bilimciler Derneği, Ankara [5-7 Şubat 2005]

Radyo-Televizyon-Gazete

Radyo ve Televizyon Programları

[15 Ocak 2017] / Kıbrıs Genç TV, KKTC

Güncel Psikoloji – Suç Mağdurları [İzle]

[26 Mart 2015] / Radyo Umut, Çorum

Çorum 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Yönelik Projeksiyon

[28 Ağustos 2014] / Radyo Umut, Çorum

Türkiye’de Mevcut Hükümet Sistemi ve Geleceği

[9 Temmuz 2014] / Radyo Gün, Çorum

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Seçimin Anlamı

Verdiği Röportajlar

[13 Aralık 2014]

Polis Hukuku Sevmez, Polis Olmayı Sever

Röportaj: Ayça Söylemez / Biamag

Yaptığı Röportajlar

Cavit Tatlı ile “Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminde Avukatlık” Üzerine Söyleşi [Çorum Barosu Dergisi – Sayı 20]

Yargıç Nuh Hüseyin Köse ile “Türkiye’de Ceza-Adalet Sisteminde Yargıç ve Savcılar” Üzerine Söyleşi [Çorum Barosu Dergisi – Sayı 19]

Turgut Kazan ile “Türkiye’de Ceza-Adalet Sisteminde Avukatlık” Üzerine Söyleşi [Çorum Barosu Dergisi – Sayı 19]

Çalıştaylar

[4-6 Mayıs 2018 / Ankara]

Hukuk Devleti Akademisi

Düzenleyenler: Özgürlük Araştırmaları Derneği

Etkinlik Yeri: Büyük Anadolu Termal Otel, Esenboğa, Ankara.

[21-23 Nisan 2018 / İstanbul]

Hukuk ve Adalet (KHP-7)

Düzenleyenler: Kamu Hukukçuları Platformu ve Yeditepe Üniversitesi

Etkinlik Yeri: Doğa Tatil Köyü, Şile, İstanbul

[7-10 Aralık 2017 / Antalya]

Sosyal Diyaloğun İnşaasında Entelektüel Çaba Projesi

Konuşma: “Avrupa Birliği Yurttaşlığı” (davetli konuşmacı)

Düzenleyenler: Hitit Üniversitesi ve Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESAN)

Etkinlik Yeri: Limak Limra, Side, Antalya

[21 Ekim 2017 – İstanbul]

Anayasal Kazanımlar Çalıştayı / Raportör

Düzenleyenler: Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASADER)

Etkinlik Yeri: ANAYASADER Merkezi, Kadıköy, İstanbul

[29-30 Nisan 2017 / İstanbul]

Kamu Hukukunda Dönüşüm (KHP-6)

Düzenleyenler: Kamu Hukukçuları Platformu ve Galatasaray Üniversitesi

Etkinlik Yeri: Galatasaray Üniversitesi, Aydın Doğan Konferans Salonu, Beşiktaş, İstanbul

[23 Ekim 2015 – İstanbul]

Anayasal Kültür ve Siyasal Kurumlar / Müzakereci

Düzenleyenler: Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği (ANAYASADER)

Etkinlik Yeri: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haydarpaşa, İstanbul

[2–6 Eylül 2015 / Ankara]

Protesto Hakkı İnsan Hakları Yaz Okulu

Düzenleyenler: Raul Wallenberg Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Ortak Platformu

Etkinlik yeri: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci, Ankara

[30-31 Mayıs 2015 / Ankara]

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (KHP-5)

Düzenleyenler: Kamu Hukukçuları Platformu ve Türkiye Barolar Birliği

Etkinlik Yeri: TBB Kongre ve Kültür Merkezi, Balgat, Ankara.

