Yayınlar

PUBLICATIONS

Kitaplar (Books)

[2023] Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı The Limits to State Power in Criminalisation and Punishment 

Ders Kitaplarında Bölümler (textbook chapters)

[2023] Anayasa Hukukunun Temel Kavramları Basic Concepts of Constitutional Law

[2022] Anayasa Hukukuna Giriş: Anayasa ve Anayasacılık Introduction to Constitutional Law: Constitution and Constitutionalism

[2022] 1982 Anayasası Yasama Organı: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1982 Constitution Legislature: Turkish Grand National Assembly

[2016] Problem Odaklı ve Toplum Destekli Suç Önleme Problem-Oriented and Community Policing in Crime Prevention

[2013] Anayasal Haklar ve Özgürlükler   Constitutional Rights and Liberties

Kitap Bölümleri (book chapters)

[2024] Aile İçi Şiddet Kamunun Sorunudur: Özel Değil, Genel Genel! Domestic Violence is a Public Matter: Not Private, Utterly Public!

[2022] Turan Dursun (1990) Turan Dursun (1990)

[2020] Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum Massacre in a shamble: Maraş and Çorum

[2019] The Unionization of the Police in Turkey: Fighting a Running Battle Türkiye’de Polisin Sendikalaşması: Bitmeyen Bir Mücadele

[2019] Suç Sayma Teorileri ve Anglosakson Temelli Tartışmalar Üzerine On the criminalization theories and Anglo-Saxon based discussions

[2017] From the Rule of Law to Polizeistaat: Turkey between 2007 and 2015 Hukuk Devletinden Polis Devletine: 2007 ve 2015 arası Türkiye

[2014] Providing Harmonization in the Criminal Law by Way of EU Regular Progress Reports: Criminal Law Reform in Turkey AB İlerle Raporları Yoluyla Ceza Hukukunda Uyumlaştırma: Türkiye’de Ceza Reformu

[2013] Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma  
The constitutional principles of criminalization and penalization (A comparative study to contribute to the recent debates on constitutional reforms in Turkey)

[2012] Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları Constitutional Limits of the State on Criminalization and Punishment

[2010] Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği)  
Methods and Victims of Human Trafficking for Sexual Exploitation

[2006] Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım  A Multifaceted Approach to Victimization

[2006] Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi  Crime Scene Investigation Authority of the Law Enforcement

Hakemli Makaleler (peer-reviewed articles)

[2023] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde Yönetime Katılma Hakkı ve Türkiye (Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. İHEB’in 75. Yılında Bir Muhasebe Denemesi) 
The Right to take part in Government according to Universal Declaration of Human Rights and Türkiye (An Accounting Attempt on the 100th Anniversary of The Republic of Turkey and the 75th Anniversary of the UDHR)

Das Wahlrecht und Zugang zu öffentlichen Ämtern gemäß der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Türkiye (Ein Rechnungslegungsversuch anlässlich des 100. Jahrestages der Republik Türkiye und des 75. Jahrestages des AEMR)

[2023] Türk Diasporasının Seçme ve Seçilme Hakkı: Yurtdışı Seçim Çevresi İçin Bir Öneri
The Right to Vote and Be Elected of the Turkish Diaspora: A Proposal for External Constituency

[2016] Anayasal Suç Ne(Değil)dir? What is (not) a Constitutional Offence?

[2015] Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-I: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?) 
The past, present and future of criminology in Turkey (is there one?)

[2015] Hittite Criminal Law in the Light of Modern Paradigms: Searching for the Traces of Modern-Day Criminal Law in The Past Modern Paradigmalar Işığında Hitit Ceza Hukuku: Modern Ceza Hukukunun İzlerini Geçmişte Aramak

[2008] ‘Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu 
The Responsibility of Administration According to ‘The Extent of the Social and Economic Duties of the State’

[2007] Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme The Location and Identification of Disaster Victims

[2001] İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu The Responsibilty of the Government in cases of Human Right Violations

[1999] Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması The State Paradigm and the Establishment of the Police

Hakemsiz Makaleler (articles)

[2024] Hukuk Yazınında Atıf Sisteminin Standartlaşması: Bir Fırsat ve Öneri Olarak TÜHAS
Standardization of the citation styles in legal studies: TÜHAS as an opportunity and a proposal

[2022] Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönemi İdari Yapısı ve İşleyişi
The Classical Period Administrative Structure and Functioning of the Ottoman Empire

[2020] Uluslararası Bir Corpus Constitutional Hedefi: Anayasa Hukuku Dergisi’nin Sekiz Yılı
An International Corpus Constitutional Goal: Eight Years of Journal of Constitutional Law (JConstL)

[2019] Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık
The ambiguity of counter-terrorism as a cause of the erosion in criminal law 

[2018] Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiği ve Güvenirliği Üzerine Avukatların Görüşleri (Çorum Barosu Örneği) Lawyers’ Opinion on Effectness and Credibility of the Individual Application to the Turkish Constitutional Court (sample of Çorum Bar Association)

[2016] Ceza Hukuku Alanında 1983–2013 Yılları Arasında Yazılmış Tezler Üzerine Niceliksel Bir İnceleme 
A Quantitate Analysis of Theses in Criminal Law Submited Between 1983 and 2013

[2013] Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular Questions on the limits of academic freedom

[2008] İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması Banning Batasuna in Spain

Tam Metin Bildiriler (full text proceedings)

