Yayınlar

Kitap Bölümleri

[2017] From the Rule of Law to Polizeistaat: Turkey between 2007 and 2015 

[2016] Problem Odaklı ve Toplum Odaklı Suç Önleme 

[2014] Providing Harmonization in the Criminal Law by Way of EU Regular Progress Reports: Criminal Law Reform in Turkey 

[2013] Anayasal Haklar ve Özgürlükler 

[2013] Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma 

[2012] Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları 

[2010] Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları 

[2006] Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım 

[2006] Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

[2016] Anayasal Suç Ne(Değil)dir?  

[2016] Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-II: Türkiye de 1983 2013 Yılları Arasında Yazılan (Suç Bilim) Kriminoloji Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi 

[2015] Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-I: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?) 

[2015] Hittite Criminal Law in the Light of Modern Paradigms: Searching for the Traces of Modern-Day Criminal Law in The Past 

[2008] Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu 

[2006] Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme 

[2001] İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu 

[1999] Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması 

Hakemsiz Makaleler

[2016] Ceza Hukuku Alanında 1983–2013 Yılları Arasında Yazılmış Tezler Üzerine Niceliksel Bir İnceleme 

[2013] Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular 

[2008] İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması 

Tam Metin Yayımlanan Bildiriler

[2017] Savaş Dönemi Cinsel Şiddete Psikolojik Yaklaşım 

[2015] Devlet Şiddetinin Bir Nedeni Olarak Polisin Eğitimi-Eğitimin Polisi 

[2011] Hukuki Açıdan Alevilerin Talepleri 

[2009] Suç ve Yoksulluk Etkiselliği (Isparta Cezaevi Örneği) 

Sözel Bildiriler

[2015] Electoral Security: A Kind of Security Democracy Needs Emmensely 

[2015] Restrictive Security Policies in Turkey: A Turn back to Polizeistaat 

[2014] The Past, Present and Future of Criminology in Turkey (Is There?) 

[2013] Hittite Criminal Law 

[2012] The Recording Devices Dilemma: Privacy of Individual Life vs. Security 

[2011] The Problem of Punishing Unnatural Manner  Obscenity 

[2004] Olay Yeri İncelemede Biyolojik Delillerin Önemi 

Poster Bildiriler

[2017] Kıbrıs’taki Üniversite Öğrencilerinde Suç Korkusu 

[2011] Özgürlük – Güvenlik İkileminde Teknolojik İzleme ve Kayıt Araçlarının Özel Hayatın Gizliliğine Etkisi 

[2004] Adli Olayların Çözümünde Tekstil Yüzeyler ve Aksesuarları 

[2004] Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme 

Gazete-Magazin Yazıları

[2015] Anayasal Suç Ne(değil)dir? 

[2015] Çorum 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerine Yönelik Projeksiyon 

[2010] Referanduma Doğru, Evet/Hayır Oyunu 

[2002] Çocuk Suçluluğu ve Isparta’da Çocuk Suçları 

Derleme

[2013] 16. Ulusal Ergonomi Kongresi: Yaşam Kalitesi İçin Ergonomi (Bildiriler Kitabı) 

TEZLER

[2000] Hukuku Aykırı Deliller / Lisans Bitirme 

[2003] Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler / Yüksek Lisans 

[2009] Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması / Yüksek Lisans 

[2013] Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı / Doktora 

Fotoğraf: Ayşe Çalışkan

Zanaatkar