[17-18 Ekim 2014 / Ankara]

Özgürlük-Güvenlik Çalıştayı / Konuşmacı

Bildiri: “12 Eylül’ün Parlamentosuz Kanunları: Türkiye’de Siyasal Alanın Güvenlik Kaygısıyla İnşası”

Düzenleyenler: Raul Wallenberg Enstitüsü, Polis Akademisi

Etkinlik Yeri: Gordion Otel, Kavaklıdere, Ankara

[26 Eylül 2014 / Eskişehir]

Hukuk Klinikleri Ulusal Çalıştayı

Düzenleyenler: Raul Wallenberg Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Etkinlik Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi, Eskişehir

[3–7 Eylül 2014 / Ankara]

Cezasızlık İnsan Hakları Yaz Okulu

Düzenleyenler: Raul Wallenberg Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları Ortak Platformu

Etkinlik yeri: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cebeci, Ankara

[8-9 Kasım 2013 / Ankara]

Hukuk Güvenliği (KHP-4)

Düzenleyenler: Kamu Hukukçuları Platformu ve Türkiye Barolar Birliği

Etkinlik Yeri: TBB Kongre ve Kültür Merkezi, Litai Otel Balgat, Ankara [Konuşma metni]

[29-30 Eylül 2012 / Ankara]

Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması(KHP-3)

Düzenleyenler: Kamu Hukukçuları Platformu ve Türkiye Barolar Birliği

Etkinlik Yeri: TBB Kongre ve Kültür Merkezi, Litai Otel Balgat, Ankara [Konuşma metni]

[2–3 Aralık 2004 / Nevşehir]

İnsan Hakları Ulusal Kurumu Kurulması Uluslararası Sempozyumu

Düzenleyenler: Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (Danimarka Büyükelçiliğinin desteğiyle)

Etkinlik Yeri: Peri Tower Otel, Nevşehir

[21–22 Mayıs 2004 / Ankara]

Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu 

Düzenleyenler: Türkiye Barolar Birliği ve Gazi Üniversitesi

Etkinlik Yeri: Gazi Üniversitesi (Rektörlük Konferans Salonu), Ankara [Konuşma metni]

Panel ve Konferans

Konuşmacı Olduğu Paneller

[10 Aralık 2018]

İnsan Hakları İdeali Gerçekçi midir? 

Dünya İnsan Hakları Günü: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı Paneli (Çorum Barosu)

Çorum Barosu Konferans Salonu, Çorum

[22 Mayıs 2014]

Bir İnsan Hakkı Olarak Bilim ve Sanat Özgürlüğü

Üniversite Öğrencilerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Projesi (ÜNİ-GEP) 

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Samsun

[4 Temmuz 2013]

Ortaköy’ün Kalkınmasında Kent-Üniversite İlişkisi

Yerel Kalkınmada Üniversitenin Rolü Paneli (Ortaköy Kaymakamlığı ve Ortaköy Belediyesi)

Müftülük Konferans Salonu, Ortaköy/Çorum

[7 Aralık 2012]

Uluslararası Hukukta İnsan Hakları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 64. Yılında İnsan Hakları ve Uygulamaları Paneli (Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi)

Turgut Özal Konferans Salonu, Çorum

[13-14 Nisan 2004]

Olay Yeri İnceleme ve Delil Güvenliği

İz Deliller

Adli Bilimler Paneli (Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi)

Öğretmenevi, Isparta

Verdiği Konferanslar

[13 Aralık 2017]

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Çorum

[29 Nisan 2016]

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları

Türk Ocakları Çorum Şubesi, Çorum

[27 Mayıs 2015]

Constitutional Background of Turkey

University of Zielona Gora Faculty of Law and Administration,  Zielona Gora/Poland

[21 Aralık 2014]

Herkes İçin Özgürlük!

Genç Barış İnsiyatifi (GBİ Talks), Mona Roza Kafe, Çorum

[9 Aralık 2014]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 66. Yılında İnsan Hakları

Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çorum

[18 Ocak 2014]

Güncel Anayasal Meseleler

Tüm Eğitim Yöneticileri Derneği, SMMM Odası Konferans Salonu, Çorum

[11 Aralık 2013]

İnsan Hakları Niçin Önemlidir?