[2023] Birleşmiş Milletler (Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri: İşleyiş, Deneyimler ve Çözüm Önerileri)
United Nations (International Human Rights Organizations: Functioning, Experiences and Solution Proposals

[2021] İbadethaneden Viraneye: Terk Edilen ve Unutulan İbadet Yerleri From worship places to waste: Abandoned and forgotten worship places

[2021] Güvenlikçi Devlet Koşullarında İnsan Hakları Dersleri Vermek  Lecturing Human Rights in the Security State Conditions

[2020] Cumhurbaşkan(lığ)ı İşlemlerinin Uygulamada Denetimi ve Kanunsuz Emir  Review of the Presidential transactions in practice and unlawful order

[2017] Savaş Dönemi Cinsel Şiddete Psikolojik Yaklaşım Wartime Sexual Violence: A Psychological Approach

[2015] Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi-Eğitimin Polisi A Matter for State Violence: Police Training and Campus Cops

[2011] Hukuki Açıdan Alevilerin Talepleri Alevi Demands in Turkey: A Legal Approach

[2009] Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği) The Interaction of Crime and Poverty (the case of Isparta Prison)

Hatıra Yazılar (Essays in Honor of Scholars)

[2024] Bir Yol Gösterici Olarak Sükûnet ve Mütevazılığın Vücut Bulmuş Hâli Zühtü Hoca

Professor Zühtü Arslan: The Embodiment of Tranquility and Humility

Çeviriler (Translations)

[2023] One Hundred Years of Dialogue and Mutual Understanding: For a Turkey that Welcomes a New Century of Peace!
Yüzyıllık Diyalog ve Karşılıklı Anlayış: Yeni bir Barış Yüzyılını Kucaklayacak Bir Türkiye İçin!

Sözlü ve Poster Bildiriler

ORAL AND POSTER PRESENTATIONS

AÇIKLAMA

Sözel ve poster bildiriler, büyük çoğunluğu yayınlandığı halde ayrı gösterilmiştir. Bunun sebebi yayınları kalabalık göstermek değildir.

1- Bildiri sunmak ile yayın yapmak birbirinden iki farklı etkinliktir. 

2- Bir bildiri bilimsel bir etkinlikte sunulduğu halde, o etkinliğin bildiri kitabının çıkmaması, çıksa bile bildirinin yayına uygun bulunmaması, başka bir sebeple bildirinin başka bir yerde yayınlanması veya başka herhangi bir nedenle, bildiri ile yayın hali birbirinden farklı özellikler gösterebilir. 

Sözlü Bildiriler*

oral presentations

*Koyu çerçeve içinde olanlar, tam metin bildiri, kitap bölümü veya makale olarak yayınlanmıştır. Diğer bildirilerin sadece özeti yayınlanmıştır.
*Full text available for the peresntations in bold frame. Others have abstract only.

Poster Bildiriler*

*Koyu çerçeve içinde olanlar, tam metin bildiri, kitap bölümü veya makale olarak yayınlanmıştır.
*Full text available for the posters in bold frame.

Tezler

THESES AND DISSERTATIONS

[2013]Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin SınırıThe Limits to State Power in Criminalisation and Punishment 
[Doktora] [doctoral dissertation] 

[2009] Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması Obtaining Evidence in Turkish Criminal Procedure Law
[Yüksek Lisans]  [master thesis]

[2003] Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler The European Convention on Human Rights and Political Parties
[Yüksek Lisans]  [master thesis]

[2000] Hukuka Aykırı Deliller  Unlawfully Obtained Evidence  
[Lisans Bitirme Tezi[degree dissertation]

Diğer Yayınlar

OTHER WRITINGS

Gazete-Magazin Yazıları

Columns in magazine and newspaper

[2019] Suç ve Ceza Bilimleri Üzerine On the studies of crime and punishment

[2019] 2019 Yerel Yönetimler Seçimleri Genel Seçim Olsaydı Çorum’da Sonuç Ne Olurdu?
A prediction for the Çorum Province if 31st March 2019 local government elections were parliamentary elections

[2015] Anayasal Suç Ne(değil)dir? What is (not) a Constitutional Offence?

[Hakemli Yayın] for peer-reviewed article version

[2015] Çorum 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Yönelik Projeksiyon 
A Projection of the 7th June 2015 Parliamentary Elections for the Provience of Çorum

[2010] Referanduma Doğru, Evet/Hayır Oyunu  Headed Toward a Referendum: Yes or No

[2003] Delil Bilimleri: Adli Polisliğin Temeli Forensic Science: the Base of Scientific Policing

[2002] Çocuk Suçluluğu ve Isparta’da Çocuk Suçları Juvenile Delinquency and Juvenile Crimes in Isparta

Online Gazete Yazıları

Columns in magazine and newspaper

[2020] SÖZCÜ

Türkiye’de niçin ha bire yeni parti kurulur?  (16 Aralık 2020)

Derleme

editorship

[2013] 16. Ulusal Ergonomi Kongresi: Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi (Bildiriler Kitabı) 
16th Turkish National Congress of Ergonomics: Ergonomy for Quality Life (proceedings)

Rapor

reports

[2012] Anayasa Notları Notes on Constitutional Reform

Kendi kendine dergi

self publishing magazine

[2004] Koroner Coroner

Resim kaynağı: https://www.flickr.com/photos/terojee/3837261965/in/photostream/