Bilge Kağan Anadolu Ticaret Lisesi, Çorum

[15 Mayıs 2013]

Eğri Otur, Doğru Düşün! Mantık Hataları ve Safsatalar

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Çorum

[7 Aralık 2012]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 64. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları Uygulamaları

Eti Lisesi, Çorum

[15 Mayıs 2012]

Turkish Constitutionalism: Historical Background and Recent Debates

Instytut Administracji i Bezpieczenstwa Narodowego, Gorzow Wielkepolski/Polonya

[12 Nisan 2012]

Siyasal ve Toplumsal Olarak Afrika

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Çorum

[22 Aralık 2010]

İnsan Ticareti Suçu

Yozgat Polis Meslek Yüksekokulu, Yozgat

[15 Aralık 2010]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 62. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları Uygulamaları

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu, Öğretmenevi Konferans Salonu, İskilip/Çorum

[15 Nisan 2009]

Liberya Ufak Ufak: Afrikada Bir Yıl 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Şubesi, Anitta Otel, Çorum

[13 Ocak 2009]

Liberya Ufak Ufak: Afrikada Bir Yıl 

Hitit Akademi Derneği, Çorum

[8 Aralık 2008]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları Uygulamaları

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Çorum

[8 Aralık 2008]

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları Uygulamaları

Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumu, Çorum

Bilimsel Etkinlik Görevleri

Düzenleyici Olduğu Etkinlikler

Felsefe Günleri (5 Mart – 21 Mayıs 2010)

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ – MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ – TÜRKİYE FELSEFE KURUMU İŞBİRLİĞİ

 1. Prof.Dr. Ahmet İNAM “Tutkularımız ve Düşüncelerimiz…” (5 Mart 2010)
 2. Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN “Eğitime Felsefeyle Bakış…” (12 Mart 2010)
 3. Doç.Dr. Gülriz UYGUR, “Hukuka Felsefeyle Bakınca…” (17 Mart 2010)
 4. Dr. Kurtul GÜLENÇ “Bilime Felsefeyle Bakınca…” (26 Mart 2010)
 5. Prof.Dr. Sevgi İYİ, “İnsana Felsefeyle Bakınca” (2 Nisan 2010)
 6. Yrd. Doç. Dr. Ahu TUNCEL, “Siyasete Felsefeyle Bakınca…” (9 Nisan 2010)
 7. Prof.Dr. İonna KUÇURADİ, “İnsan Haklarına Felsefeyle Bakış…” (16 Nisan 2010) Konuk: Prof. Dr. Josiane BOULAD-AYOUB
 8. Prof.Dr. Harun TEPE, “Çağımızın Sorunlarına Felsefeyle Bakış…” (30 Nisan 2010)
 9. Yrd.Doç.Dr. Demet TAŞDELEN, “Yaşama Felsefeyle Bakış…” (14 Mayıs 2010)
 10. Yrd.Doç.Dr. Hülya DURUDOĞAN, “Beraber Varoluşa Felsefeyle Bakınca…” (21 Mayıs 2010)

Oturum Başkanı

Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ardahan Üniversitesi, 10-12 Ekim, Ardahan

Yürütme Kurulu Üyesi

16. Ulusal Ergonomi Kongresi:Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi, Hitit Üniversitesi – Türk Ergonomi Derneği, 3-5 Aralık 2010, Anitta Otel, Çorum

Sekreterya

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Hitit Üniversitesi – Kültür Bakanlığı, 7-9 Mayıs 2010, Anitta Otel, Çorum

Düzenleme Kurulu Üyesi

Eser Sahiplerinin Haklarının Korunması ve Korsanla Mücadele Paneli, Hitit Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı, 6 Şubat 2009, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu, Çorum.

Düzenleme Kurulu Üyesi

Adli Bilimler PaneliIsparta Emniyet Müdürlüğü – Süleyman Demirel Üniversitesi, 13-14 Nisan 2004, Öğretmenevi, Isparta

Dinleyici olarak katıldığı bilimsel etkinlikler

 1. CMK Uygulamaları (Meslek İçi Eğitim Semineri), Türkiye Barolar Birliği – Çorum Barosu, Baro Konferans Salonu, 23 Şubat 2019, Çorum.
 2. Türkiye’de Basın Özgürlüğü, Çorum Emek ve Demokrasi Paltformu, Turgut Özal Konferans Salonu, 19 Ocak 2019, Çorum.
 3. Hukuk ve Distopya, Eskişehir Okulu, 24-25 Kasım 2018, Eskişehir.
 4. Uluslararası 7. Suç ve Ceza Filmleri Festivali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3-9 Kasım 2017, İstanbul.
 5. Ulusal ve Uluslararası Hukukta İfade Özgürlüğü Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5-6 Mayıs 2016, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu, Gazimağusa, KKTC
 6. Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı 2014-2015, İnsan Hakları Araştırmaları Ağı ve Raul Wallenberg Enstitüsü, Ankara Barosu Konferans Salonu, 11-13 Aralık 2015, Ankara.
 7. Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu–III, 21-23 Mayıs 2015, Kocaeli.
 8. Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum Profesor Romano PRODI, Universitatea De Vest Din Timisoara, 27 aprilie 2015, Timișoara Romanya
 9. Hukuk ve Etik, Çorum Barosu 15 Şubat 2015, Çorum.
 10. Yeni İnsan Hakları Paradigması: Yasaklanan Farklılıklar “Farklı Hayatlar, Farklı İnançlar ve Farklı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu, Aziz Köklü Konferans Salonu, 19-20 Aralık 2014, Ankara.
 11. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Semineri, Çorum Barosu, 31 Mayıs 2014, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu, Çorum.
 12. Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu–II, 24-25Mayıs 2014, Kocaeli.
 13. Fransız Devriminden Günümüze Jakobenizm, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü, 2 Kasım 2012, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu, Çorum.
 14. Yargı Reformu Sempozyumu, Adalet Bakanlığı ve Dünya Bankası2–3 Nisan 2012, JW Marriott Hotel, Ankara.
 15. Uluslararası Anayasa Kongresi,İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi, 11–14 Mayıs 2011, İstanbul.
 16. Anayasa Değişiklikleri ve Yargı Bağımsızlığı Paneli, Çorum Barosu ve Türkiye Barolar Birliği, 22 Mayıs 2010, Anitta Otel, Çorum.
 17. Toplum Sözleşmesinin Yenilenmesi Sürecinde Yeni Anayasa Paneli, Muhafazakâr Demokratlar Platformu, 19 Mart 2011, Anitta Otel, Çorum.
 18. VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 8–10 Ekim 2009, Kahramanmaraş.
 19. Kültür ve Kimlik,  Hitit Akademi Derneği, 20 Aralık 2008, Çorum Devlet Tiyatro Sahnesi, Çorum.
 20. Şüpheli ve Sanık Hakları Semineri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından 9 Haziran 2005, Ankara.
 21. Özgürlük ve Demokrasi Sempozyumu, Liberal Düşünce Topluluğu, 14-15 Mayıs 2005, Sürmene Otel Ankara.
 22. Türk Anayasası’nın Avrupa Anayasası’na Uyum Sorunu, Anayasa Mahkemesi, (43. Kuruluş Yıldönümü) 28–29 Nisan 2005, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı binası, Ankara.
 23. Third Meeting of the European Academy of Forensic Science, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, 22-27 Eylül 2003, Harbiye, İstanbul
 24. Ceza ve Tedbirlerin İnfazında İnsan Haklarının Korunması (XV. Hukuk İhtisas Semineri), Başkent Üniversitesi ve Hollanda MATRA Programı işbirliğiyle, 23–24 Mart 2002, Hakimevi, Ankara.

Fotoğraf: Özlem Kılıç

Zerze